Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu

Tarifa DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu

s účinnosťou od 01.07.2023

Obsah:

    Úvodné ustanovenia

    Vysvetlenie pojmov.

    Cestovné lístky ich platnosť a sadzby

    Podmienky pre poskytnutie bezplatnej prepravy a zľavnenej prepravy

    Ostatné tarifné podmienky

    Cestovanie bez platného cestovného lístka

 

A.  ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu upravuje cenové vzťahy medzi Dopravným podnikom mesta Košice, akciovou spoločnosťou ako dopravcom a cestujúcim v súlade s Cenovým výmerom vydaným Mestom Košice, v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, a tarifné podmienky v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

2.   Sieť mestskej hromadnej dopravy tvorí územie Mesta Košice.

3.   Tarifa je časová.

4.   Tarifná sadzba určuje výšku cestovného za prepravu osôb a dovozného za prepravu príručných batožín resp. zvierat. 

 

B.    VYSVETLENIE SKRATIEK A POJMOV

BČK – bezkontaktná čipová karta

Časový lístok – cestovný lístok prestupný platný na predplatený čas od prvého označenia vo vozidle (30 min., 60 min., 24 hodín).

Predplatený časový lístok ďalej PCL a Virtuálne predplatené časové cestovné lístky vPCL -  cestovný lístok prestupný platný na počet predplatených dní (7, 30, 90, 180 a 365 dní) s voliteľným začiatkom dňa platnosti určený cestujúcim. Vydáva sa len v elektronickej podobe (7 dňový aj v papierovej forme)

Очень популярный кредит под 0.01 онлайн на карту в Украине без отказа. Оставляйте заявку на сайте МФО и ожидайте ответа.

Virtuálny cestovný lístok ďalej (vCL) – cestovný lístok prestupný zakúpený prostredníctvom internetu alebo mobilnej aplikácie.

SMS - cestovný lístok zakúpený cez mobilného operátora

Cestovný lístok rodinný –  jedna až dve dospelé osoby + maximálne šesť detí (platný len počas voľných dní – sobota, nedeľa, sviatky a dni pracovného pokoja podľa zákona č. 241/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Оформить без процентов при первом обращении кредит без звонков на карту в Украине. Моментальный перевод на банковский счет.

Batožina – batožina stanovených rozmerov za podmienok prepravy podľa platného prepravného poriadku

Zviera –  živé zviera za podmienok prepravy podľa platného prepravného poriadku

Bicykel - za podmienok prepravy podľa platného prepravného poriadku

KL – kmeňový list

KLe – kmeňový list elektronický

CLh – historický cestovný lístok

CLa - akciový časový cestovný lístok (vCLa – virtuálny)

Stanovené základné cestovné - pre stanovenie výšky základného cestovného za cestovanie bez platného cestovného lístka je cena základného cestovného papierového lístka na 30 minút zakúpeného v predpredaji.

Sankčná úhrada – spoločný názov pre úhradu za cestovanie bez platného cestovného lístka, tzn. prirážka v zmysle § 8 ods. 5 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov alebo sankčná úhrada v zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave  v znení neskorších predpisov

Poplatok – poplatok za dodatočné preukázanie platného predplateného časového cestovného lístka, osobitnej BČK alebo nároku na zľavu.

Preukaz totožnosti – platný občiansky preukaz alebo cestovný pas

Historické vozidlo - Vozidlo pamiatkovej hodnoty, zachovane v rámci šírenia kultúrneho dedičstva, vypravované, alebo vystavené pri príležitosti spomienkových jázd, podujatí mesta Košice a  Dopravného podniku mesta Košice, a. s. určených pre verejnosť, nejazdiace v bežnej výprave vozidiel MHD.

Попробуйте подать заявку на кредит онлайн без звонков и вы убедитесь, насколько это простая и доступная кредитная услуга.

 

C.  CESTOVNÉ  LÍSTKY,  ICH  PLATNOSŤ  A SADZBY

 1. Papierové cestovné lístky s možnosťou zakúpenia:

na predajných miestach (okrem lístka na nočný spoj), v predajných (aj na nočný spoj).

