Prepravný poriadok

Prepravný poriadok DPMK, a. s., pre mestskú hromadnú dopravu. 

Nový Prepravný poriadok platný od 1.7.2016:

Prepravný poriadok_MHD platný od 1.7.2016.pdf

 

Účinnosť od 1. júna 2012.

OBSAH:

 

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť vydáva  podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, a Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a podľa zákona o ochrane osobných údajov tento prepravný poriadok DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú prepravu, ktorého súčasťou je Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu zverejnená samostatne.

 


článok 1

Úvodné ustanovenia

 

1. Tento prepravný poriadok sa vzťahuje na mestskú hromadnú dopravu v Košiciach, ktorú prevádzkuje Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice,  IČO 31701914.

2.  Prepravný poriadok podrobne upravuje vzťahy pri vykonávaní mestskej autobusovej, električkovej, trolejbusovej dopravy  medzi prevádzkovateľom dopravy  (ďalej len „dopravca“) a jej  účastníkmi, okrem cenových vzťahov, ktoré upravuje tarifa.

3.  Zamestnanci dopravcu, ktorí sú poverení kontrolou dopravnej služby a ktorí majú kontrolný odznak alebo kontrolný preukaz a označení zamestnanci dopravnej služby, vrátane vodičov a príslušníci mestskej polície vo výkone služby (ďalej len „oprávnení  zamestnanci“) môžu dávať cestujúcim pokyny, ktoré sa týkajú nastupovania a vystupovania,  umiestnenia cestujúcich vo vozidle, uvoľnenie určitého priestoru vo vozidle, tarifného vybavenia, pripustenia batožín na prepravu a ich uloženia a zachovania pokoja a poriadku vo vozidle.

4.  Oprávnení zamestnanci s kontrolným odznakom môžu ďalej vykonávať úkony, ktorými sa zabezpečuje a kontroluje plnenie prepravných a tarifných podmienok; k týmto úkonom patrí aj zisťovanie totožnosti cestujúcich za účelom: spracovania osobných údajov pre potreby vymáhania cestovného resp. dovozného a úhrad od tých cestujúcich, ktorí sa pri kontrole tarifného vybavenia nepreukážu platným cestovným lístkom a nezaplatia priamo revízorovi vo vozidle tarifou stanovenú  úhradu, a to v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo OP, cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti. Ak ide o maloletého, zisťujú sa identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi.

5.  Dopravca je oprávnený zisťovať totožnosť cestujúcich na účely vymáhania cestovného a prirážky k stanovenému základnému cestovnému, ktoré neboli zaplatené na mieste, a na účely zisťovania nároku na zľavu základného cestovného.

 

článok 2

Rozsah vykonávania pravidelnej prepravy

 

1. Pravidelná preprava osôb sa vykonáva na linkách mestských električkových a trolejbusových dráh a na mestských autobusových linkách, ktoré sú uvedené v platných cestovných poriadkoch alebo inak zverejnené.

2. Dopravca je povinný zostaviť a uverejniť zastávkové cestovné poriadky pre každú linku hromadnej pravidelnej dopravy, ktorú má v prevádzke.

3. Zastávkové cestovné poriadky musia obsahovať všetky údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na informovanosť cestujúcich o premávke na jednotlivých linkách; musia obsahovať najmä:

     a) obchodné meno, sídlo a telefónne číslo dopravcu;

     b) názov zastávky , na ktorej je cestovný poriadok umiestnený;

     c) označenie, smer (cieľové zastávky) všetkých liniek prechádzajúcich zastávkou;          

     d) názvy všetkých zastávok  linky (liniek);

e) čas odchodov vozidiel (jazdných súprav) jednotlivých liniek zo zastávky; ak je interval odchodov v ucelených časových obdobiach stále rovnaký a kratší ako 10 minút, možno uviesť len prvý časový údaj v každej hodine a za svorkou vymedzujúcou príslušné časové obdobie vyznačiť opakujúci sa interval, alebo iné vymedzenie s rovnakým významom;

     f) prípadné ďalšie údaje o konkrétnych podmienkach prepravy;

     g) jazdné doby – chronometráž;

     h) tarifné pásmo.   

4. Trvalé zmeny cestovného poriadku musí dopravca v zastávkových cestovných poriadkoch vyznačiť včas a čitateľne. Predvídané dočasné odchýlky  od cestovného poriadku ním vyvolané je dopravca povinný vopred oznámiť na zastávkach osobitnými výveskami žltej farby, prípadne iným vhodným spôsobom; nepredvídané dočasné odchýlky oznamuje, ak možno predpokladať, že budú trvať dlhšie ako 12  hodín.

5. Dopravca je povinný dbať na správnosť všetkých údajov obsiahnutých na zastávkových cestovných poriadkoch a vo výveskách umiestnených na zastávkach. Zastávkové cestovné poriadky a vývesky, ktoré stratili platnosť, sú poškodené alebo nečitateľné, dopravca musí bez meškania odstrániť, prípadne vymeniť.

6. Dopravca informuje občanov včas a vhodným spôsobom (dennou tlačou, rozhlasom, miestnou televíziou, výveskami umiestnenými na zastávkach a vo vozidlách a pod.) o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vzťah k cestujúcej verejnosti, najmä o vykonaní miestnej úpravy v pravidelnej preprave osôb, o zriadení novej linky (vrátane dočasnej), o posilnení prepravy pri osobitných príležitostiach, o zmene tarify a pod.

7. Dopravca  môže  tiež vydať knižný cestovný poriadok poskytujúci súhrnný prehľad o celkovom usporiadaní liniek a premávke na jednotlivých linkách a umožňujúci cestujúcim ľahkú orientáciu v MHD.

