Poučenie užívateľa BČK

Poučenie  užívateľa  elektronického nosiča tarifných údajov

BEZKONTAKTNÁ ČIPOVÁ KARTA - MESTSKÁ KARTA KOŠICE

Mestská karta je produktom Mesta Košice. Vydávaním, distribúciou a správou mestskej karty je poverený DPMK, a.s. O vydanie mestskej karty môže požiadať každý občan.

1.   Bezkontaktná čipová karta (ďalej BČK) je elektronický nosič osobných a tarifných údajov cestujúceho MHD v Košiciach. Používa sa ako cestovný doklad i cestovný lístok zároveň, vo forme elektronického časového predplateného lístka, ako doklad o oprávnení využívania zľavy pri použití jednorazového cestovného lístka alebo ako elektronická peňaženkana úhradu cestovného bezhotovostným stykom bezprostredne po nastúpení do vozidla.

2.   BČK sa môže opakovane nabíjať (napĺňať) podľa požiadavky cestujúceho sumou (kreditom) alebo z tarifnej ponuky platnej v čase dobitia. Slúži následne ako doklad o uhradení predplatených dopravných služieb počas doby, na ktorú bola dobitá.

3.   Nabíjanie BČK zabezpečuje DPMK, a.s. vo svojich predajniach a cez zmluvných predajcov. Po úhrade za dobitie BČK je cestujúcemu vydané potvrdenie o sume vloženého kreditu alebo o cene a platnosti predplateného obdobia.

4.   Držiteľ karty si pri kúpe lístka určí platnosť, či začína plynúť od dátumu predaja alebo od dátumu, ktorý uvedie a na základe potvrdenia o kúpe si priamo na mieste overí správnosť zrealizovanej požiadavky, prípadne uplatní reklamáciu. Reklamáciu je možné u predajcu uplatniť, kým nebol uskutočnený ďalší predaj na inú BČK. V opačnom prípade sa uplatňuje len v Zákazníckom centre, Bardejovská 6, Košice v pracovných dňoch od 7,00 hod. do 18,00 hod.

5.   Ďalšie nabitie predplateného lístka je možné realizovať max. 30 dní pred dňom ukončenia platnosti predplateného cestovného.

6.   Priebežne reálny stav BČK si môže cestujúci zistiť na čítacom zariadení pre cestujúcich umiestnenom na predajnom mieste DPMK, a.s. Rooseveltova č.3 a Bardejovská č.6, ako aj na čítacích zariadeniach vo vozidlách voľbou INFO.

7.   Overenie stavu BČK a zakúpenie predplateného časového lístka je možné aj cez internet, webová stránka www.dpmk.sk,  vstup cez ikonu ePCL.

8.   Životnosť karty zobrazená na karte je 10 rokov od jej vydania. Obdobie platnosti BČK vydaných na kratšie obdobie sa bezplatne predlžuje na 10 rokov od vydania. Platnosť BČK bude v príslušných termínoch predlžovaná, po predložení požadovaných dokladov v zmysle platnej Tarify DPMK, a.s.

9.   BČK je elektronické zariadenie – nosič tarifných údajov – ktorého používanie musí spĺňať určité podmienky, a to:

a) BČK musí byť umiestnená v špeciálnom obale, ktorý si cestujúci môže zakúpiť spolu s BČK;

b) BČK nesmie sa mechanicky namáhať,ohýbať resp.lámať, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu čipu;

c) BČK nesmie prísť do styku s elektrickým prúdom, resp. s elektrickým výbojom alebo silným magnetickým poľom a nesmie byť vystavená vplyvu vysokej teploty  (nad 50˚C), aby nedošlo k jej poškodeniu.

10. Nefunkčnosť BČK je možné reklamovať v Zákazníckom centre DPMK, a.s., Bardejovská 6, Košice. Dopravca bude postupovať pri jej vybavovaní podľa reklamačného poriadku, zverejneného v centre a na webovej stránke.

11. Stratu resp. krádež BČK treba bezodkladne osobne nahlásiť na DPMK, a.s. – Zákaznícke centrum  DPMK, a.s., Bardejovská 6 alebo na predajnom mieste Rooseveltova 3, Košice.

12. Za stratenú, odcudzenú a poškodenú BČK sa náhrada neposkytuje.

13. Pri strate, zničení a odcudzení BČK je vystavený náhradný doklad o platnom PCL.