 1. Cestovný lístok prestupný platí na predplatený čas podľa údajov uvedených v tabuľke sadzieb. Cestujúci je povinný bezprostredne po nastúpení do vozidla vopred pripravený cestovný lístok s časom platnosti 30, 60 minút, ten označiť v najbližšom označovacom zariadení nastavenými údajmi. Po uplynutí doby od času jeho vyznačenia je cestovný lístok neplatný. Pri  prestupoch sa cestovný lístok nesmie znovu označiť.
 2.  Cestovný lístok na 24 hod. a sedem (7) dní je potrebné označiť si v najbližšom označovači vozidla ihneď pri prvom nastúpení do vozidla. Uplynutím doby, na ktorú bol cestovný lístok označený, je cestovný lístok neplatný.
 3. Akciový časový cestovný lístok  CLa - je prestupný CL a platí na vopred stanovený čas podľa platného cenového výmeru. Údaje o platnosti môžu byť uvedené priamo na papierovom  CLa označenom v označovači, alebo vloženým QR kódom na akciovom lístku podujatia schváleného dopravcom. Po uplynutí doby platnosti uvedenej na cestovnom lístku, je tento cestovný lístok neplatný.
 4. Historický cestovný lístok – (CLh) – je cestovný lístok na predplatený čas podľa údajov uvedených v tabuľke sadzieb. Pre jazdy historickymi vozidlami si nie je možné uplatniť bezplatnú prepravu, žiadne dodatočné zľavy, ani predplatené časové cestovné lístky a predplatné virtuálne cestovné lístky. Zľavnený CLh je platný pre dieťa do 15 rokov.
  1.  Základný a zľavnený prestupný CLh je CL pre jednu osobu, alebo dieťa a je platný v historických vozidlách DPMK, historických vozidlách partnerov a vo všetkých  vozidlách MHD. Prestupný CLh je platný v deň v ktorom bol riadne označený.
  2. Základný a zľavnený jednorázový CLh je CL platný pre jednu osobu, je platný v historických vozidlách DPMK a historických vozidlách partnerov.
  3. Predaj CLh - je možný osobne u vodiča historického vozidla alebo osoby tým poverenej.

 

 1. Cestovné lístky  -  aktivované elektronické médium

 

 1. Bezkontaktná čipová karta – je adresná, vydaná na meno, s fotografiou a je neprenosná

a) aktivované elektronické médium vo forme BČK - pre predplatné cestovné lístky (časové) na 7, 30, 90, 180 a 365 dní.  Platí bez obmedzenia počtu ciest ako cestovné pre jednu osobu na všetkých linkách MHD, vrátane nočných spojov,  na uvedený počet po sebe nasledujúcich kalendárnych dní s voliteľným začiatkom platnosti. Predplatný cestovný lístok so zľavou je možné zakúpiť len na obdobie, počas ktorého nárok na zľavu preukázateľne trvá.

Po uplynutí doby, na ktorú bol cestovný lístok aktivovaný stráca platnosť.

b) BČK ako elektronická peňaženka - je využívanie čipovej karty na úhradu cestovného bezhotovostným stykom bezprostredne po nastúpení do vozidla. Minimálny kredit, ktorý je povinný cestujúci na predajnom mieste pri aktivovaní BČK zložiť je jedno euro (maximálna výška kreditu je obmedzená na päťdesiat eur). Z uvedeného kreditu sa pri nastúpení do vozidla a označení BČK v najbližšom označovači odpočíta výška cestovného základného alebo zľavneného cestovného lístka podľa typu karty. Ak si cestujúci na obrazovke označovača nepredvolí jednu z ponúkaných možností, priložením BČK si zakúpi cestovný lístok s platnosťou do konečnej zastávky. Po precestovaní označenej doby je cestovný lístok neplatný.

Cestujúcemu je umožnené na BČK zakúpiť cestovné aj pre maximálne päť ním sprevádzaných osôb vo vozidle. BČK ako elektronickú peňaženku je možné doplniť online aj prostredníctvom e-shopu na stránke www.dpmk.sk.

Predplatný cestovný lístok a cestovné vo forme BČK je neprenosné!

 

 1. Cestovný lístok zakúpený cez mobilného operátora (SMS)

Základný na 60 minút je platný ak je potvrdený oprávneným mobilným operátorom spätnou textovou správou o zakúpenom cestovnom lístku pred nástupom do vozidla.

Pri kontrole je potrebné preukázať už doručený SMS lístok s kontrolným kódom. 