 

článok 3

Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave

 

1.    Prepravný poriadok, Tarifa MHD a cestovné poriadky umiestnené na zastávkach alebo dopravných  prostriedkoch  sú pre cestujúcich verejným návrhom dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2.    Cestujúci uzatvára Zmluvu o preprave osôb momentom nastúpenia do vozidla MHD. Nastúpením do vozidla MHD vyjadruje cestujúci svoj neodvolateľný súhlas s podmienkami prepravy  obsiahnutými v  Prepravnom poriadku DPMK, a.s.. Cestujúci si je vedomý povinnosti disponovať platným cestovným dokladom, ktorý je potvrdením o uzavretí Zmluvy o preprave osôb. Cestujúci si je vedomý povinnosti uhradiť dopravcom určené cestovné. V prípade, ak cestujúci užíva služby dopravcu bez platného cestovného dokladu, vzniká mu povinnosť úhrady cestovného ako aj ďalších úhrad stanovených tarifou DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu v Košiciach. Cestovné a úhrada v zmysle Tarify DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu v Košiciach, sa považuje za splatnú momentom zistenia porušenia tarifno-prepravných podmienok cestujúcim pri výkone prepravnej kontroly.

3.    Nevedomosť o tarifných a prepravných podmienkach neospravedlňuje a nie je dôvodom na odpustenie alebo zníženie úhrady a cestovného za cestovanie bez platného cestovného lístka.

 

článok 4

Vzťah cestujúci - dopravca, ich práva a povinnosti

Práva a povinnosti dopravcu

        1.    Dopravca je povinný prepravovať cestujúcich s odbornou starostlivosťou. Pri preprave je najmä povinný zaisťovať            bezpečnosť cestujúcich, poriadok a pokoj vo vozidle. Dopravca je povinný vykonať  prepravu ak sú splnené podmienky          podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť vozidla,            spôsobilosť posádky vozidla a nebránia tomu  príčiny, ktoré dopravca nemôže odvrátiť.

2.    Vozidlá, ktoré sa použijú na prepravu cestujúcich, musia spĺňať technicko-bezpečnostné podmienky pre prevádzku. Dopravca je povinný  udržiavať priestor pre cestujúcich, vrátane schodov vozidla v náležitej čistote a počas jazdy  zabezpečiť dostatočné vetranie vozidla.

3.    Dopravca je povinný  prevádzkovať električkovú, trolejbusovú dráhu a špeciálnu dráhu podľa povolenia na prevádzkovanie dráhy a  pravidiel udelených licencií a vybaviť každé vozidlo, ktoré sa používa na  prepravu osôb, dokladom o oprávnení podnikať.

4.    Vozidlo (súprava vozidiel) určené na prepravu cestujúcich musí sa na prednej časti výrazne označiť číslom alebo iným označením linky v smere jazdy s názvom konečnej zastávky. Označenie linky  musí byť čitateľné aj za tmy. Na pravom boku každého vozidla v smere jazdy sa musia umiestniť smerové tabule viditeľné zvonka, z ktorých je zrejmé označenie linky, cieľ linky a dôležité  nácestné zastávky.  Zadná  časť  vozidla  (súpravy vozidiel) musí sa tak isto označiť číslom alebo iným označením linky. Vozidlo sa označí orientačnou tabuľou na vhodných miestach aj z vnútra vozidla.

5.    Trvalo zriadená zastávka musí byť vybavená značkou (označníkom), tabuľkou s označením názvu, s údajom o aký druh zastávky ide (na znamenie, občasná, dočasná) a číslami (písmenami) zastavujúcich liniek a s výnimkou výstupnej zastávky musí mať aj platný zastávkový cestovný poriadok.

6.    Ak na zastávke stojí súčasne viac vozidiel (súprav vozidiel), vodič je povinný znovu zastaviť každé tretie vozidlo (súpravu vozidiel) pri označníku zastávky a  každé vozidlo (súpravu vozidiel) v prípade, že tam stojaca osoba ťažko  postihnutá na zdraví, osoba na vozíčku alebo s detským  kočíkom  dáva osobitným signálom znamenie na  zastavenie.  Toto ustanovenie  sa nevzťahuje na konečné zastávky, na zastávky osobitne vybavené na hromadné  nastupovanie cestujúcich a na zastávky, na ktorých sa prevádzka miestnou úpravou dopravcu riadi odchylným  spôsobom. Vozidlá  odchádzajú zo zastávky v poradí v akom prišli.

7.    Vodič je povinný ohlásiť názov zastávky, a to najneskôr pri zastavení vozidla v zastávke. Vodič túto povinnosť nemá,  ak vozidlo nie je vybavené príslušným technickým zariadením.

8.    Vodič je povinný sa presvedčiť, či je ukončený výstup a nástup cestujúcich, dať zvukové a svetelné  znamenie o ukončení výstupu a nástupu a dvere bezpečne zatvoriť.

9.    Dopravca má nárok na úhradu škody na dopravnom prostriedku alebo dopravnom zariadení,  ktorá bola spôsobená cestujúcim.

  1. AnchorPráva a povinnosti cestujúceho

          10. Cestujúci, ktorí splnia tarifné podmienky a podmienky určené týmto prepravným poriadkom majú právo na                         bezpečnú  a pokojnú prepravu.

11. Cestujúci sú povinní správať sa tak, aby nenarúšali bezpečnú a pokojnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzovali vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťovali vozidlo a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažovali ostatných cestujúcich a oprávnených  zamestnancov. Povinní sú dbať na miestne úpravy vykonané dopravcom a na pokyny dopravcu, ktoré sú uvedené na výveskách, zverejnené iným spôsobom alebo také, ktoré dajú oprávnení  zamestnanci ústne,  prípadne zvukovým a svetelným znamením osobitného zariadenia vozidla. Vodič môže odmietnuť, vykonať prepravu alebo ju prerušiť, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich. Cestujúci, ktorý stojí je povinný vo vozidle  držať sa rukoväte, madla alebo inej časti interiéru  vozidla   k tomu slúžiaceho a to takým spôsobom, aby počas jazdy v prípade náhlej zmeny rýchlosti alebo  smeru jazdy vozidla bolo v maximálnej možnej miere zabránené úrazom. Ak je vozidlo vybavené sedadlom s bezpečnostnými pásmi, cestujúci je povinný ich použiť v súlade  s platnými predpismi.

