Stanovy DPMK, a.s.

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice

 

S T A N O V Y

obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

 

marec 2016

 

Čl. I.

Základné ustanovenia

 

Obchodné meno a sídlo spoločnosti:

1/  Obchodné meno akciovej spoločnosti je:

            Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

            /v skratke: DPMK, a. s./

2/  Sídlo spoločnosti:

            Košice, Bardejovská 6

            PSČ: 043 29

            IČO:  31 701 914

            IČ DPH:  SK 2020488206

3/  Spoločnosť je založená na dobu neurčitú.

Čl. II.

Predmet podnikania

Predmet podnikania spoločnosti je:

 • pravidelná mestská hromadná doprava električková,
 • pravidelná cestná osobná doprava,
 • pravidelná mestská hromadná doprava trolejbusová,
 • verejná pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice
 • vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice za úhradu zmluvným prepravcom,
 • vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice bez úhrady alebo len za čiastočnú úhradu,
 • pohostinná činnosť,
 • ubytovacie služby,
 • oprava motorových vozidiel a ostatných strojov a zariadení,
 • čistiace práce, autoumývarka,
 • vyučovanie vedenia motorových vozidiel,
 • výstavba, opravy a údržba tratí a dopravných zariadení,
 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1 000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu,
 • reklamná a propagačná činnosť,
 • prevádzkovanie Detskej železnice v Čermeli,
 • vykonávanie psychologických vyšetrení,
 • prenájom vlastných nebytových priestorov a priestorov zverených do správy,
 • veľkoobchod a maloobchod: koľajové vozidlá, trolejové vozidlá, motorové vozidlá, náhradné diely, autopríslušenstvo, strojárske výrobky, hutnícke výrobky, potravinárske výrobky,
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti,
 • servis motorových vozidiel,
 • nákup a predaj náhradných dielov motorových vozidiel,
 • montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba: elektrické zariadenia do 1 000 V vrátane trakčných napájacích staníc, trakčného vedenia električkových a trolejbusových dráh, električiek a trolejbusov, /nevzťahuje sa na elektrické zariadenia železničných a lanových dráh/, elektrické zariadenia nad 1 000 V len to, ktoré slúži na napájanie a skúšanie električkových a trolejbusových dráh vrátane električiek a trolejbusov,
 • vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy,
 • prevádzkovanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy,
 • prevádzkovanie električkovej dráhy,
 • prevádzkovanie trolejbusovej dráhy,
 • prevádzkovanie autoškoly v rozsahu,
  • výučba a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá skupiny D,
  • doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení v rozsahu skupiny D,
 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia s odborným zameraním klinická psychológia. dopravná psychológia, psychoterapia,
 • vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov a dráhových podnikov,
 • vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na činnosť na určených technických zariadeniach,
 • vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov trolejbusových a električkových dráh a dopravy na trolejbusových a električkových dráhach,
 • vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodičov podľa § 4 ods. 1 zák. č. 280/2006 Z. z. a kurzov pravidelného výcviku vodičov podľa § 9 ods. 1 zák. č. 280/2006 Z. z. v rozsahu skupín: D, D + E, vrátane ich podskupín.

Čl. III.

Základné imanie spoločnosti

            Základné imanie spoločnosti je v celkovej hodnote 7 908 740 € (slovom: sedem miliónovdeväťstoosemtisícsedemstoštyridsať eur) a je tvorené nasledovne definovaným nepeňažným vkladom:

 1. Nehnuteľný majetok: meniareň „B“ na Rastislavovej ulici v Košiciach. Budova súpisné číslo IV, 2261, nachádzajúca sa na parcele 2406, zastavaná plocha
  o výmere 1 060 m2 v k. ú. Košice – Juh, zapísaná na LV 11650 – vlastník mesto Košice v hodnote započítanej na vklad vo výške 33 190 € (slovom: tridsaťtritisícjednostodeväťdesiat eur).

            Všeobecná hodnota nehnuteľnosti podľa znaleckého posudku predstavuje sumu
            51 895,82 €.