 

 1. Virtuálny cestovný lístok zakúpený prostredníctvom internetu alebo mobilnej aplikácie

Virtuálne cestovné lístky sú CL zakúpené prostredníctvom internetu alebo mobilnej aplikácie, sú prestupné, majú časovú platnosť a platia len v spojoch Dopravného podniku mesta Košice, a.s. Cestujúci smie nastúpiť do vozidla až po začatí platnosti virtuálneho cestovného lístka. Pri kontrole je potrebné sa preukázať zobrazením detailu QR kódu platného cestovného lístka, ktorý obsahuje štandardné a dynamické ochranné prvky brániace prípadnému zneužitiu a ktorého súčasťou sú identifikačné kódy a prvky definované dopravcom. Pri nedodržaní uvedených podmienok, alebo cestovaním v čase pred, medzi vykonaním platby a začiatkom platnosti CL, či po uplynutí platnosti CL bude cestujúci považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka. Virtuálne cestovné lístky sú k dispozícii (platné) po aktivácii cestovného lístka po naskenovaní QR kódu alebo po úspešnom vykonaní platby a uplynutí stanoveného časového intervalu. Medzi  aktiváciou  a vykonaním platby a začiatkom platnosti cestovného lístka je stanovený časový limit približne 60 sekúnd. Ak dôjde k nechcenému zadaniu pokynu na zakúpenie virtuálneho cestovného lístka vCL, vPCL, môže tento pokyn cestujúci do 15 sekúnd zrušiť.                                                         

 1.  
  1. Virtuálne časové cestovné lístky – vCL zakúpené v mobilnej aplikácii (aj na nočný spoj) umožňuje zakúpenie časových cestovných lístkov s platnosťou až do 24 hodín. Ide o multifunkčnú platformu pre nákup cestovných lístkov, kde však nie je možné zakúpiť si cestovný lístok s odloženou platnosťou. V aplikácii je možné mať v jednom momente zakúpených a aktívnych maximálne 40 virtuálnych cestovných lístkov. V rámci platnosti: 30 minút (základný, zľavnený), 60 minút (základný, zľavnený), 24 hodín (základný, zľavnený), 60 minút (batožina, bicykel, zviera) a 60 minút (rodinný, len počas voľných dní).
 2.  
  1.  Akciový časový virtuálny cestovný  lístok  vCLa -je prestupný CL a platí na vopred stanovený čas podľa platného cenového výmeru. Údaje o platnosti môžu byť uvedené priamo v mobilnej aplikácii ako virtuálny lístok, alebo vloženým QR kódom na akciovom lístku podujatia schváleného dopravcom. Po uplynutí doby platnosti uvedenej na cestovnom lístku, je tento cestovný lístok neplatný.
 3.  
  1. Virtuálne časové cestovné lístky - predplatené  vPCL zakúpené v mobilnej aplikácii na 7, 30, 90, 180 a 365 dní.  Platí bez obmedzenia počtu ciest ako cestovné pre jednu osobu na všetkých linkách MHD, vrátane nočných spojov,  na uvedený počet po sebe nasledujúcich kalendárnych dní s voliteľným začiatkom platnosti. Predplatený cestovný lístok so zľavou je možné zakúpiť len na obdobie, počas ktorého nárok na zľavu preukázateľne trvá. Virtuálne časové cestovné lístky – predplatené sú personalizované a sú k dispozícii (platné) po úspešnom vykonaní platby a uplynutí stanoveného časového intervalu.

 

Po uplynutí doby, na ktorú bol virtuálny cestovný lístok aktivovaný stráca svoju platnosť.

Virtuálne cestovné lístky neprenosné!

 

SADZBY  CESTOVNÝCH   LÍSTKOV v €  vrátane DPH

 Sadzby základných a zľavnených cestovných lístkov a  ich platnosť sú uvedené v nasledujúcej Tabuľke č. 1 členené na:

- časové cestovné lístky prestupné;

- cestovný lístok za prepravovanú batožinu alebo bicykel;

- virtuálny cestovný lístok zakúpený prostredníctvom internetu,  alebo   mobilnej aplikácie;

- cestovný lístok zakúpený cez mobilnú spoločnosť (SMS);

- cestovný lístok zakúpený prostredníctvom BČK;

- cestovný lístok zakúpený prostredníctvom platobnej karty

  SADZBY CESTOVNÝCH LÍSTKOV v € vrátane DPH
 CL PAPIEROVÝVIRTUÁLNY vCLBČKPAPIEROVÝ CLVIRTUÁLNY vCLBČK
DRUHZÁKLADNÝ PRESTUPNÝ ČCLZĽAVNENÝ PRESTUPNÝ ČCL
30 min.1,00 €0,89 €0,89 €0,50 €0,45 €0,45 €
60 min.1,20 €1,09 €1,09 €0,60 €0,55 €0,55 €
24 hod.3,80 €3,69 €3,69 €1,90 €1,85 €1,85 €
7 dní12,00 €--6,00 €--
 