12.  Cestujúci sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpili do vozidla ( do zaznenia zvukového signálu ukončujúceho nástup),ihneď si označili cestovný lístok, na správnej zastávke prestúpili a v cieľovej zastávke  včas vystúpili. Kde to prevádzka na zastávke umožňuje, cestujúci nastupujú do vozidla v poradí, v akom na zastávku prišli.

13. Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len na zastávke a ak vozidlo nie je v pohybe. Cestujúci s detským kočíkom alebo invalidným vozíkom oznámi vodičovi nástup a to stlačením tlačidla ak je ním vozidlo vybavené zvonku. Ak ide o zastávku,   kde vozidlo zastavuje len na znamenie, cestujúci stojaci na zastávke musí stáť tak, aby ho vodič pri vchádzaní do zastávky videl. Odporúčame cestujúcim zdvihnutím ruky dať znamenie vodičovi o úmysle nastúpiť do vozidla. Cestujúci vo vozidle, ktorý chce z vozidla v zastávke na znamenie  vystúpiť, musí o tom včas upovedomiť vodiča znamením daným vnútorným dorozumievacím zariadením vozidla - v autobuse tlačidlo STOP a v električke použiť tlačidlo s piktogramom „zastaviť v zastávke na znamenie  stlačením jedenkrát“. V prípade výstupu s detským kočíkom alebo invalidným vozíkom je povinný použiť signalizáciu   vo   vozidle. Ak je vozidlo vybavené systémom samoobslužného otvárania dverí, cestujúci použije   pre   otvorenie dverí tlačidlo umiestnené zvnútra vozidla na držadle (pre výstup) alebo na karosérii   vozidla vedľa dverí (pre nástup).

14. Ak je dverný priestor označený výstupom aj nástupom, vystupujúci cestujúci majú prednosť. Ak je dverný priestor  označený len výstupom, alebo len nástupom, používa sa podľa označenia. Nástup do vozidla: Cestujúci môže na nástup použiť ktorékoľvek dvere. V určených zastávkach a na určených linkách platí povinný nástup prednými dverami. Cestujúcim so zníženou pohyblivosťou odporúčame použiť na nástup predné dvere vozidla. Výstup z vozidla: cestujúci môže použiť ktorékoľvek dvere. Nástup a výstup môže dopravca upraviť a o danej situácii bude cestujúci ch  včas informovať výveskou umiestnenou na zastávke.

15.  Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn oprávneného zamestnanca z vozidla vystúpiť, a ak chcú  v ceste pokračovať, na jeho pokyn včas opäť nastúpiť.

16.  Ak pre starú alebo chorú osobu, invalida, tehotnú ženu alebo pre matku s dieťaťom je potrebné ďalšie miesto na sedenie, cestujúci je povinný miesto uvoľniť aj bez vyzvania oprávneného zamestnanca. Cestujúci je ďalej povinný umožniť naloženie, vyloženie a umiestnenie detského kočíka alebo invalidného vozíka vo vozidle.

17. Cestujúci sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť prepravy, poriadok vo vozidle alebo pôsobiť rušivo na oprávnených zamestnancov pri výkone ich služby alebo spôsobiť škodu dopravcovi alebo cestujúcim.

       Cestujúcim nie je dovolené najmä:

       a) násilne otvárať dvere, naskakovať a vyskakovať za jazdy a vykláňať sa z vozidla;

 b) vystupovať alebo nastupovať, ak vodič dáva zvukové a svetelné znamenie, že vystupovanie a nastupovanie je  ukončené a dvere sa zatvárajú, ďalej nastupovať do vozidla, ktoré je plne  obsadené alebo ktoré oprávnený  zamestnanec vyhlásil za obsadené;

 c) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča a v priestoroch určených na vystupovanie a nastupovanie, ak to  prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich alebo bráni bezpečnému výhľadu  vodiča;

 d) dávať alebo napodobňovať znamenia používané dopravcom na prevádzku, uvádzať do činnosti návestné  zariadenia dopravcu, prípadne zariadenia určené na pohon, používať zariadenia, ktoré sú určené na obsluhu  vozidiel a výhybiek a manipulovať so zariadeniami vozidla určenými na  informovanie a iné potreby cestujúcich;

       e) prihovárať alebo rozprávať sa počas jazdy s vodičom (s výnimkou inštruktora jazdy);

 f) vo vozidle piť alkoholické nápoje, požívať drogy alebo užívať iné psychotropné látky,                     jesť, fajčiť vo  vozidle a v priestoroch prístrešku zastávky;

g) nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá, alebo ak je tento  spôsob prepravy na  ťarchu cestujúcim;

      h) vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla;

i) odkladať batožinu a domáce zvieratá na sedadlo; nosiť na chrbte  batožinu, ktorá by prekážala ostatným cestujúcim v pohybe vo vozidle;   

j) vykláňať sa z okien vozidla, pískať, spievať, hlučne sa chovať, hrať na hudobnom nástroji, verejne počúvať reprodukovanú hudbu a reč vo vozidle.

      k) vstupovať do vozidla s obutými kolieskovými korčuľami alebo so zmrzlinou.

18. Cestujúci je povinný poslúchať pokyny a príkazy oprávneného zamestnanca, ktoré smerujú  k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti dopravy.

19. Cestujúci je povinný zaplatiť cestovné a v prípade výzvy  oprávneného pracovníka  preukázať  sa  platným cestovným dokladom. Zaplatiť na mieste úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom, inak je povinný poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady,  ako aj ďalšie úhrady za škodu na dopravnom prostriedku alebo dopravnom zariadení, ktorá bola spôsobená cestujúcim alebo za  znečistenie vozidla.

