Stanovisko Dopravného podniku mesta Košice k projektu mestskej karty

Obsah


Projekt mestskej karty vznikol na základe Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 zo dňa 31.12.2012, uzatvorenej zástupcami štatutárnych orgánov zmluvných strán:  Mesto Košice (garant projektu a správca mestskej karty), Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (prevádzkovateľ projektu a správca dopravnej karty), KOŠICE – TURIZMUS, oblastná organizácia cestovného ruchu (správca turistickej karty). Mesto Košice poverilo prevádzkou projektu mestskej karty DPMK, nakoľko disponoval potrebným personálnym a technickým zázemím. S účinnosťou od 1.1.2013 začali platiť všeobecné obchodné podmienky mestskej karty Košice, v zmysle ktorých došlo k spojeniu BČK s dopravnou funkcionalitou s mestskou kartou, ktorá umožňovala uplatniť zľavy v mestských podnikoch a  u ďalších partnerov projektu.

Harmonogram projektu mestskej karty bol rozdelený do troch etáp. Prvé dve etapy boli realizované. V rámci prvej etapy bolo vytvorené pracovisko pre vydávanie a správu mestských kariet (12/2012), došlo k spusteniu portálu mestskej karty a vydávaniu mestských kariet vrátane možnosti uplatnenia zliav v mestských organizáciách (01/2013). Druhou etapou boli vytvorené zmluvné vzťahy s ďalšími partnermi – súkromnými partnermi poskytujúcimi zľavy (04/2013) a turistická karta (05/2013). Tretia etapa nebola realizovaná. Jej obsahom malo byť vytvorenie vernostného systému, rozšírenie funkcionalít mestskej karty o identifikačný systém (vstupenky na kultúrne podujatia), platenie mestskou kartou v sieti obchodníkov, online možnosti správy mestskej karty (prepojenie mestskej karty s bankovým účtom či platobnou kartou). 

DPMK v rámci plnenia úloh prevádzkovateľa mestskej karty vstupoval do takých zmluvných vzťahov so súkromnými partnermi (partnermi mestskej karty poskytujúci zľavy),  ktoré nesúvisia s jeho hlavným predmetom činnosti (DPMK vo svojom mene dojednával poskytnutie zľavy napr. s predajcom kníh, poskytovateľom masáže atp.). Zároveň plnenie úloh z tretej fázy projektu by vyžadovalo navýšenie personálnych a finančných zdrojov, pričom DPMK disponoval kapacitami len na rozvoj prvých dvoch fáz projektu. Preto sa DPMK dňa 4.3.2016 obrátilo na hlavného garanta projektu – mesto Košice, aby v súlade so Zmluvou o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 rozhodlo o vydávaní mestskej Karty iným subjektom.  Na základe analýz a prieskumu trhu (napr. Brno, Ostrava, Plzeň, Dečín, Kladno, Budapešt, Viedeň, Londýn, Amsterdam, Tel-Aviv, HongKong, Soul, Singapore) DPMK navrhlo mestu Košice, aby v súlade so Zmluvou o spolupráci pri realizácii projektu Mestskej karty v meste Košice č. 2012002907 bolo vydávanie karty a ďalší rozvoj projektu prenesený na nový špecializovaný subjekt v právnej forme : nezisková organizácia, ktorá pri minimálnych nákladoch na založenie najlepšie napĺňa požiadavku komunitného charakteru, transparentnosti a otvorenosti projektu mestskej karty.

 

Mesto Košice listom zo dňa 17.3.2016 prejavilo záujem o realizáciu tretej fázy projektu a súhlasilo, aby ju namiesto DPMK realizoval na to osobitne zriadený a špecializovaný subjekt v právnej forme nezisková organizácia. Zmluvné strany projektu mestskej karty (mesto Košice, DPMK, KOŠICE-TURIZMUS) súhlasili s rozhodnutím mesta Košice, že ďalší rozvoj projektu mestskej karty bude zabezpečovať mestská nezisková organizácia – Mestská karta Košice, n.o.. DPMK so súhlasom zmluvných strán projektu mestskej karty ako jediný zakladateľ založil neziskovú organizáciu Mestská karta Košice. Mestská karta Košice, n.o. vznikla dňa 16.8.2017. Členmi jej orgánov sú nominovaní zástupcovia zmluvných strán, ktoré založili projekt mestskej karty: mesto Košice, DPMK, KOŠICE – TURIZMUS a ich členstvo v orgánoch je garantované štatútom neziskovej organizácie.

Etapy tretej fázy projektu mestskej karty

Ďalšie kroky k realizácii tretej fázy rozvoja projektu mestskej karty zabezpečuje nezisková organizácia v spolupráci so zmluvnými stranami projektu mestskej karty. Jednotlivé kroky sú rozdelené do etáp:

  1. Prieskum trhu a analýza zmluvných vzťahov : 08/2017 - 05/2018 (realizované)
  2. Informácia pre mestské zastupiteľstvo : 06/2018
  3. Prevzatie prevádzky projektu mestskej karty neziskovou organizáciou Mestská karta Košice: 06/2018
  4. Výberové konania na dodávateľov a partnerov projektu : 07-12/2018
  5. Spustenie tretej fázy projektu : 01/2019

V rámci tretej fázy bude vytvorená široká sieť obchodníkov so zľavami (viac ako 100 zapojených partnerov), možnosť platenia mestskou kartou aj v sieti obchodníkov, moderné alternatívy platenia za nákup cestovných lístkov v prostriedkoch MHD  (napr. cez mobilné zariadenia, online dobíjanie mestskej karty v reálnom čase, správa mestskej karty dostupná 24/7).