 1. Nehnuteľný majetok v členení podľa Prílohy k Stanovám DPMK, a.s. vložený nepeňažným vkladom do základného imania vkladateľom – Mestom Košice v celkovej hodnote započítanej na vklad vo výške 7 875 550 € (slovom: sedemmiliónovosemstosedemdesiatpäťtisícpäťstopäťdesiat eur) .

            Všeobecná hodnota nehnuteľností  vo výške 7 878 555,30 € (bez DPH) v členení podľa Prílohy k Stanovám DPMK, a.s. bola určená súdnoznaleckým posudkom
č. 11/2016 zo dňa 08.02.2016, spracovaným znalcom Ing. Jozefom Murínom, zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov pod evidenčným číslom 912457.

Čl. IV.

Forma a hodnota akcií

1/  Akcia predstavuje práva akcionára podieľať sa podľa zákona týchto stanov spoločnosti na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou, ktoré sú spojené s akciou ako cenným papierom, ak zákon neustanovuje inak.

2/ Základné imanie spoločnosti vo výške 7 908 740 € je rozdelené na 10 ks akcií kmeňových znejúcich na meno, ktoré majú podobu zaknihovaných cenných papierov vedených v zákonom ustanovenej evidencii cenných papierov, pričom menovitá hodnota jednej akcie je 790 874 €. Akcie sú verejne neobchodovateľné.

Čl. V.

Spôsob zvyšovania a znižovania základného imania

1/  O zvýšení alebo znížení základného imania spoločnosti rozhoduje valné zhromaždenie na základe návrhu predloženého predstavenstvom.

2/ V pozvánke na valné zhromaždenie musia byť v prípade zvýšenia základného imania uvedené:

 1. dôvody navrhovaného zvýšenia základného imania,
 2. spôsob a výška navrhovaného zvýšenia základného imania,
 3. navrhovaný počet, menovitá hodnota, podoba, forma a druh akcií,
 4. navrhovaná výška emisného kurzu alebo spôsob jeho určenia,
 5. v prípade zvýšenia základného imania nepeňažným vkladom, valnému zhromaždeniu sa predloží znalecký posudok, ktorý preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá emisnému kurzu akcií, ktoré sa majú splatiť týmto vkladom,
 6. ostatné náležitosti v súlade so zákonom.

3/  Zvýšenie základného imania môže byť vykonané upísaním nových akcií, podmieneným zvýšením základného imania z majetku spoločnosti, kombinovaným zvýšením základného imania.

4/   Pre zníženie základného imania platia jednotlivé ustanovenia Obchodného zákonníka.

5/  Rozhodnutie valného zhromaždenia o zvýšení alebo znížení základného imania musí mať formu notárskej zápisnice.

6/ K zvýšeniu alebo zníženiu základného imania dochádza odo dňa jeho zápisu do obchodného registra.

Čl. VI.

Práva a povinnosti akcionára

1/   Práva a povinnosti akcionára ustanovujú právne predpisy a stanovy akciovej spoločnosti.

2/ Akcionár je oprávnený zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať informácie a vysvetlenia k hospodáreniu spoločnosti a k ďalším otázka, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ a uplatňovať na ňom návrhy.

3/  Akcionár je oprávnený na zasadnutiach valného zhromaždenia podávať návrhy týkajúce sa podnikateľskej koncepcie spoločnosti, pričom je povinný o svojom návrhu písomne informovať predstavenstvo spoločnosti.

4/ Akcionár je oprávnený vyjadrovať sa k stanovám spoločnosti a hlasovať na valnom zhromaždení o ich prijatí, či neprijatí.

5/ Akcionár je oprávnený požiadať predstavenstvo spoločnosti o vydanie kópie zápisu z rokovania valného zhromaždenia.

6/  Akcionár má právo nazerať do zápisnice z rokovania dozornej rady a o takto získaných informáciách je povinný zachovať mlčanlivosť.

7/ Akcionár je povinný splatiť emisný kurz akcií, ktoré upísal v lehote ustanovenej v stanovách.

8/  Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti, ktorý valné zhromaždenie určilo na rozdelenie.

9/  Akcionár po zrušení spoločnosti má právo na podiel na likvidačnom zostatku.

Čl. VII.

Valné zhromaždenie

1/  Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia.

2/  Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár.

