Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť

Logo EU/MDV

 

Názov a sídlo prijímateľa:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

                                             Košice – mestská časť Západ, Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovenská republika

Názov projektu: Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť

Miesto realizácie projektu: Košický kraj

Projekt je spolufinancovaný fondom: Kohézny fond

Špecifický cieľ projektu: 3.2: Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD

Výška NFP: 25 005 210,44 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 09/2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2023

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je nákup 10 kusov obojsmerných nízkopodlažných električiek  mestskej hromadnej dopravy. Projekt bude realizovaný za pomoci  jednej hlavnej aktivity s názvom „Nákup obojsmerných električiek".

Hlavným  cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom  obstarania obojsmerných električiek. Realizácia projektu výrazne prispeje k naplneniu rozvojového cieľa DPMK a mesta Košice, a to zvýšenie celkovej konkurencieschopnosti a kvality verejnej hromadnej dopravy v meste Košice. Rozšírením o nový typ obojsmerných električiek a zároveň modernizáciou viac ako jednej desatiny vozového parku dôjde k výraznému zvýšeniu bezpečnosti dopravy, komfortu cestujúcich, plynulosti prevádzky a prepravnej rýchlosti.

Realizáciou projektu sa naplnia 2 merateľné ukazovatele:

P0144 Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica – 3 834 370,

P0222 Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou – 10.

 

„Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk“.

                                                                           www.mirri.gov.sk      www.eufondy.sk

 

Detail projektu na verejnej stránke www.itms2014.sk