Úlohou neziskovej organizácie Mestská karta Košice bude priniesť benefity novej mestskej karty v rámci celého spektra vzťahov, v ktorých bude možno mestskú kartu využiť:

 

 

Pre držiteľov karty

Pre mesto

Pre DPMK

Pre partnerov

Platenie u obchodníkov

Prezentácia Košíc ako moderného mesta

Prezentácia DPMK ako moderného dopravcu

Komunikačná platforma

E-shop

Skvalitnenie existujúcich služieb

Skvalitnenie existujúcich služieb

Rozvoj podnikateľského prostredia

Mobilná aplikácia

Komunikačná platforma

Rozšírenie predajných kanálov (mobilná aplikácia)

Synergia otvorených platforiem v spolupráci s mestom

Zvýhodnenia u obchodníkov

Podpora komunitného budovania vzťahov

Podpora využívania MHD

Podpora lokálpatriotizmu

Exkluzívny prístup k spoločenským podujatiam

Otvorenosť systému a možnosť integrácie ďalších služieb

Zníženie administratívnej náročnosti

Zníženie administratívnej náročnosti

 

 

Financovanie tretej fázy projektu mestskej karty

Na základe vykonaných analýz  spôsobu financovania neziskových organizácii, tieto získavajú zdroje z príspevkov jednotlivých subjektov – partnerov projektu (donorov), ktorí chápu, že podpora projektu   je aj v ich záujme. Systém donorských príspevkov zodpovedá štandardom fundraisingových centier, ktoré sa opierajú o zahraničné skúsenosti pri financovaní projektov dobrovoľnými príspevkami donorov.

Realizácia tretej fázy projektu mestskej karty počíta s finančným krytím zo strany partnerov projektu (donorov), ktorí prejavia záujem participovať na rozvoji mestskej karty. Z tohto dôvodu nezisková organizácia Mestská karta Košice neočakáva od mesta Košice, DPMK či KOŠICE-TURIZMUS príspevky na financovanie tretej fázy projektu mestskej karty.

Nezisková organizácia Mestská karta Košice, n.o. musí zachovať komunitný charakter mestskej karty. Koncept karty musí spĺňať parametre otvorenej platformy zabezpečujúcej možnosť podpory a účasti širokého spektra partnerov, nielen tých ktorí poskytujú zľavy. Všetok prípadný zisk neziskovej organizácie musí byť v súlade so zákonom o neziskových organizáciách použitý výlučne na zabezpečenie činností a služieb neziskovej organizácie.

 

Stav projektu mestskej karty zodpovedá možnostiam, ktoré vedelo mesto Košice v spolupráci s povereným správcom mestskej karty – DPMK v rámci personálnych a finančných zdrojov zabezpečiť.  Mestská karta má však omnoho väčší potenciál. Preto mesto Košice ako garant projektu založilo prostredníctvom DPMK neziskovú organizáciu Mestská karta Košice, ktorá má za úlohu  riešiť rozvoj mestskej karty, budovaním otvorených partnerstiev pri zachovaní jej komunitného charakteru.

 

Dopravný podnik mesta Košice, na základe prijatého uznesenia MZ č. 1156, predložil do porady primátora materiál, aby bol predĺžený termín splnenia uznesenia, nakoľko predmetom uvedeného uznesenie sú dokumenty, ktoré sú v rozpore so zákonom o meste Košice a Štatúte mesta a nie sú v kompetencii mestského zastupiteľstva. 

Za účelom zachovania právnej istoty, sme požiadali o stanovisko Okresný úrad Košice, ktorý dňa 16.8.2017 zaregistroval neziskovú organizáciu Mestská karta Košice, n.o.

Okresný úrad sa k predmetnej veci vyjadril, že nie je v jeho kompetencii riešiť vzťah Mestského zastupiteľstva v Košiciach a zakladateľa neziskovej organizácie Dopravného podniku mesta Košice, a.s.  Zmeny a nové zloženie orgánov neziskovej organizácie , ku ktorým došlo v priebehu roka sa podľa zákona uvedené vo výročnej správe. Spôsob ustanovenia orgánov neziskovej organizácie je upravený zákonom a štatútom neziskovej organizácie.

Nezisková organizácia mestská karta Košice požiadala nezávislého právnika, aby vypracoval právnu analýzu k predloženému uzneseniu. Keďže právna analýza nie je ukončená a Mesto Košice, Dopravný podnik mesta Košice ako aj nezisková organizácia postupuje v súlade s vyššie uvedeným zákonom, dopravný podnik požiadal akcionára o predĺženie termínu.

Po predložení nezávislej právnej analýzy, ktorá je predmetom spracovávania, bude opätovne predložený materiál do porady primátora.

 

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

Vedúca referátu marketingu, reklamy a Public relations

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 043 29 Košice 
michaela.karaffova@dpmk.sk
+421 905 974 785