3/ Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:

 1. zmena stanov,
 2. rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania, o poverení predstavenstva zvýšiť základné imanie podľa § 210 Obchodného zákonníka,
 3. rozhodnutie o predaji všetkých akcií alebo častí akcií,
 4. rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti,
 5. rozhodnutie o zrušení spoločnosti,
 6. voľba a odvolanie členov predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti,
 7. voľba a odvolanie členov dozornej rady s výnimkou členov dozornej rady volených podľa § 200 Obchodného zákonníka,
 1. schválenie riadnej individuálnej a mimoriadnej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát,
 2. rozhodnutie o použití rezervného fondu,
 3. rozhodnutie o podmienkach ročnej zmluvy o zabezpečení mestskej verejnej dopravy na príslušný rok,
 4. schválenie podnikateľského zámeru a finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť na príslušný rok,
 5. schválenie úpravy finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť,
 6. schválenie pravidiel odmeňovania orgánov spoločnosti /členov predstavenstva a členov dozornej rady/
 7. schválenie štatútu predstavenstva.

4/  Valné zhromaždenie si môže vyhradiť právo rozhodovať aj o veciach. ktoré inak patria do pôsobnosti iných orgánov.

5/   Valné zhromaždenie sa skladá zo všetkých na ňom prítomných akcionárov.

6/  Rokovania valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prípadne ďalší prizvaní, ak s tým akcionári súhlasia.

7/   Valné zhromaždenie sa koná najmenej raz za rok a zvoláva ho predstavenstvo spoločnosti, a to v lehote najneskôr do 4 mesiacov od uzavretia účtovnej závierky za predchádzajúce účtovné obdobie. Valné zhromaždenie môže zvolať aj dozorná rada v súlade s Obchodným zákonníkom.

8/   Mimoriadne valné zhromaždenie zvolá predstavenstvo najmä vtedy, ak:

 1. sa o tom uznesie na predchádzajúcom rokovaní valného zhromaždenia,
 2. spoločnosť stratila jednu tretinu základného imania,
 3. spoločnosť je prvotne platobne neschopná viac ako 3  mesiace.

9/  Prítomní akcionári sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá je dôležitým dokladom a tvorí prílohu zápisnice z konania valného zhromaždenia.

Čl. VIII.

Zvolávanie valného zhromaždenia

1/ Predstavenstvo zvolá riadne valné zhromaždenie písomnou pozvánkou, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Každému akcionárovi, ktorý o to požiada, je predstavenstvo povinné zaslať príslušné materiály, ktoré budú predmetom rokovania najneskôr 30 dní pred jeho konaním.

2/  Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonávajú poslanci mestského zastupiteľstva je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov.

3/  Valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva primátor alebo námestník primátora je uznášania schopné len v jeho prítomnosti.

4/ Jediný akcionár môže kedykoľvek zvolať valné zhromaždenie, ktorého pôsobnosť vykonáva, pričom 30 – dňová lehota na zaslanie pozvánky nemusí byť dodržaná.

5/  Rozhodnutie jediného akcionára urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia musí mať písomnú formu a musí ho podpísať.

Čl. IX.

Priebeh konania valného zhromaždenia

1/  Valné zhromaždenie volí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice. Do zvolenia predsedu poverí predstavenstvo jeho vedením svojho člena.

2/  O konaní valného zhromaždenia sa vyhotovuje zápisnica, ktorá obsahuje:

 1. obchodné meno a sídlo spoločnosti,
 2. miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 3. meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice,
 4. opis prerokovania jednotlivých bodov programu,
 5. rozhodnutie valného zhromaždenia,
 6. obsah protestu akcionára, člena predstavenstva alebo dozornej rady týkajúceho sa rozhodnutia valného zhromaždenia, ak o to protestujúci požiada.

K zápisnici sa priložia všetky materiály týkajúce sa predmetu rokovania valného zhromaždenia.

3/  Zvolanie valného zhromaždenia a jeho priebeh zabezpečí predstavenstvo.

4/ Predstavenstvo je povinné zabezpečiť vyhotovenie zápisnice z rokovania valného zhromaždenia do 30 dní od jeho ukončenia. Zápisnice spolu s pozvánkou a zoznamom prítomných a ostatné doklady týkajúce sa predmetu rokovania valného zhromaždenia sa uschovávajú v archíve spoločnosti po celé obdobie jej trvania.