DRUHZÁKLADNÝ PREDPLATENÝ ČCLZĽAVNENÝ PREDPLATENÝ ČCL
7 dní-12,00 €12,00 €-6,00 €6,00 €
30 dní-25,00 €25,00 €-12,50 €12,50 €
90 dní-68,00 €68,00 €-34,00 €34,00 €
180 dní-126,00 €126,00 €---
365 dní-199,00 €199,00 €-99,50 €99,50 €
 
DRUHAKCIOVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK - určený pre podujatia a partnerov CLa -vCLa
6 hod. 1,50 €1,50 €----
24 hod.2,50 €2,50 €----
 
DRUHHISTORICKÝ CESTOVNÝ LÍSTOK - určený pre jazdu na historických vozidlách - CLh
Jednorázový3,00 €--1,50 €--
24 hod.6,00 €--3,00 €--
       
DRUHRODINNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK---
60 min.1,00 €1,00 €1,00 €---
 
DRUHLÍSTOK NA NOČNÝ SPOJ---
60 min.1,50 €1,50 €1,50 €---
 
DRUHCESTOVNÝ LÍSTOK ZA PREPRAVENÚ BATOŽINU ALEBO BICYKEL
60 min. PAPIEROVÝ CLVIRTUÁLNY vCLBČK 
Batožina s hmotnosťou max. do 50 kg , presahujúca rozmery tvarov:kvádra:30x40x60cm max.do45x55x100cm1,00 €1,00 €1,00 € 
valca:150 cm x Ø20cm max.do  200cm x Ø30cm 
tabule:5x80x100cm  max.do10x100x150cm
Bicykel
Zviera
 
DRUHCESTOVNÝ LÍSTOK PREDÁVANÝ PROSTREDNÍCTVOM - SMS potvrdený spätnou sms pred nástupom do vozidla
60 min.1,50 €
       
SADZBY ÚHRAD A POPLATKOV v € vrátane DPH
DRUH POPLATKUCENA
 
Bezkontaktná čipová karta7,00 €
Manipulačný poplatok - predĺženie platnosti a zmeny v BČK1,00 €
Sankčná úhrada za cestovanie bez platného CL60,00 €
Sankčná úhrada za cestovanie bez platného CL  do 4 pracovných dní50,00 €
Sankčná úhrada  vo vozidle40,00 €
Poplatok - zabudnutá BČK, telefón pri prepravnej kontrole 2,00 €

"Zľavnený cestovný lístok je platný len s preukázaním nároku na zľavu!"

 

D.   PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE BEZPLATNEJ PREPRAVY, ZĽAVNENEJ PREPRAVY

 1.   Bezplatná  preprava – nárok a preukazovanie:

1.1.  Dieťa od 0 do 6 rokov, v sprievode osoby staršej ako 10 rokov. Nárok na bezplatnú prepravu nepreukazuje. Osoba sprevádzajúca deti je povinná dohliadať na bezpečnosť sprevádzaných detí.

1.2.   Občania nad 70 rokov (seniori) s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK.

1.3.   Detské kočíky obsadené dieťaťom, invalidný vozík, jedna súprava lyží s palicami len v ochrannom obale, jeden snowboard len v ochrannom obale, úzke predmety do 150 cm s priemerom 20 cm  a predmety v tvare dosky  o  rozmeroch  o 5x80x100 cm  a  ostatné predmety do rozmerov  30x40x60  cm (osobná príručná batožina max. 2 ks), nákupná taška s kolieskami.

1.4.   Poslanci Národnej rady SR a sudcovia Ústavného súdu. Nárok preukazujú preukazom poslanca NR SR alebo preukazom sudcu Ústavného súdu,.

1.5.   Jeden sprievodca osoby ťažko zdravotne postihnutej, držiteľa preukazu ŤZP-S na základe preukazu ŤZP-S.

1.6 Nositelia medaily MUDr. Kňazovického s trvalým bydliskom v Košiciach a s trvalým 
bydliskom v Košiciach – okolie  na základe osobitnej BČK podľa stanovených podmienok 
dopravcu.

1.7 Nositelia Diamantovej Jánskeho plakety s trvalým bydliskom v Košiciach a s trvalým 
bydliskom v Košiciach – okolie na základe osobitnej BČK podľa stanovených podmienok 
dopravcu.“

1.8   Jedno živé zviera a 2 ks batožina bez povinného poplatku, za podmienok prepravy podľa Prepravného poriadku pre držiteľov cestovného lístka.

1.9    Nárok na bezplatnú prepravu majú držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (občan s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom), s trvalým pobytom v SR na základe osobitnej BČK na 365 dní, s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok.