20. Cestujúci na vyzvanie oprávneného zamestnanca je povinný preukázať svoju totožnosť. Za  účelom zistenia totožnosti môže v prípade nutnosti oprávnený zamestnanec požiadať o pomoc políciu a v tom prípade cestujúci musí strpieť vo vozidle čas nevyhnutný na zistenie jeho totožnosti.

 21. Po príchode vozidla do výstupnej konečnej zastávky, musia všetci  cestujúci z vozidla vystúpiť.

 

článok 5

Preprava zdravotne postihnutých osôb, starých osôb, tehotných žien, detí, detských kočíkov a invalidných vozíkov

         1.    Pre cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa podľa osobitných predpisov poskytli  mimoriadne                  výhody (držitelia preukazov ŤZP a ŤZP –S), choré osoby a tehotné ženy je dopravca povinný v každom vozidle vyhradiť              a zreteľne označiť najmenej šesť miest na sedenie. Ak pre tieto osoby je potrebné ďalšie miesto na sedenie,                          cestujúci  v ich blízkosti je povinný  ponúknuť svoje miesto. Musí sa im umožniť nástup do vozidla všetkými dverami                pre cestujúcich aj so sprievodcom;  všetkými dverami určenými pre cestujúcich sa umožní nástup do vozidla aj                        cestujúcim viditeľne s ťažkým zdravotným postihnutím.

2.    Zrakovo postihnutá osoba má právo na prepravu s vodiacim psom označeným pre tento účel  postrojom  bielej farby s červeným krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi.

3.    Ak pri značke (označníku) zastávky stojí zrakovo postihnutá osoba s bielou palicou alebo vodiacim psom, dopravca je povinný pri značke (označníku) zastávky znovu zastaviť každé ďalšie vozidlo stojace súčasne na zástávke;  toto ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky.

4.    Cestujúci s detským kočíkom alebo s invalidným vozíkom môže nastúpiť len s vedomím  vodiča alebo vystúpiť tými dverami vozidla, ktoré sú pre tento  nástup a výstup určené a označené daným symbolom ; kočík alebo invalidný   vozík je povinný umiestniť v tej časti vozidla, ktorá je na prepravu kočíkov alebo invalidných vozíkov dopravcom vyhradená. Prechod kočíka a invalidného vozíka vo vozidle nie je dovolený. Ak to obsadenie vozidla umožňuje, cestujúci nachádzajúci sa na mieste určenom na prepravu detského kočíka alebo invalidného vozíka, je povinný pri nástupe cestujúceho s detským kočíkom  alebo s  invalidným vozíkom toto miesto  opustiť. Vo vozidle sa smie súčasne prepravovať len jeden detský kočík alebo invalidný vozík, vodič môže výnimočne povoliť prepravu ďalších kočíkov alebo invalidných vozíkov pokiaľ to prevádzkové pomery na linke umožňujú. Preprava prázdnych detských kočíkov alebo invalidných vozíkov je možná len v čase znížených nárokov na prevádzku. V niektorých typoch vozidiel sa môže preprava detských kočíkov  alebo invalidných vozíkov  celkom vylúčiť.

5.    Preprava detí do 6 rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Ak sú všetky miesta na sedenie vo vozidle obsadené, môže cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom  obsadiť  len jedno miesto na sedenie; kedy má cestujúci právo na bezplatnú prepravu detí,  určuje tarifa.

6.    Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať  lekársku pomoc, dopravca sa postará o privolanie lekárskej pomoci.

článok 6

Rozsah prepravy batožín a zvierat a pravidla nakladania s nájdenými vecami

  1. Batožina
    a)    Cestujúci má právo vziať so sebou do vozidla ako batožinu: a) veci, ktoré možno ľahko a rýchle naložiť a umiestniť vo vozidle, b) živé zvieratá, ak sú splnené osobitné podmienky stanovené pre ich prepravu.

             b)    Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca spoločne s ním. Na batožinu dohliada cestujúci a zodpovedá                 za ňu.

            c)    Cestujúci smie vziať so sebou do vozidla  najviac tri batožiny. Za batožinu sa nepovažujú drobné  predmety, ktoré             možno podľa potreby držať v lone alebo v ruke.

            d)   Stratené batožiny alebo iné osobné veci vo vozidle dopravca dočasne uschováva v úschovni na to zriadenej                       (v sídle firmy  DPMK, a.s. Bardejovská 6, Košice).

            e)    Batožinu musí cestujúci umiestniť vo vozidle tak, aby nesťažovala výkon služby vodiča, neobmedzovala                               nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a priechod vozidlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie                                   cestujúcich, cestujúci musí uložiť batožinu podľa pokynu oprávneného zamestnanca. Cestujúci pri nástupe do                       vozidla, vo vozidle a ani pri výstupe  z vozidla nemá mať umiestnenú batožinu na chrbte. Batožinou je zároveň                           zakázané obsadzovať miesta na sedenie.

            f)     Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako batožinu, pokiaľ to úprava, vybavenie a obsadenie vozidla                             dovoľuje, detský kočík bez dieťaťa alebo invalidný vozík bez prepravovanej osoby (podrobnejšie v čl. 5).
 