5/  Hlasovanie sa vykonáva aklamáciou alebo prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. Tajne je možné hlasovať na základe rozhodnutia valného zhromaždenia.

6/ Člen predstavenstva alebo člen dozornej rady môže požiadať do 3  mesiacov od prijatia uznesenia valného zhromaždenia súd, aby vyslovil neplatnosť, pokiaľ je v rozpore s právnymi predpismi, zakladateľskou listinou a stanovami spoločnosti.

7/  V konaní pred súdom zastupuje spoločnosť určený člen predstavenstva. Ak je účastníkom konania predstavenstvo, zastupuje spoločnosť určený člen dozornej rady.

Čl. X.

Predstavenstvo

1/  Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady. Členovia predstavenstva, ktorý konajú v mene spoločnosti a spôsob, ktorým tak robia, sa zapisuje do obchodného registra.

2/ Pôsobnosť predstavenstva, jeho práva a povinnosti sú najmä:

 1. zvolávať valné zhromaždenie
 2. predkladať valnému zhromaždeniu na schválenie:
 • riadnu individuálnu a mimoriadnu účtovnú závierku s návrhom na rozdelenie zisku alebo úhradu strát najneskôr do 30 dní pred konaním VZ,
 • finančný plán na bežnú a investičnú činnosť na príslušný rok,
 • zmenu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť v príslušnom roku,
 1. predkladať valnému zhromaždeniu správu o podnikateľskej činnosti, stave majetku spoločnosti a to najmenej raz ročne, spravidla spolu s ročnou závierkou, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne o častejšom vyhotovovaní správy,
 2. zabezpečiť riadne vedenie účtovníctva, evidencie, obchodných kníh,
 3. schvaľovať kritériá výberu vedúcich zamestnancov spoločnosti a určovať organizačnú štruktúru spoločnosti,
 4. schvaľovať pracovný poriadok a zásady odmeňovania zamestnancov spoločnosti,
 5. určovať podnikateľskú stratégiu spoločnosti,
 6. viesť kolektívne rokovanie a uzatvárať kolektívnu zmluvu,
 7. zvolávať mimoriadne valné zhromaždenie, pokiaľ zistí, že spoločnosť stratila jednu tretinu základného imania.

3/  Predstavenstvo zodpovedá za svoju činnosť valnému zhromaždeniu.

4/   Predstavenstvo je 3 – členné. Tvoria ho predseda a dvaja členovia. Generálny riaditeľ je súčasne členom predstavenstva.

5/  Členov predstavenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie, ktoré zároveň určí z členov predstavenstva predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa.

6/  Členovia predstavenstva sú povinní vykonávať svoju činnosť s náležitou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a jej akcionárov. Členovia predstavenstva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie by mohlo spoločnosti spôsobiť škodu.

7/  Členovia predstavenstva, ktorí spôsobili svojim rozhodnutím škodu, sú povinní spoločne a nerozdielne škodu nahradiť.

8/  Zasadnutie predstavenstva zvoláva a vedie predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva minimálne raz mesačne.

9/ Členom predstavenstva prislúcha odmena za výkon funkcie v rozsahu stanovenom v zmysle pravidiel odmeňovania schválených valným zhromaždením.

10/ Vzťah medzi členom predstavenstva a spoločnosťou sa riadi zmluvou o výkone funkcie uzatvorenou medzi spoločnosťou a členom predstavenstva. Zmluva musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie. Obsah zmluvy musí vychádzať z ustanovení Obchodného zákonníka.

11/ Postavenie členov predstavenstva, ich právomoc a zodpovednosť určuje štatút predstavenstva, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva a po predchádzajúcom prerokovaní v dozornej rade. Štatút predstavenstva vymedzuje rozsah kompetencií podľa jednotlivých oblastí spoločnosti medzi členov predstavenstva.

Čl. XI.

Dozorná rada

1/ Dozorná rada dohliada na výkon činnosti predstavenstva a na uskutočňovanie podnikateľskej činnosti. Jej volebné obdobie je štvorročné.

