BČK – použitie v doprave

Každý dopravný prostriedok spoločnosti, ktorá je zapojená do systému EMBASE, je označený logom EMCARD. Takýto prostriedok umožňuje prepravu držiteľov kariet, ktorým kartu vydala niektorá zo spoločností, ktorá je členom systému EMBASE – zoznam členov je k dispozícií na internetovej stránke http://www.emcard.sk/

 

Čo je to bezkontaktná čipová karta - BČK?

Karta  slúži ako pasívny nosič informácie alebo aj ako aktívna platobná "elektronická peňaženka" tiež ako kombinácia obidvoch týchto funkcií.
Terminál komunikuje s kartou po priložení celej plochy karty k čítaciemu zariadeniu (kartu prikladať samostatne, nie v puzdrách a pod.)  pri rýchlosti komunikácie do 0,3 sek. so svetelnou a zvukovou signalizáciou úspešnosti alebo neúspešnosti prenosu. Jej základom je čip spojený s anténou po obvode karty bez  vlastného energetického zdroja. Zápis údajov na kartu sa vykonáva v zmysle platného zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov t.j. ako skryté. V zásade platí princíp: čím menej vizualizovaných údajov, tým menej neoprávnených zásahov a neautorizovaných zmien. Preto DPMK, a.s. vybavuje kartu  iba fotografiou majiteľa, menom, priezviskom a sériovým číslom karty/čipu.

 

Čipová karta môže obsahovať nasledovné informácie pre použitie v doprave

Elektronický kredit na platbu za dopravu v prímestskej a medzimestskej doprave.
Nezávislé mesačné predplatné časové lístky pre mestskú hromadnú dopravu.
Identifikáciu nároku na zľavu pre uplatnenie zľavneného cestovného podľa platnej tarify.

Použitie v spoločnostiach SAD
Elektronický kredit sa dá na čipovú kartu naplniť vo všetkých spoločnostiach SAD, ktoré sú zapojené do systému EMBASE. Túto operáciu možno uskutočniť na všetkých pracoviskách spoločností SAD podľa pravidiel uvedených vo svojich prepravných podmienkach.

 

Použitie v dopravných podnikoch
Časové lístky pre mestskú hromadnú dopravu je možné zakúpiť na čipovú kartu výhradne priamo v dopravných podnikoch - na ich predajných miestach. Pre použitie v dopravných podnikoch je potrebné, aby čipová karta zakúpená v spoločnosti SAD bola doplnená o fotografiu pre potreby vizuálnej kontroly.

Použitie študentskej karty ISIC
Študenti stredných škôl a vysokých škôl denného štúdia do veku 26 rokov, ktorí majú medzinárodné preukazy ISIC pre študentov denného štúdia tieto môžu  využívať  ako dopravnú kartu  po personifikácii na školách alebo vyhradených miestach, majú nárok na poskytnutie zľavy.

 

Zásady riešenia udalostí s kartou (reklamácia, strata, zablokovanie karty)

Uvedené zásady sú platné pre každého držiteľa karty, ktorému ju vydal niektorý z členov Systému akceptácie dopravných kariet.

Ako reklamovať nefunkčnú čipovú kartu?
Nefunkčnú čipovú kartu je potrebné reklamovať priamo u dopravnej spoločnosti, ktorá Vám čipovú kartu vydala. V prípade, že kartu vydala škola, univerzita, reklamácia sa uskutoční na vyhradenom pracovisku školy, univerzity.

Ako reklamovať dopravnú službu, napr. cenu služby a pod.?
Dopravnú službu je potrebné reklamovať priamo u dopravnej spoločnosti, ktorá službu vykonala spôsobom zverejneným v prepravnom poriadku, resp. v zmysle obchodného zákonníka.

Ako kartu zablokovať, aby ju nemohol niekto iný využívať alebo zneužiť?
Kartu je možné dať zablokovať na predajných miestach dopravnej spoločnosti zapojenej do Systému akceptácie dopravných kariet, ktorá kartu vydala. Ak kartu vydala niektorá škola, univerzita zapojená do Systému akceptácie dopravných kariet, tak je potrebné žiadosť o zablokovanie karty ohlásiť na jej vyhradenom pracovisku.

Zablokovanie nie je zabezpečené ihneď. DPMK, a.s. zabezpečí zablokovanie podľa stanovených technologických postupov. Zablokovanie BČK sa vykoná bez poplatku.

 

Charakteristika poskytovaných služieb Dopravným podnikom mesta Košice, akciová spoločnosť

Bezkontaktné čipové karty vydané dopravcami (SAD, eurobus a.s., DP), strednými a  vysokými školami (ISIC) sa na predajných miestach DPMK, a. s. dajú dobíjať podľa platnej tarify DPMK, a.s. ako predplatný časový lístok a súčasne môžu slúžiť ako elektronická peňaženka.

Na študentský preukaz je možné zakúpiť časový predplatný lístok. Slúži zároveň, pri splnení podmienky aktuálnosti dizajnu aj ako preukaz nároku na zľavnené jednotlivé cestovné – to znamená, že napr. študent z BA si môže kúpiť v KE jednorazový papierový lístok a pri kontrole sa preukáže svojim platným preukazom (vrátane hologramickej alebo pretlačenej známky). Revízori zásadne  pri kontrole kontrolujú správnosť a aktuálnosť dizajnu karty a prostredníctvom revízorských čítačiek i údaje editované v čipe.