Manuál k multifunkčným automatom

Návod na obsluhu automatu

Zákazník dotykom prsta na obrazovke "stlačí" voľbu nákupu jednrazového cestovného lístka, alebo nákup časového lístka.

1. Nákup jednorazového cestovného lístka

Zákazník dotykom prsta na obrazovke "stlačí" voľbu nákupu jednrazového cestovného lístka:
Nákup jednorazového cestovného lístka

V novom okne rovnakým spôsobom zákazník zvolí druh a počet jednorazových lístkov v príslušnej tarife; voľba počtu lístkov sa uskutočňuje viacnásobným dotykom, t. j. počet dotykov na virtuálnom  tlačidle = počet lístkov. Pre kontrolu sú zvolené lístky zobrazené v tabuľke "Zvolené":
Nákup jednorazového cestovného lístka

Ak zákazník nie je spokojný so svojou voľbou, môže ju zmazať stlačením tlačidla v tabuľke "Zvolené", ak zákazník stlačí tlačidlo "Zmazať", zmažú sa všetky voľby. Ak je s voľbou spokojný, stlačí "Kúpiť".

V ďalšom okne zákazník dostáva informáciu, aké mince abankovky môže pri platbe použiť, akú sumu peňazí už vhodil, koľko peňazí má ešte vhodiť. Po vhodení príslušnej sumy, automat vytlačí lístok. Ak zákazník vhodí väčšiu hotovosť, automat vytlačí lístok a vráti výdavok.
Nákup jednorazového cestovného lístka
Ak automat momentálne nemôže vrátiť výdavok, informuje o tomto stave. V tom prípade zákazník dostane potvrdenku na sumu, ktorú automat nevydal. Po predložení potvrdenky na zverejnenej adrese zákazník dostane výdavok. Ak zákazník nevhodí dostatočnú sumu, po uplynutí 50 sekúnd automat vhodenú sumu vráti. Ak zákazník zaplatí bankovkou s vyššou hodnotou, ako je povolená, automat bankovku neprijme a vráti ju.

2. Nákup časového lístka. Elektronická peňaženka

Zákazník priloží čipovú kartu ku snímaču čipových kariet. Po priložení karty sa na obrazovke zobrazia údaje uložené na priloženej karte:

Elektronická peňaženka
Kupujúci má v tejto fáze možnosť voľby:

  • Elektronická peňaženka, voľba sa zobrazí, ak suma uložená na karte neprekračuje hodnotu 1950,- korún,
  • Časový lístok
  • Info o karte
  • Obnoviť platnosť, voľba sa zobrazí, ak je na karte nahratý aspoň jeden časovy lístok a nie je vyčerpaná kapacita zakúpených platností,
  • Späť
  • Koniec

Okrem týchto možností voľby má kupujúci k dispozícii informačné texty s aktuálnym časom, dátumom a grafickú časomieru. Časomiera nijako neobmedzuje bežnú činnosť kupujúceho. Slúži na orientačné zobrazenie doby, ktorá zostáva do automatického prepnutia automatu na režim šetriča obrazovky z dôvodu nečinnosti od ľubovoľnej poslednej akcie – vhodenia mince, vloženia bankovky. Každou akciou (dotykom obrazovky, vkladom hotovosti) sa časomiera nastaví na začiatok. Kupujúci má dostatok času na vykonanie všetkých úkonov.
Ak nastane situácia, že zákazník nechá časomieru dôjsť do konca bez priloženia ČK, automat vytlačí tzv. reklamačný lístok, viď ďalej.

2.1 Elektronická peňaženka

Táto voľba slúži na plnenie EP. V tejto voľbe sa zobrazí:
- číslo karty, - aktuálny stav vkladu na el. peňaženke:

Elektronická peňaženka

Kupujúci v tejto chvíli môže oddialiť čipovú kartu od antény a začať vhadzovať mince, alebo vkladať bankovky v ľubovoľnom poradí. Peňažná hodnota vkladaných mincí a bankoviek sa zobrazujú na displeji v riadku "Bude vložený vklad:". Po skončení vkladania peňazí, kupujúci priloží na výzvu kartu a dáta sa na kartu nahrajú:
Elektronická peňaženka

Po ukončení vkladania hotovosti zákazník priloží čipovú kartu:
Elektronická peňaženka
Po úspešnom zápise vkladu do EP, automat zobrazí obrazovku:
Elektronická peňaženka
... a vytlačí potvrdenku.