2/  Dozorná rada sa skladá z piatich členov.

3/ Členovia dozornej rady majú právo kontrolovať všetky doklady a záznamy týkajúce sa činnosti spoločnosti. Majú právo kontrolovať, či podnikateľská činnosť spoločnosti je zabezpečovaná v súlade s právnymi predpismi, týmito stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.

4/  Dozorná rada posudzuje a predkladá stanovisko ku všetkým materiálom, ktoré predkladá predstavenstvo spoločnosti valnému zhromaždeniu na schválenie.

5/  Dozorná rada hlavne preskúmava riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na  rozdelenie zisku alebo usporiadanie strát a predkladá písomné stanovisko valnému zhromaždeniu.

6/  Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu správu o kontrolnej činnosti minimálne raz ročne, spravidla pri schvaľovaní ročnej účtovnej závierky v oblasti:

 • plnenia úloh stanovených valným zhromaždením,
 • dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov,
 • ekonomického hospodárenia spoločnosti, vedenia účtovníctva, stavu majetku, jej záväzkov a pohľadávok.

7/  Zasadnutie dozornej rady sa koná spravidla raz štvrťročne, pričom zasadnutie zvoláva predseda dozornej rady.

8/  Z rokovania dozornej rady sa vyhotovuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a všetci prítomní členovia. Rozdielne stanovisko volených členov z radov zamestnancov sa uvedie v zápisnici. Zápisnice z rokovania obdržia členovia dozornej rady a predstavenstvo.

9/  Členom dozornej rady prislúcha odmena za výkon funkcie v rozsahu stanovenom v zmysle pravidiel odmeňovania schváleným valným zhromaždením.

10/ Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na rokovaní valného zhromaždenia a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svojej kontrolnej činnosti.

11/ Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný alebo jeho funkcia sa skončí inak, musí valné zhromaždenie do 3 mesiacov ustanoviť namiesto neho nového člena dozornej rady.

12/  Vzťah medzi spoločnosťou a členom dozornej rady sa riadi zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenou medzi spoločnosťou a členom dozornej rady. Zmluva musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie.

Čl. XII.

Zákaz konkurencie

1/  Na členov predstavenstva a členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

2/  Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady nie sú oprávnení:

 • vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzatvárať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 • sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 • zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti alebo spoločnosti s neobmedzeným ručením,
 • vykonávať činnosť ako štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania.

Čl. XIII.

Účtovné obdobie

1/  Účtovným obdobím spoločnosti je kalendárny rok začínajúci 1. januárom a končiaci 31. decembrom. Hospodárenie akciovej spoločnosti sa riadi schváleným podnikateľským zámerom a finančným plánom na príslušný rok.

Čl. XIV.

Účtovná závierka

1/  Spoločnosť vedie predpísaným spôsobom účtovníctvo, vypracováva riadnu a individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku. Každá účtovná závierky musí vyť overená audítorom v súlade s osobitnými právnymi predpismi.

2/  Údaje z účtovnej závierky zverejňuje spoločnosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

Čl. XV.

Fondy spoločnosti

1/  Spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách najmenej však do výšky 20 % základného imania.

2/ Zdroje vytvorené v rezervnom fonde možno použiť len na krytie strát spoločnosti a na financovanie opatrení, ktoré majú prekonať nepriaznivý priebeh hospodárenia spoločnosti.

3/ O použití rezervného fondu rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva po predchádzajúcom prerokovaní v dozornej rade.

4/  Spoločnosť môže vytvárať aj iné fondy po schválení valným zhromaždením.

Čl. XVI.

Spôsob rozdeľovania zisku, resp. usporiadania strát

1/ O rozdelení zisku rozhoduje valné zhromaždenie na návrh predstavenstva pri dodržaní zásad:

 • predmetom rozdelenia zisku môže byť len čistý zisk, znížený o prídel do rezervného fondu, prípadne ďalších fondov, ak sú zriadené a o neuhradenú stratu z minulých rokov, resp. zvýšený o nerozdelený zisk z minulých rokov.

Čl. XVII.

Podpisovanie za spoločnosť

1/  Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému názvu pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva.