1.10 Oprávnené osoby (poškodení a ich rodinní príslušníci – manžel, manželka a deti) odškodnené podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii, zákona č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií a zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji, ktorí sú zároveň držiteľmi preukazov SZČPV (Svetové združenie bývalých československých politických väzňov) a SZČPV-SNO (Sekcia násilne odvlečených), Občianskeho združenia Politickí väzni Zväz protikomunistického odboja              III. odboj a Konfederácie politických väzňov Slovenska a Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pokiaľ majú trvalé bydlisko v Košiciach. Nárok na bezplatnú prepravu preukazujú osobitnou BČK na 365 dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok.

2.   Nárok na zľavnenú prepravu majú:

2.1 Deti od 6 do 15 rokov veku.

2.2 Žiaci základných škôl a študenti stredných škôl - podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a študenti vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vo veku od 15 do 26 rokov v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

2.2.1 Žiaci a študenti – občania SR, ktorí študujú v zahraničí, ktorých štúdium sa považuje za ekvivalent štúdia na školách zriadených v SR vo veku od 15 do 26 rokov v dennej forme štúdia do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa

2.2.2 Žiaci a študenti, ktorí nemajú trvalý pobyt v SR a boli prijatí a študujú na stredných a vysokých školách v SR v dennej forme štúdia vo veku od 15 do 26 rokov, pokiaľ nie sú trvalo zárobkovo činní do prvého získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa.

2.2.3 Študenti - občania SR, ktorí po ukončení riadneho štúdia na strednej škole predložia potvrdenie o prijatí na denné štúdium na vysokej škole, alebo študenti – občania SR, ktorí po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa,  predložia potvrdenie o prijatí na denné štúdium, na druhom stupni vysokej škole, sa predĺži nárok na zľavnené cestovné do 30.09. kalendárneho roka.

2.3 Občania po dosiahnutí veku 62 rokov, pokiaľ majú trvalý pobyt na území SR, s dokladom preukazujúcim osobu a vek.

2.4 Občania nad 70 rokov s trvalým pobytom v SR, ak nemajú vybavenú osobitnú BČK, s dokladom preukazujúcim osobu a vek.

2.5 Držitelia preukazu ŤZP (občan s ťažkým zdravotným postihnutím) a držitelia preukazu ŤZP-S (s potrebou sprievodcu, osobného asistenta alebo psa so špeciálnym výcvikom) s trvalým pobytom v SR, ak nemajú vybavenú osobitnú BČK. Nárok na zľavnenú prepravu majú poberatelia invalidných dôchodkov s percentuálnym poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, s trvalým pobytom v meste Košice, na základe osobitnej BČK na 365 dní, s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok. Osobitná BČK sa vydáva na základe vyplnenej žiadanky, predloženia občianskeho preukazu a dokladu vydaného Sociálnou poisťovňou preukazujúceho vznik a trvanie nároku na poberanie invalidného dôchodku s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. 

2.6 Nositelia Zlatej Janského plakety s trvalým bydliskom v Košiciach na základe osobitnej  BČK, alebo KLe podľa stanovených podmienok dopravcu. 

2.7 Zľavnený CLh je platný pre dieťa do 15 rokov.

 3.   Nárok na zľavnené cestovné preukazujú:

3.1  Deti od 6 do 15 rokov nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú BČK, kmeňovým listom, KLe DPMK a. s., alebo iným dokladom preukazujúcim osobu a vek. Ak vek dieťaťa nie je možné preukázať, nárok na zľavu sa neprizná.

3.2. Študenti stredných škôl a vysokých škôl od 15 do 26 rokov zľavnené cestovné lístky preukazujú na príslušný školský rok platnou BČK DPMK a. s. alebo dopravcu zapojeného do systému TransCard, študentskou kartou vysokej školy SR, kmeňovým listom, KLe DPMK a.s.

3.3. Občania nad 62 rokov s trvalým pobytom v SR s dokladom preukazujúcim osobu a vek.

3.4. Držitelia preukazu ŤZP a držitelia preukazu ŤZP-S nárok na zľavnené cestovné lístky preukazujú platným preukazom ŤZP a ŤZP-S. Poberatelia invalidných dôchodkov s percentuálnym poklesom schopnosti zárobkovú činnosť o viac ako 70 % nárok na zľavnenú prepravu preukazujú osobitnou BČK. 