  1. Nebezpečné veci, preprava ktorých je dovolená za osobitných podmienok

               1.    Ako batožinu možno vziať so sebou do vozidla, pokiaľ to obsadenie vozidla dovoľuje, prenosnú oceľovú fľašu s                 kvapalným vykurovacím plynom pre domácnosť (ďalej len „fľaša“) alebo nádobu obsahujúcu vykurovaciu naftu                         (ďalej len „nádoba“). Pre prepravu kvapalného vykurovacieho plynu  a vykurovacej nafty sa stanovujú tieto                                   podmienky:

a) cestujúci je povinný pri nastupovaní do vozidla ohlásiť prepravu fľaše alebo nádoby vodičovi,

b) fľaša alebo nádoba nesmie byť poškodená alebo zvonku znečistená a musí mať tesne uzavretý  uzáver,

c) v jednom vozidle je dovolené prepravovať jednu alebo dve fľaše s celkovým obsahom najviac 10 kg alebo jednu, alebo dve nádoby s celkovým obsahom najviac 20 litrov; súčasne sa nesmú  v  jednom vozidle prepravovať oba druhy palív,

d) cestujúci počas prepravy zabezpečí fľašu alebo nádobu proti prevrhnutiu, pádu alebo mechanickému poškodeniu

e)  cestujúci umiestni fľašu alebo nádobu vo vozidle na mieste, ktoré určí vodič, alebo ktoré je na prepravu nádob alebo fliaš vyhradené dopravcom; ak nie je týmto spôsobom určené miesto na umiestnenie fliaš alebo nádob, umiestni ich na zadnej, prípadne strednej plošine vozidla.

      2.    Osoby, ktoré sú oprávnené nosiť strelné zbrane, môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou v                       primeranom množstve náboje, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje v poľovníckych  kapsách a podobných               obaloch.

    3.    Autobatérie možno brať so sebou ako batožinu, len vtedy, ak sú odplyňovacie otvory zabezpečené                               zaskrutkovanou zátkou tak, aby z nich kvapalina nemohla vystreknúť; ak sú nabité, musia byť póly zabezpečené tak,       aby nenastalo krátke spojenie. Autobatérie nesmú byť zvonku znečistené a musia byť vždy postavené na podlahu         vozidla.

3. Zvieratá

              1.    Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako batožinu drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu                             nebránia osobitné predpisy, ak sú uzavreté v klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným                 dnom. Na prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave  batožín.

     2.    Bez schránky možno vziať do vozidla len psa. Cestujúci so psom bez schránky môže nastúpiť do vozidla len s        vedomím vodiča; mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže vodič povoliť prepravu psa každej veľkosti. Pre          prepravu  psov bez schránok sa stanovujú tieto podmienky:

a) pes má bezpečný náhubok (s výnimkou vodiaceho psa zrakovo postihnutého cestujúceho) a  drží sa na krátkej vôdzke,

b) nejde o špinavého, chorého a psa s agresívnym chovaním,

c) v jednom vozidle sa prepravuje najviac jeden pes; to obmedzenie neplatí ak ide o dvoch   psov,  ktorých berie so sebou do vozidla jeden cestujúci.

     3.    Dopravca vylučuje prepravu plazov, jedovatého alebo štípajúceho hmyzu na všetkých prevádzkovaných linkách.

     4.    Oprávnený zamestnanec môže vylúčiť z prepravy domáce alebo iné zvieratá, ak je prekážkou bezpečnej a                  pokojnej prepravy cestujúcich alebo ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú  prevádzkové podmienky      najmä obsaditeľnosť vozidla.

     5.    Rozhodnutím dopravcu sa môže preprava živých zvierat na niektorých linkách alebo v niektorých  vozidlách                vylúčiť; toto oprávnenie dopravcu sa nevzťahuje na psov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, na vodiacich              psov, ktorí sprevádzajú zrakovo postihnutých cestujúcich.

    6.    Ak oprávnený zamestnanec má pochybnosti o tom, či veci alebo zvieratá, ktoré cestujúci vzal so sebou do                 vozidla, vyhovujú predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich                 povahe a obsahu.  Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci                     (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, je ich cestujúci povinný z vozidla odstrániť.

UPOZORNENIE :

Oprávnený zamestnanec môže vylúčiť z prepravy batožinu, nebezpečné veci a zviera  cestujúceho, ak je prekážkou bezpečnej a pokojnej prepravy cestujúcich alebo ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prevádzkové podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla.

 

článok 7

Vylúčenie osôb z prepravy

        1. Z prepravy bude vylúčený cestujúci, ktorý nespĺňa povinnosti vyplývajúce z prepravného po riadku. Pri vylúčení                        nesmie dôjsť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti cestujúceho.

2. Do vozidla nemajú prístup a z prepravy budú vylúčené osoby javiace nadmerné požitie  alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok a osoby, ktoré pre chorobu alebo mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných  dôvodov môžu byť spolucestujúcim na ťarchu.

     Dopravca je ďalej oprávnený vylúčiť:

a) osoby, ktoré nedodržiavajú prepravný  poriadok, pokyny a príkazy oprávnených zamestnancov, zdržiavajú sa vo vozidle neoprávnene  alebo svojím  správaním  narušujú  bezpečnú a pokojnú   prepravu , znečisťujú vozidlo alebo inak  obťažujú cestujúcich; 

b) osoby bez platného cestovného dokladu, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné a prepravné, prípadne iné sumy  určené týmto prepravným poriadkom alebo tarifou.

článok 8

Veci, ktorých preprava je vylúčená

               1. Nie je dovolené, aby cestujúci bral so sebou do vozidla:

a) veci, preprava ktorých je zakázaná všeobecne záväznými predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy;

b) nebezpečné látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň,     poškodenie vozidla, ako aj úraz, otravu, popálenie a ochorenie ľudí a zvierat; osobitné predpisy stanovujú nebezpečné látky a predmety vylúčené z prepravy;

c) nabité strelné zbrane; toto ustanovenie sa nevzťahuje na strelné zbrane príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy;

d) veci, ktoré  môžu poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo;

e) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a podobne mohli byť cestujúcim

 na ťarchu;

 f) batožinu, ktorej hmotnosť presahuje 50 kg, alebo batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg;

 g) predmet, rozmer ktorého je väčší ako 45 x 55 x 100 cm (napr. bicykel, moped, motocykel a pod), alebo predmet  dlhší ako 200 cm pri priemere väčšom ako 30 cm (napr. koberec a pod.), a ak ide o predmet tvaru tabule, ak je  väčší ako 10 x 100 x 150 cm, na detské kočíky alebo invalidné vozíky  sa toto ustanovenie nevzťahuje;

 h) ostatné veci, ak to neumožňujú prevádzkové podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla;

 i) bicykel, pokiaľ nie je dopravcom stanovené inak.