2/ Podpisovanie za spoločnosť je upravené štatútom spoločnosti, ktorý na návrh predstavenstva schvaľuje valné zhromaždenie po predchádzajúcom prerokovaní dozornej rade.

Čl. XVIII.

Zrušenie spoločnosti

1/  Spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra. Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie.

2/  Spoločnosť sa zrušuje:

 1. plynutím času, na ktorý bola zriadená,
 2. odo dňa uvedeného v rozhodnutí akcionárov, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 3. odo dňa uvedeného v rozhodnutí súdu o zrušení spoločnosti, inak odo dňa, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,
 4. zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 5. rozhodnutím valného zhromaždenia o zrušení spoločnosti, pričom toto rozhodnutie musí  mať formu notárskej zápisnice,
 6. rozdelením, zlúčením, splynutím alebo premenou v inú formu obchodnej spoločnosti,
 7. rozhodnutím súdu.

Čl. XIX.

Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny a doplnky stanov spoločnosti musia byť schválené valným zhromaždením spoločnosti, uvádzané v písomnej forme a v úplnom znení.

Čl. XX.

Platnosť a účinnosť

Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením. 

 

V Košiciach, dňa 22.03.2016

                                                                            ..............................................

                                                                               Ing. Richard Majza, MBA

                                                                              predseda predstavenstva

 

                                                                              ..............................................

                                                                                    Ing. Juraj Krempaský

                                                                                     člen predstavenstva

 

                                                                              .............................................

                                                                                   JUDr. Martin Petruško         

                                                                                    člen predstavenstva

 

 

Príloha k Stanovám DPMK, a. s. – Nehnuteľný majetok vložený nepeňažným vkladom do   základného imania DPMK, a. s.

 

NEHNUTEĽNÝ MAJETOK VLOŽENÝ DO ZÁKLADNÉHO IMANIA DPMK, a.s.