 

E.  OSTATNÉ TARIFNÉ PODMIENKY

1.    Cestujúci je zodpovedný za zakúpenie cestovného  lístka aj za jeho včasné a správne označenie.

2.    Zľavnený cestovný lístok je platný len s preukázaním nároku na zľavu!

3.    Cestovný lístok papierový je platný len vtedy, ak bol cestujúcim bezprostredne pri nastúpení do vozidla označený v najbližšom označovacom zariadení na správnej strane a správnom konci lístka. Platnosť cestovného lístka je ohraničená predplateným časom uvedeným na cestovnom lístku. Po uplynutí tohto času je cestovný lístok neplatný. Pri prestupoch sa lístok neoznačuje a platí na čas vyznačený na cestovnom lístku od jeho označenia v označovači. Neoznačený cestovný lístok je neplatný! Cestovný lístok sa zasúva v smere šípky, označenie prebehne okamžite nastavenými údajmi (kód  označovača, tarifné pásmo, číslo zastávky, dátum, čas). Zaujať miesto k sedeniu, manipulovať s batožinou alebo vykonávať inú činnosť nesúvisiacu s bezprostredným označením cestovného lístka, cestujúci môže až po označení lístka.

4.  Skladanie cestovných lístkov pre osobu, ako alternatíva za cestovný lístok určený tarifou,  je povolené! ( napr. 0,50+0,50 = 1,00€ ). Skladanie cestovných lístkov sa nevzťahuje na  24 hodinový, 7 denný cestovný lístok, ani na virtuálne cestovné lístky zakúpené cez internet a mobilnú aplikáciu.

5.    Cestovný lístok za prepravu batožiny, bicykla alebo živého zvieraťa  platí na dobu  60 minút od jeho označenia v označovači. Po uplynutí uvedenej doby je neplatný.

6.    Cestovný lístok zakúpený na denný spoj možno po dobu jeho platnosti použiť aj pri prestupe na nočný spoj. Cestovný lístok zakúpený na nočný spoj možno po dobu jeho platnosti použiť aj pri prestupe na denný spoj.

7.    Časový cestovný lístok na 24 hod. v papierovej forme je platný od jeho označenia v označovači  po dobu jeho platnosti. Pri zakúpení virtuálneho cestovného lístka cez mobilnú aplikáciu je tento cestovný lístok platný ihneď (po úspešnom zakúpení CL, vykonaní platby za CL a uplynutí stanoveného časového intervalu – ktorý trvá približne 2 minúty). Časový cestovný lístok 7-dňový v papierovej forme je platný odo dňa jeho označenia v označovači na 7 dní (vrátane predplateného obdobia jeho platnosti, ktorá končí 24,00 hod.). Pri zakúpení virtuálneho cestovného lístka cez mobilnú aplikáciu je tento cestovný lístok platný ihneď (po úspešnom zakúpení CL, vykonaní platby za CL a uplynutí stanoveného časového intervalu , ktorý trvá cca 60 sekúnd).

8. Na linkách, zastávkach, traťových úsekoch alebo v časových úsekoch s povoleným nástupom do vozidiel iba prednými dverami je cestujúci povinný bezprostredne pri nastúpení do vozidla vykonať jeden z týchto úkonov:

 1. priložiť bezkontaktnú čipovú kartu na označovacie zariadenie,
 2. označiť si v najbližšom označovacom zariadení papierový cestovný lístok a preukázať sa ním vodičovi, v prípade zľavneného papierového cestovného lístka aj preukazom oprávňujúcim využívať zľavu,
 3. pri prestupe v platnom čase papierový cestovný lístok preukázať vodičovi  bez   opätovného označenia.

9.  Optimalizácia cestovného zakúpeného cez BČK tzv. elektronickou peňaženkou pri  vystupovaní z vozidla:

Pri výstupe z vozidla kartu nie je potrebné prikladať k čítaciemu zariadeniu, ak bol zakúpený 30 min. cestovný lístok.

Pri výstupe z vozidla kartu nie je potrebné prikladať k čítaciemu zariadeniu ak bol zakúpený 60 min. cestovný lístok a cestovalo sa viac ako 30 minút.

Ak pri nástupe do vozidla bol zakúpený 60 min. cestovný lístok a precestovaný čas bol kratší ako 30 minút, pri výstupe z vozidla priložením karty k čítaciemu zariadeniu sa cestovné automaticky optimalizuje a neprecestovaná suma je vrátená.

Optimalizovať NIE JE možné cestovné lístky po prestupe do ďalšieho vozidla MHD.

V ďalšom vozidle, po priložení karty k čítaciemu zariadeniu, na obrazovke sa objaví informácia o platnom cestovnom lístku – zostávajúci počet minút (zohľadňuje aj prípadné meškanie vozidla) a zastávka, po ktorú prestupný cestovný lístok platí. Po uplynutí vyznačenej doby je cestovný lístok neplatný.