článok 9

Meškanie alebo nevykonanie prepravy

         1.    Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené prepravným poriadkom a tarifou, má právo, aby ho dopravca prepravil             riadne a včas podľa cestovného poriadku do cieľovej zastávky. Ak ho dopravca nemôže z nástupnej zastávky prepraviť           vozidlom, pre ktoré bol tarifne odbavený, alebo ak sa znemožnilo pokračovanie v začatej ceste, cestujúci má právo na             prepravu do cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne aj inej linky, a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného.

2.    Právo na prepravu určitým spojom linky má občan len vtedy, ak vozidlo nie je plne obsadené.

3.    Dopravca v prípade meškania alebo nevykonania spoja v trvaní dlhšom ako 20 minút na žiadosť cestujúceho písomne  potvrdzuje čas a úsek, prípadne miesto prerušenia dopravy a jej dôvod. Potvrdenia sa vydávajú centrálne na zmenovom dispečingu na Bardejovskej č. 6.

článok 10

Postup osádky vozidla, dispečera, prípadne iných osôb pri dopravnej nehode, požiari alebo iných mimoriadnych situáciách pri zabezpečovaní ochrany cestujúcich

         1.    Členovia osádky vozidla v prípade vzniku dopravnej nehody, alebo inej mimoriadnej situácie, pri  ktorej je ohrozené           zdravie alebo iná ujma cestujúcich, vykonávajú všetky nevyhnutné opatrenia na zastavenie a odvrátenie situácie                       ohrozujúcej zdravie alebo iné ohrozenie cestujúcich a majetku.

2.    Členovia osádky, resp. ostatní účastníci dopravného procesu sú povinní neodkladne privolať zdravotnícku pomoc a do jej príchodu poskytovať nevyhnutnú zdravotnú pomoc postihnutým účastníkom dopravnej nehody.

3.    Na riešení nehody sa zúčastňuje službukonajúci dispečer, ktorý sa v spolupráci s dopravnou políciou, resp. s inými  kompetentnými zložkami podieľa na odstránení následkov a obnovení dopravy.

článok 11

Reklamácie, sťažnosti, škoda

         1.    Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju                  uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od vykonania prepravy. Ak cestujúci              uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vystaví zápis. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje                        požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.

2.    Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú.

3.    Reklamácie na funkčnosť elektronických nosičov tarifných údajov BČK (bezkontaktná čipová karta) možno podať na predajnom mieste DPMK, a.s. Bardejovská 6 do 2 rokov od jej vydania.

4.    Pri preberaní reklamovanej BČK sa vypisuje reklamačný list, ktorý podpisuje zamestnanec DPMK, a.s. preberajúci reklamáciu a cestujúci, ktorý BČK reklamuje. Jednu kópiu reklamačného listu obdrží cestujúci.

5.    Reklamáciu vybaví príslušné oddelenie DPMK, a.s.  do 3 pracovných dní odo dňa podania reklamácie a prevzatia BČK. Tento termín neplatí pokiaľ sa jedná o skrytú vadu, ktorú musí posúdiť dodávateľ BČK.

6.    Reklamácia nebude uznaná pokiaľ došlo k mechanickému, chemickému, tepelnému, elektrickému resp. elektromagnetickému poškodeniu čipu, resp. BČK ako takej, alebo neboli dodržané podmienky používania BČK. Informáciu o spôsobe používania BČK obdrží cestujúci  pri predaji BČK na predajnom mieste DPMK, a.s., čo zároveň potvrdí spojím podpisom na žiadanke.

7.    V prípade uznanej reklamácie DPMK, a.s. vystaví cestujúcemu bez zaplatenia manipulačného poplatku duplikát BČK a duplikát predplatného cestovného lístku, ak v čase reklamácie BČK bol držiteľom platného predplatného cestovného lístka.

8.    Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

9.    Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktorí mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.

10.    Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

článok 12

Kontrola cestovných lístkov

          1.    Cestujúci je povinný na vyzvanie vodiča alebo iného člena osádky, alebo oprávneného zamestnanca, ktorý má                  kontrolný odznak, kedykoľvek počas prepravy  alebo v okamihu vystúpenia z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný            lístok, prípadne preukážku na zľavu  cestovného. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na priestor mimo vozidla, pokiaľ sa                vystupuje na konečnej zastávke, resp. uzavretý priestor.

2.    Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1 nemôže preukázať platným cestovným lístkom, zaplatí cestovné; dopravca je oprávnený od tohto cestujúceho ďalej vyžadovať zaplatenie úhrady vo výške 100 násobku stanoveného základného cestovného. Ak však cestujúci vyhlási, že má platný predplatný cestovný lístok na meno s 30 dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo  ak cestujúci nemá preukaz na zľavu z cestovného a vyhlási, že ho  vlastní a môže dodatočne preukázať, môže tak urobiť za poplatok 10 násobku stanoveného základného cestovného v lehote do 96 hodín na mieste určenom  oprávneným  zamestnancom. V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného nezaplatenia poplatku  10 násobku  stanoveného základného  cestovného pri dodatočnom preukázaní, bude sa od cestujúceho vymáhať úhrada vo výške 100 násobku stanoveného základného cestovného a platnou tarifou stanovené  základné cestovné. Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má vydanú osobitnú BČK, ale nemôže sa ňou preukázať pri kontrole, môže tak urobiť bezplatne do 96 hodín počnúc nasledujúcim dňom od zistenia na prepravnej kontrole DPMK a.s. Rooseveltova č. 3. V prípade dodatočného nepreukázania sa v stanovenom termíne, bude od cestujúceho vymáhaná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné. Cestujúci, ktorý sa na vyzvanie podľa odseku 1  nemôže preukázať platným dokladom  o zaplatení  prepravného za batožinu alebo živé zviera, zaplatí prepravné a poplatok vo výške 10 násobku  stanoveného základného  cestovného.