Ak zákazník nepriloží kartu do vypršania časomiery, automat zmení oznam na obrazovke a ešte raz vyzve kupujúceho na priloženie karty k anténe čítačky kariet, aby sa vklad peňazí zapísal do EP čipovej karty:
Elektronická peňaženka
Ak zákazník kartu priloží k snímaču, vklad sa zapíše do ČK.
V prípade, ak zákazník kartu nepriloží, automat vytlačí potvrdenku o neúspešnom vklade a vloženej sume.
Ak zákazník počas vhadzovania peňazí neoddiali kartu od snímača, automat zapíše hodnotu prvej vhodenej mince, alebo bankovky do ČK a uzavrie vkladanie.

2.2. Časový lístok

Po priložení platnej čipovej karty zvolíme možnosť "Časové cestovné":
Časový lístok
V tomto okne sa zobrazí typ karty (tu: "Celá"), možnosť zmeny pásma a výber časových lístkov, ktoré je možné si zakúpiť na daný typ karty a s povoleným predajom v automate:
Časový lístok
Po výbere lístka kupujúci pokračuje voľbou Ďalej:
Časový lístok
Kupujúci si môže zvoliť začiatok platnosti ČL s plavajucou platnostou" (okrem ČL s pevnym začiatkom paltnosti):
Časový lístok
Po zadaní "kúpiť", program zisťuje, či má elektronická peňaženka dostatočnú hotovosť. Na nasledujúcom obrázku je aktuálny stav el. peňaženky (1,05 €) menší, ako je cena lístka (4,65 €):
Časový lístok
Možnosť platby z EP sa na displeji ukáže, až keď suma vložených peňazí v hotovosti spolu so sumou peňazí v EP dosahuje, alebo prekračuje cenu požadovaného lístka. V prípade, ak vložíme väčší obnos peňazí, výdavok sa zapíše do EP:
Časový lístok
Po priložení kartu ku snímaču, automat oznámi úspešné uloženie dát:
Časový lístok
Ak sa nepodarí nahrať dáta na kartu, automat zobrazí nasledujúce varovanie. Ak sa dáta nenahrajú ani teraz do skončenia časomiery, automat vytlačí reklamačný lístok, ktorý slúži ako doklad na uplatnenie reklamácie.
V prípadoch, ak s kartou nebolo manipulované korektne, automat môže zobraziť nasledujúce hlášky:

Hlášky automatu
Nedokončená operácia, priložte kartu a pridržte juPríliš skoro oddialená karta. Kartu stačí priložiť a dáta sa dohrajú.
  
V priebehu zápisu nastala chyba, priložte kartu opäť a pridržte juPríliš skoro oddialená karta. Kartu stačí priložiť a dáta sa dohrajú.
  
V priebehu čítania nastala chyba, priložte kartu opäť a pridržte juPríliš skoro oddialená karta. Kartu stačí priložiť a dáta sa dohrajú.
  
Nesprávna karta, priložte správnu kartuV priebehu zápisu dát na kartu, bola priložená iná bezkontaktná čipová karta, než s akou sa operácia začala. Pokračovať v akcii sa dá po priložení karty, s ktorou sa akcia začala.
  
Závažná chyba pri zápise na kartu, dostavte sa, prosím, na reklamačné oddelenieOznam sa zobrazí pri pravdepodobne nezvratne poškodenej karte. Riešenie situácie na reklamačnom oddelení.

2.2.1 Obnovenie platnosti časového lístka

Pri stlačení tohto tlačidla si môžeme zjednodušenou formou predĺžiť platnosť súčastného časového lístka. Možnosť platby z EP sa na displeji ukáže, až keď suma vložených peňazí v hotovosti spolu so sumou peňazí v EP prekračuje cenu požadovaného lístka. V prípade, ak vložíme väčší obnos peňazí, výdavok sa zapíše do EP:
Obnovenie platnosti časového lístka

2.3 Informácie o aktuálnej čipovej karte

Okrem mena a priezviska sa zobrazí typ karty, platnosť, stav EP, už zakúpené časové lístky s vyznačenou dobou ich platnosti. Aktuálne platné časové lístky sa nachádzajú v zelenom riadku, čas. lístky s budúcou platnosťou sú v žltom riadku. V červenom riadku sú ČL už neplatné.