10.  V prípade mimoriadnej udalosti má cestujúci právo na náhradnú dopravu do cieľovej zastávky tým istým, alebo iným vozidlom tej istej prípadne inej linky do výšky už zaplateného cestovného.

 

11.  Bezkontaktná čipová karta alebo kmeňový list sa vydáva za týchto podmienok:

11.1 Bezkontaktná čipová karta:

a) deťom do 15 rokov na základe vyplnenej žiadanky a podpísanej jeho zákonným zástupcom a predložením jeho občianskeho preukazu a rodného listu dieťaťa,

b) študentom stredných a vysokých škôl na základe vyplnenej žiadanky, predloženia potvrdenia o návšteve školy a preukazu totožnosti, (v prípade študentov, ktorí študujú na stredných a vysokých školách v zahraničí potvrdením MŠ SR – strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, s výnimkou škôl uvedených v zozname uznaných vysokých škôl z Českej republiky zverejnenej MŠ SR pre aktuálny školský rok),

c) občanom od 62 do 70 rokov s trvalým bydliskom v SR na základe vyplnenej žiadanky a predloženia preukazu totožnosti.

d) občanom na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti;

e) osobitná BČK občanom nad 70 rokov s trvalým bydliskom v SR na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti,

f) osobitná BČK nositeľom medaily MUDr. Kňazovického a Diamantovej Jánskeho plakety s trvalým bydliskom v Košiciach (nutné dokladovať platným OP alebo potvrdením o pobyte vydaným mestskou časťou Košice) na základe databázy darcov krvi poskytnutej Slovenským Červeným krížom (SČK), vyplnenej žiadanky, predloženia platného preukazu totožnosti, preukazu o darcovstve krvi vydaného SČK.

g) osobitná BČK sa držiteľom preukazov ŤZP a ŤZP-S, vydáva na základe vyplnenej žiadanky, predloženia občianskeho preukazu a predloženia preukazu ŤZP a ŤZP-S a schválení DPMK.

h) osobitná BČK držiteľom preukazov uvedených v časti D, bod 1.10, na základe databáz oprávnených osôb predložených organizáciami uvedenými v bode 1.10, vyplnenej žiadanky a  platného preukazu totožnosti.

i)osobitná BČK nositeľom medaily MUDr. Kňazovického, Diamantovej Janského plakety a Zlatej Janského plakety, s trvalým bydliskom v Košiciach (nutné dokladovať platným OP alebo potvrdením o pobyte vydaným mestskou časťou Košice) na základe databázy darcov krvi poskytnutej Slovenským Červeným krížom (SČK), vyplnenej žiadanky, predloženia platného preukazu totožnosti, preukazu o darcovstve krvi vydaného SČK.

 

 11.2. Kmeňový list

a) KL deťom do 15 rokov na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom alebo jeho zákonným zástupcom a predložením jeho občianskeho preukazu a rodného listu dieťaťa a aktuálnej dokladovej fotografie  o rozmeroch približne 3x3,5 cm, KLe(slúži ako potvrdenie nároku na zľavnenú prepravu v mobilnej aplikácii, na zakúpenie vCL)

b) KL študentom stredných a vysokých škôl na základe žiadanky vyplnenej žiadateľom, predloženia potvrdenia o návšteve školy, preukazu totožnosti a dokladovej fotografie zodpovedajúcej veku a podobe žiadateľa, o rozmeroch približne 3x3,5 cm, (v prípade študentov, ktorí študujú na stredných a vysokých školách v zahraničí potvrdením MŠ SR – strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, s výnimkou škôl uvedených v zozname uznaných vysokých škôl z Českej republiky zverejnenej MŠ SR pre aktuálny školský rok), KLe(slúži ako potvrdenie nároku na zľavnenú prepravu v mobilnej aplikácii, na zakúpenie vCL)

c)  KL občanom od 62 rokov do 70 rokov s trvalým bydliskom v SR na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti a dokladovej  fotografie zodpovedajúcej veku a podobe žiadateľa, o rozmeroch  3x3,5 cm,  KLe(slúži ako potvrdenie nároku na zľavnenú prepravu v mobilnej aplikácii, na zakúpenie vCL)

d) KL občanom od 70 rokov s trvalým bydliskom v SR na základe vyplnenej žiadanky, predloženia preukazu totožnosti a dokladovej fotografie zodpovedajúcej veku a podobe žiadateľa, o rozmeroch 3x3,5 cm, KLe (slúži ako potvrdenie nároku na zľavnenú prepravu v mobilnej aplikácii, na zakúpenie vCL)

