BČK – použitie v doprave

Čo je to bezkontaktná čipová karta - BČK?

Karta  slúži ako pasívny nosič informácie alebo aj ako aktívna platobná "elektronická peňaženka" tiež ako kombinácia obidvoch týchto funkcií.
Terminál komunikuje s kartou po priložení celej plochy karty k čítaciemu zariadeniu (kartu prikladať samostatne, nie v puzdrách a pod.)  pri rýchlosti komunikácie do 0,3 sek. so svetelnou a zvukovou signalizáciou úspešnosti alebo neúspešnosti prenosu. Jej základom je čip spojený s anténou po obvode karty bez  vlastného energetického zdroja. Zápis údajov na kartu sa vykonáva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č.  18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov t.j. ako skryté. V zásade platí princíp: čím menej vizualizovaných údajov, tým menej neoprávnených zásahov a neautorizovaných zmien. Preto DPMK, a.s. vybavuje kartu  iba fotografiou majiteľa, menom, priezviskom a sériovým číslom karty/čipu.

 

Čipová karta môže obsahovať nasledovné informácie pre použitie v doprave

Elektronický kredit na platbu za dopravu v prímestskej a medzimestskej doprave.
Nezávislé mesačné predplatné časové lístky pre mestskú hromadnú dopravu.
Identifikáciu nároku na zľavu pre uplatnenie zľavneného cestovného podľa platnej tarify.

Použitie v spoločnostiach SAD

Elektronický kredit sa dá na čipovú kartu naplniť vo všetkých spoločnostiach SAD, v rámci akceptačnej skupiny Sloveský dopravný pas, buď priamo u vodiča, alebo na predajnom mieste dopravcu. Túto operáciu možno uskutočniť na všetkých pracoviskách spoločností SAD podľa pravidiel uvedených vo svojich prepravných podmienkach. V rámci akceptačnej skupiny Slovenský dopravný pas si navzájom uznávajú dopravnú peňaženku na svojich kartách a preukazoch študenta a žiaka dopravcovia, ktorých zoznam je zverejnený na webovej stránke https://www.dopravnypas.sk/.

Použitie v dopravných podnikoch v MHD
Predplatené časové lístky (PCL, ePCL) pre mestskú hromadnú dopravu je možné zakúpiť na čipovú kartu výhradne priamo v dopravných podnikoch - na ich predajných miestach. Pre použitie v dopravných podnikoch je potrebné, aby čipová karta zakúpená v spoločnosti SAD bola doplnená o fotografiu pre potreby vizuálnej kontroly.

Použitie študentskej karty ISIC
Žiaci, študenti stredných škôl a vysokých škôl denného štúdia do veku 26 rokov, ktorí majú medzinárodné preukazy ISIC pre študentov denného štúdia tieto môžu  využívať  ako dopravnú kartu  po personifikácii na školách alebo vyhradených miestach, majú nárok na poskytnutie zľavy.

Každý dopravný podnik má vydaný prepravný poriadok a tarifu, ktorú odporúčame pred používaním dopravných služieb si prečítať.

 

Zásady riešenia udalostí s kartou (reklamácia, strata, zablokovanie karty)

Ako reklamovať nefunkčnú čipovú kartu?
Nefunkčnú čipovú kartu je potrebné reklamovať priamo u dopravnej spoločnosti, ktorá Vám čipovú kartu vydala. V prípade, že kartu vydala škola, univerzita, reklamácia sa uskutoční na vyhradenom pracovisku školy, univerzity.

Ako reklamovať dopravnú službu, napr. cenu služby a pod.?
Dopravnú službu je potrebné reklamovať priamo u dopravnej spoločnosti, ktorá službu vykonala spôsobom zverejneným v prepravnom poriadku, resp. v zmysle obchodného zákonníka.

Ako kartu zablokovať, aby ju nemohol niekto iný využívať alebo zneužiť?
Kartu je možné dať zablokovať na predajných miestach dopravnej spoločnosti zapojenej do Systému akceptácie dopravných kariet, ktorá kartu vydala. Ak kartu vydala niektorá škola, univerzita zapojená do Systému akceptácie dopravných kariet, tak je potrebné žiadosť o zablokovanie karty ohlásiť na jej vyhradenom pracovisku.

Zablokovanie nie je zabezpečené ihneď. DPMK, a.s. zabezpečí zablokovanie podľa stanovených technologických postupov. Zablokovanie BČK sa vykoná bez poplatku.

 

Charakteristika poskytovaných služieb Dopravným podnikom mesta Košice, akciová spoločnosť

Bezkontaktné čipové karty vydané dopravcami (SAD, eurobus a.s., DP), základnými, strednými a  vysokými školami (ISIC) sa na predajných miestach DPMK, a. s. dajú dobíjať podľa platnej tarify DPMK, a.s. ako predplatný časový lístok a súčasne môžu slúžiť ako elektronická peňaženka.

Na študentský preukaz je možné zakúpiť časový predplatný lístok. Slúži zároveň, pri splnení podmienky aktuálnosti dizajnu aj ako preukaz nároku na zľavnené jednotlivé cestovné – to znamená, že napr. študent z BA si môže kúpiť v KE jednorazový papierový lístok a pri kontrole sa preukáže svojim platným preukazom (vrátane hologramickej alebo pretlačenej známky). Revízori zásadne  pri kontrole kontrolujú správnosť a aktuálnosť dizajnu karty a prostredníctvom revízorských čítačiek i údaje editované v čipe.