3.    Cestovný lístok je dokladom o zaplatení cestovného. Ak oprávnený zamestnanec zistí, že cestujúci sa preukazuje neplatným cestovným lístkom (určeným platnou tarifou) a cestujúci odmietne zaplatiť  cestovné a úhradu v stanovenej  výške je povinný neplatný cestovný  lístok odobrať. Za odobratý neplatný cestovný lístok cestujúci nemá nárok na  vrátenie zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný strpieť čas nevyhnutný na zistenie jeho totožnosti  privolaným príslušníkom Policajného zboru v prípade, ak sa pri kontrole odmietne alebo nemôže preukázať osobnými  dokladmi.

4.    Platbu úhrady, za cestovanie bez platného cestovného lístka, priamo revízorovi môže       cestujúci využiť iba v tom prípade ak hodnotu cestovného lístka uhradí stanovenou finančnou hotovosťou v eurách bez potreby výdavku z nej.

5.    Pri kontrole SMS cestovného lístka  je cestujúci povinný predložiť cestovný lístok a umožniť jeho overenie tým, že predloží k nahliadnutiu mobil prostredníctvom ktorého bol jeho SMS cestovný lístok preukázateľne zakúpený, a to nielen samotného textu prijatej SMS správy ale aj ostatných detailov tejto správy. Ak cestujúci nesplní tieto podmienky alebo časť z nich, je považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka a  dopravca je oprávnený od tohto cestujúceho ďalej  vyžadovať zaplatenie úhrady vo výške 100 násobku stanoveného základného cestovného. Dodatočné preukazovanie sa SMS cestovným lístkom sa neumožňuje.

článok 13

Cestovné lístky a ich preukazovanie

         1. Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou                                cestujúcich,  ich batožiny a  zvierat ako aj podmienky, za ktorých sa uplatňujú.

2. Tarifu vydáva dopravca. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje tarify sprístupnili verejnosti v priestoroch pre cestujúcich. V časti cenovej musí tarifa rešpektovať platný cenový výmer vydaný oprávneným cenovým orgánom po predchádzajúcom súhlase Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

3. Cestujúci, pokiaľ nemá podľa tarify právo na bezplatnú prepravu, je povinný za jednotlivú cestu alebo za právo prepravovať sa v určitom časovom období zaplatiť cestovné určené tarifou. Ak cestujúci uplatňuje právo na zľavnené cestovné, je povinný svoje právo bez vyzvania preukázať dokladom, ktorým je bezkontaktná čipová karta (BČK) alebo  kmeňový list, prípadne iný doklad určený tarifou dopravcu.. Tarifa určuje, za ktoré batožiny alebo zvieratá je cestujúci povinný zaplatiť  prepravné.

4.  Cestujúci, ktorý nevyužije  svoje právo na prepravu získané zaplatením cestovného,  nemá právo na vrátenie zaplatenej sumy.

5.  Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu jedným spojom bez prestupu. Časový  cestovný lístok :

a) oprávňuje na prepravu  v  časovom období a rozsahu, na ktorý bol vydaný;

b) oprávňuje cestujúceho na prepravu s prestupom počas predplatených minút.

6. Jednorazový cestovný lístok a časový cestovný lístok, ktorý nie je vyhotovený na meno  cestujúceho, je prenosný až do začatia prepravy. Časový cestovný lístok na meno je neprenosný.

7. Z jednorazového i časového cestovného lístka musia byť zrejmé údaje, ktoré umožňujú podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho použitia.

         8.  Z časového cestovného lístka v elektronickej forme (BČK) musia byť zrejmé najmä tieto údaje:

                a) druh časového cestovného lístka,

                b) čas platnosti,

                c) prevádzkový rozsah (sieť, pásmo a pod.),

d) meno (názov) držiteľa cestovného lístka (tento údaj nie je na 24 hodinovom a 7 dennom cestovnom lístku v papierovej  forme,

                e) výška cestovného,

                 f) názov dopravcu.

9. Časový cestovný lístok v elektronickej forme vydáva len dopravca, ktorý je aj zodpovedný za jeho správne vydanie na základe úplne vyplnenej žiadanky. Fotografia na cestovnom doklade musí zodpovedať podobe držiteľa a jej rozmery musia byť také, aké stanovuje dopravca. Predplatené obdobie a jeho cena je vložená cestou technického zariadenia do čipu bezkontaktnej čipovej karty. Súbežne s predplateným obdobím môže BČK slúžiť aj ako elektronická peňaženka  pre možnosť zakúpenia cestovného lístka pre spolucestujúcich aj batožinu.

     Upozornenie: pri kúpe cestovného lístka z elektronickej peňaženky kredit na elektronickej peňaženke  nesmie byť nižší ako hodinový cestovný lístok podľa druhu BČK.

10. Kmeňový list  ako preukaz na poskytovanie zľavy pri cestovaní na jednorazové i časové  cestovné lístky  vydáva aj vyplňuje dopravca, ktorý je  zodpovedný  aj za jeho správne vyplnenie na základe tarifou  stanovených dokladov. Fotografia na kmeňovom liste musí zodpovedať podobe držiteľa a jej rozmery  musia byť také, aké stanovuje dopravca.

11. Ak je cestujúcemu znemožnené využiť cestovný lístok 30 a viac dňový znejúci na jeho meno, dopravca môže na žiadosť cestujúceho vykonať prevod predplateného obdobia na inú osobu, ktorú určí žiadateľ.