P.č. Položka Všeobecná hodnota majetku stanovená znalcom (€) Hodnota majetku uznaná                  na vklad
Stavby    
Bytové a nebytové budovy (haly)    
1. Stavba súp.č. 2303 závodná jedáleň (kuchyňa,  sklad potravín ) na pozemku C KN parc.č. 1399/2 v k.ú. Terasa, LV č. 12576 100 152,94 100 152,94
2. Stavba súp.č. 2304 soc. budova B  (výpravná a sociálna budova DPMK B) na pozemku C KN parc.č. 1400/7 v k.ú. Terasa, LV č. 12576 387 121,04 387 121,04
3. Stavba súp.č. 373 administratívna budova (Správa podniku A výpravná budova) na pozemku C KN parc.č. 1399/1 v k.ú. Terasa, LV č. 12576 270 538,03 270 538,03
4. Stavba súp.č. 2308 garáže závodnej dopravy  na pozemku C KN parc.č. 1400/14 v k.ú. Terasa, LV č. 12576  120 344,54 120 344,54
5. Stavba súp.č. 2309 garáž a požiarna zbrojnica  na pozemku C KN parc.č. 1400/15 v k.ú. Terasa, LV č. 12576 23 420,86 23 420,86
6. Stavba súp.č. 3280 garáž pre montážne vozidlá  (prístrešok) na pozemku C KN parc. č. 1400/32 v k.ú. Terasa, LV č. 12576 11 740,34 11 740,34
7. Stavba súp.č. 3281 garáž pre montážne vozidlá  (prístrešok) na pozemku C KN parc. č. 1400/33 v k.ú. Terasa, LV č. 12576  15 610,13 15 610,13
8. Stavba súp.č. 3278 garáže závodnej dopravy na pozemku C KN parc.č. 1400/17 v k.ú. Terasa, LV č. 12576  28 040,73 28 040,73
9. Stavba súp.č. 3276 garáž pre montážne vozidlá na pozemku C KN parc.č. 1400/10 v k.ú. Terasa, LV č. 12576 46 457,33 46 457,33
10. Stavba súp.č. 3279 dvojgaráž na pozemku C KN parc.č. 1400/24 v k.ú. Terasa, LV č. 12576 3 604,14 3 604,14
11. Stavba súp.č. 2322 sklad / pri garáži pre prevoznú meniareň/ na pozemku C KN parc.č. 1400/11 v k.ú. Terasa, LV č. 12576  4 781,23 4 781,23
12. Stavba súp.č. 3277 garáž pre prevoznú meniareň  na pozemku C KN parc.č. 1400/12 v k.ú. Terasa, LV č. 12576   9 546,46 9 546,46
13. Stavba súp.č. 2311 vozovňa (výpravná hala)   na pozemku C KN parc.č. 1400/23 v k.ú. Terasa, LV č. 12576 703 876,32 703 876,32
Spolu za Bytové a nebytové budovy (haly) 1 725 234,09 1 725 234,09
Zlúčené stavby    
14. Stavba súp.č. 2305 dial. ovládanie meniarni C (Objekt dial. ovl. Meniarni “budova C“) na pozemku C KN parc.č. 1400/8 v k.ú. Terasa, LV č. 12576  114 688,72 114 688,72
15. Oplotenie vozovne 24 946,88 24 946,88
16. Stavba súp.č. 2318 umývacie centrum (budova umývacieho centra)  na pozemku C KN parc.č. 1400/44 v k.ú. Terasa, LV č. 12576 252 155,33 252 155,33
17. Vnútorný vodovod 42 383,64 42 383,64
18. Vnútorná kanalizácia 58 717,66 58 717,66
19. Komunikácie vnútorné 29 412,01 29 412,01
20. Stavba súp.č. 2312 ústredný sklad na pozemku C KN parc.č. 1400/26 v k.ú. Terasa, LV č. 12576 vo všeobecnej hodnote podľa  znaleckého posudku 223 837,81 € 223 837,81 223 837,81
Spolu za Zlúčené stavby 746 142,05 746 142,05
21. Garáž pre MTZ na pozemku C KN parc.č. 1400/52 v k.ú. Terasa,  Int. č. DPMK 1-1-4966 - Garáž pre MTZ bez súp. č. na parc. č. 1400/52 3 087,31 3 087,31
Vonkajšie úpravy    
22. Vnútrozávodové koľajište 61 665,47 61 665,47
23. Vnútrozávodové koľajište 14 591 m 293 815,98 293 815,98
24. Topné rozvody 4 656,53 4 656,53
25. Vozovňa terén 480,98 480,98
Spolu za Vonkajšie úpravy 360 618,96 360 618,96
Spolu stavby 2 835 082,41 2 835 082,41
Pozemky    
26. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/7 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 523 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                               31 419,23 31 419,23
27. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/8 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 418 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                                          25 111,35 25 111,35
28. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/66 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 228 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                               13 697,10 13 697,10
29. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/47 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 554 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                            33 281,55 33 281,55
30. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/11 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 119 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                             7 148,93 7 148,93
31. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/12 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 112 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                                                                                             6 728,40 6 728,40
32. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/49 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 161 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                      9 672,08 9 672,08
33. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/48 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 634 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                        38 087,55 38 087,55
34. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/10 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 246 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                                                                                            14 778,45 14 778,45
35. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 19144 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576 1 150 075,80 1 150 075,80
36. Pozemok  C KN  parc.č. 1399/1 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 570 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   34 242,75 34 242,75
37. Pozemok  C KN  parc.č. 1399/2 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 476 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                        28 595,70 28 595,70
38. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/50 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 733 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                       344 409,98 344 409,98
39. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/92 ostatné plochy s výmerou 140 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  8 410,50 8 410,50
40. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/91 ostatné plochy s výmerou 338 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   20 305,35 20 305,35
41. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/90 ostatné plochy s výmerou 608 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  36 525,60 36 525,60
42. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/67 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 317 m2, k.ú. Terasa 19 043,78 19 043,78
43. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/89 ostatné plochy s výmerou 430 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   25 832,25 25 832,25
44. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/88 ostatné plochy s výmerou 391 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  23 489,33 23 489,33
45. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/23 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 5 257 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   315 814,28 315 814,28
46. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/64 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 511 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576    30 698,33 30 698,33
47. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/26 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 988 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  59 354,10 59 354,10
48. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/68 ostatné plochy s výmerou 96 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576                                            5 767,20 5 767,20
49. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/69 ostatné plochy s výmerou 218 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  13 096,35 13 096,35
50. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/70 ostatné plochy s výmerou 327 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   19 644,53 19 644,53
51. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/51 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 454 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  27 274,05 27 274,05
52. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/52 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 2363 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576       141 957,23 141 957,23
53.  Pozemok  C KN  parc.č. 1400/53 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1998 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  120 029,85 120 029,85
54. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/31 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   240,30 240,30
55. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/32 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 181 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  10 873,58 10 873,58
56. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/33 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 241 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  14 478,08 14 478,08
57. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/71 ostatné plochy s výmerou 920 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  55 269,00 55 269,00
58. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/87 ostatné plochy s výmerou 551 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  33 101,33 33 101,33
59.  Pozemok  C KN  parc.č. 1400/86 ostatné plochy s výmerou 117 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576 7 028,78 7 028,78
60. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/85 ostatné plochy s výmerou 490 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  29 436,75 29 436,75
61. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/84 ostatné plochy s výmerou 321 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  19 284,08 19 284,08
62. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/63 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 188 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  11 294,10 11 294,10
63. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/83 ostatné plochy s výmerou 1252 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576 75 213,90 75 213,90
64. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/28 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 178 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576 10 693,35 10 693,35
65. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/29 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 3856 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  231 649,20 231 649,20
66.  Pozemok  C KN  parc.č. 1400/80 ostatné plochy s výmerou 226 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  13 576,95 13 576,95
67. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/62 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 210 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   12 615,75 12 615,75
68. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/35 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1950 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   117 146,25 117 146,25
69.  Pozemok  C KN  parc.č. 1400/82 ostatné plochy s výmerou 669 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   40 190,18 40 190,18
70.  Pozemok  C KN  parc.č. 1400/81 ostatné plochy s výmerou 3015 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576 181 126,13 181 126,13
71. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/45 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  240,30 240,30
72. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/79 ostatné plochy s výmerou 1746 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  104 890,95 104 890,95
73. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/61 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 4656 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  279 709,20 279 709,20
74. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/44 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 915 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  54 968,63 54 968,63
75.  Pozemok  C KN  parc.č. 1400/78 ostatné plochy s výmerou 1359 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  81 641,93 81 641,93
76. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/60 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 189 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576 11 354,18 11 354,18
77. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/43 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 58 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  3 484,35 3 484,35
78. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/75 ostatné plochy s výmerou 3155 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  189 536,63 189 536,63
79. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/58 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 747 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  44 876,03 44 876,03
80.  Pozemok  C KN  parc.č. 1400/76 ostatné plochy s výmerou 985 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  59 173,88 59 173,88
81.  Pozemok  C KN  parc.č. 1400/57 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 146 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  8 770,95 8 770,95
82. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/41 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 77 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  4 625,78 4 625,78
83. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/74 ostatné plochy s výmerou 1336 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  80 260,20 80 260,20
84. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/55 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 965 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576 57 972,38 57 972,38
85. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/38 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 291 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576 17 481,83 17 481,83
86. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/56 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 714 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576            42 893,55 42 893,55
87. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/37 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 1065 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  63 979,88 63 979,88
88.  Pozemok  C KN  parc.č. 1400/73 ostatné plochy s výmerou 4714 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  283 193,55 283 193,55
89. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/22 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 151 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  9 071,33 9 071,33
90. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/54 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 311 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576 18 683,33 18 683,33
91. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/18 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 317 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  19 043,78 19 043,78
92. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/17 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 280 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  16 821,00 16 821,00
93. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/15 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 161 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  9 672,08 9 672,08
94. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/14 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 672 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576    40 370,40 40 370,40
95.  Pozemok  C KN  parc.č. 1400/13 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 556 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   33 401,70 33 401,70
96. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/24 zastavané plochy a nádvoria s výmerou 91 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576  5 466,83 5 466,83
97. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/72 ostatné plochy s výmerou 229 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   13 757,18 13 757,18
98. Pozemok  C KN  parc.č. 1400/77 ostatné plochy s výmerou 290 m2, k.ú. Terasa, LV č. 12576   17 421,75 17 416,45
Spolu pozemky  5 040 472,89 5 040 467,59
Spolu VŠH  7 875 555,30 7 875 550,00