12. Cestovné lístky sa predávajú mimo vozidla. Cestujúci je povinný zaobstarať si cestovný lístok pred nastúpením do vozidla.

13. Doplnkový predaj cestovných lístkov vodičom vozidla, ako osobitná forma predaja stanovená tarifou,  sa uskutočňuje za týchto podmienok:

a) predaj lístkov sa vykonáva len počas pobytu vozidla na zastávke ihneď pri nástupe do vozidla  prednými dverami (nie počas jazdy),

b) cestujúci musí mať pripravené odpočítané peniaze v hodnote lístkov,

            c) vo vozidle sa nezačala vykonávať prepravná kontrola.     

       Pri nesplnení uvedených podmienok vodič má právo odmietnuť predaj lístkov.

14. Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenia tohto prepravného poriadku alebo tarify o      získaní zľavy cestovného a o používaní preukážky na zľavu cestovného, dopravca môže odmietnuť vydanie ďalšej preukážky na zľavu  cestovného až na časové obdobie jedného roka.

15. Cestujúci je povinný si zaobstarať a pripraviť cestovný lístok pred nástupom do vozidla (s výnimkou doplnkového predaja cestovných lístkov u vodiča ) a neodkladne pri nástupe do vozidla cestovný lístok označiť v označovacom zariadení vo vozidle. Čas neodkladného označenia cestovného lístka nezahrňuje dobu, ktorú cestujúci potrebuje k tomu,  aby zaujal svoje miesto k sedeniu, vyhľadaniu nepripraveného cestovného lístka, manipuláciu s batožinou, alebo vykonaniu inej činnosti nesúvisiacej s neodkladným označením cestovného lístka.

       Poznámka: Pripravený cestovný lístok drží cestujúci v ruke už pri nástupe.

16. Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia z vozidla.

17. Označený jednorazový cestovný lístok nemožno postúpiť inej osobe. Časový cestovný lístok vystavený na meno je neprenosný. Čas platnosti časových cestovných lístkov určuje tarifa.

18. Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platnou preukážkou na zľavu cestovného ( kmeňový  list  alebo BČK).

         19.  Časový cestovný lístok je neplatný:

              a) ak bol vydaný na základe neplatných alebo nepravdivých údajov,

              b) ak v čase použitia nemá predplatené obdobie v BČK,

              c) ak nemá predpísanú fotografiu, alebo ak fotografia bola neoprávnene vymenená,

             d) ak jeho údaje nezodpovedajú skutočnosti,

             e) ak  jeho údaje boli neoprávnene  pozmenené,

  f) ak z neho nemožno s určitosťou zistiť potrebné údaje, najmä pre jeho poškodenie alebo znečistenie,

             g) ak uplynul čas jeho platnosti,

             h) ak ho použila neoprávnená osoba.

20.  Jednorazový cestovný lístok je neplatný:

                       a) ak je poškodený alebo znečistený tak, že z neho nie sú zrejmé údaje,

       b) ak cestujúci nedodržal podmienky, ktoré sú určené pre jeho použitie (napr. dvoj a viac násobné označenie,              ak nevlastní preukaz na zľavu ).

          21.  Cestovný lístok vydaný iným dopravcom je neplatný, ak dopravca neurčí inak.

22. Pokiaľ tarifa neurčuje  iné, cestujúci preukazuje právo na zľavu cestovného osobitnou preukážkou  (kmeňový list alebo BČK).  Ak  má dopravca pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy cestovného, je oprávnený požadovať ďalšie doklady; kým nárok na zľavu cestovného nie je preukázaný, dopravca môže odoprieť poskytnutie zľavy z cestovného.

         23.  Pre preukážky na zľavu cestovného platia primerané ustanovenia ods. 8, 9, 10 a 19.

24. Pri prepravách s kontrolou cestovných lístkov pri nástupe do vozidla je cestujúci povinný nastupovať cez predné dvere a preukázať sa platným cestovným lístkom, resp. zakúpiť si cestovný lístok u vodiča a ihneď ho označiť v označovacom  zariadení ( pri časových cestovných lístkoch priložením BČK k označovaciemu zariadeniu).    

25.  V prípade zmeny tarify dopravca vydá pokyn na  platnosť starých cestovných lístkov, prípadne na ich výmenu a tento oznámi občanom najneskôr 1 mesiac pred očakávanou zmenou.

26. SMS cestovný lístok je platný v zmysle platnej tarify. Cestujúci je povinný už pri nástupe do vozidla mať potvrdenie o prijatí platného SMS cestovného lístka na mobile. SMS cestovný lístok je neplatný, ak: uplynula doba jeho platnosti, nebol zaslaný priamo zmluvným distribútorom SMS cestovných lístkov, bol akokoľvek upravovaný alebo preposlaný z iného ako originálneho zdroja zabezpečovateľa služby, nie je možné overiť si jeho platnosť z dôvodov na strane cestujúceho.

27.  Čipová karta vydaná na meno je neprenosná a môže ju využívať len osoba na meno ktorej bola vydaná.

článok 14

Záverečné ustanovenia

 

1. Ustanovenia čl. 4,5,6,7,8,10,14 tohto prepravného poriadku platia primerane aj pre osobitnú dopravu vykonávanú pre zmluvných partnerov pokiaľ sa nedohodne inak. Dopravca zabezpečuje  zverejnenie a prístupnosť prepravného poriadku a tarify v predajniach cestovných lístkov dopravcu aj zmluvnýchpartnerov dopravcu, v sídle dopravcu a na internetových stránkach www.dpmk.sk.

Výňatky z prepravného poriadku a tarify dopravca zverejňuje na zastávkach, v prístreškoch a vo vozidlách MHD podľa  podmienok pre to vytvorených.

2. Prepravný poriadok v tomto znení  ruší prepravný poriadok z  01.01.2009.

   

                                                                                                                                                                       JUDr. Zdeněk Schraml

                                                                                                                                                                     predseda predstavenstva.