e) KL nositeľom Zlatej Janského plakety, s trvalým bydliskom v Košiciach (nutné dokladovať platným OP alebo potvrdením o pobyte vydaným mestskou časťou Košice) na základe databázy darcov krvi poskytnutej Slovenským Červeným krížom (SČK), vyplnenej žiadanky, predloženia platného preukazu totožnosti, preukazu o darcovstve krvi vydaného SČK, KLe(slúži ako potvrdenie nároku na zľavnenú prepravu v mobilnej aplikácii, na zakúpenie vCL)

f) Kmeňový list zasielaný elektronicky – KLe - je adresný, vydaný na meno, s fotografiou a je neprenosný, slúži ako potvrdenie nároku na zľavnenú prepravu, v mobilnej aplikácii, na zakúpenie vCL.

12. Manipulačný poplatok je stanovený za výdaj kmeňového listu KL, za prepersonifikovanie BČK, za uskutočnené úpravy v  údajoch BČK, a za vystavenie prehľadu o karte.

13.  Predplatený cestovný lístok na BČK, je možné zakúpiť v predajných miestach DPMK a.s. najskôr 30 dní pred požadovaným dňom platnosti alebo elektronicky cez internet prostredníctvom e-shopu DPMK, a.s. Virtuálny cestovný lístok - Predplatený cestovný lístok vPCL – je možné si zakúpiť prostredníctvom mobilnej aplikácie schválenej dopravcom, najskôr 30 dní pred požadovaným dňom platnosti.

14.  Cestujúci je povinný stratu, odcudzenie alebo iné poškodenie BČK nahlásiť na predajnom mieste na Rooseveltovej ul. č.3 alebo Bardejovskej ul. č.6 inak DPMK a.s. neberie zodpovednosť za jeho ďalšie zneužitie.

15.  Za poškodenie karty nesprávnym používaním nesie zodpovednosť jej majiteľ. Ak vizuál karty je nečitateľný, je nutné si vybaviť kartu novú. Vydanie novej karty hradí majiteľ. Odporúčame BČK  uchovávať v ochrannom obale.

16. Cestujúci, ktorý má platný ročný predplatený cestovný lístok na BČK alebo ročný virtuálny cestovný lístok - predplatený cestovný lístok, si môže pozastaviť jeho platnosť na maximálne 30 kalendárnych dní. Môže tak spraviť iba raz počas jeho platnosti a pôvodná platnosť ročného predplateného cestovného lístka sa tak posunie o zvolený počet kalendárnych dní. Ročný predplatený cestovný lístok nesmie byť prenesený z BČK iného cestujúceho. 

 

F.      CESTOVANIE BEZ PLATNÉHO CESTOVNÉHO LÍSTKA

Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je stanovená vo výške 60,00 €.

Pri dobrovoľnej úhrade do 4 pracovných  dní je znížená na sumu 50,00 € a pri dobrovoľnej úhrade priamo vo vozidle je znížená na sumu 40,00 €.

1. Cestujúci, ktorý cestuje bez platného cestovného lístka, zaplatí podľa zákonov NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach stanovené základné cestovné plus sankčnú úhradu do výšky sto násobku stanoveného základného cestovného vo výške stanovenej dopravcom. Cestovné plus sankčnú úhradu priamo revízorovi môže cestujúci využiť iba v tom prípade, ak jej hodnotu uhradí stanovenou finančnou hotovosťou bez potreby výdavku z nej alebo bezhotovostne Platobnou kartou.

Za cestujúceho bez platného cestovného lístka sa považuje aj cestujúci, ktorý nesplnil podmienky pre použitie časového alebo zľavneného cestovného lístka (napr. nemal vyznačenú platnosť cestovného lístka, predpísaným spôsobom nedokázal pri kontrole preukázať nárok na bezplatné alebo zľavnené cestovné, mal pozastavenú platnosť ročného časového CL na BČK a v PCL, SMS lístok nebol potvrdený oprávneným mobilným operátorom spätnou textovou správou o zakúpenom cestovnom lístku pred nástupom do vozidla, alebo sa prepravuje mimo časového rozpätia platnosti Virtuálneho CL a SMS CL pred alebo po jeho platnosti).

2. Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má platný personalizovaný predplatený časový cestovný lístok na meno s  30 dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo ak cestujúci nevie v čase kontroly preukázať nárok na zľavu z cestovného a vie ju dodatočne preukázať v súlade s bodom D.,3., môže tak urobiť za poplatok 2,00 € do 4 pracovných dní od  zistenia prepravnou kontrolou. Lehota pre dodatočné preukázanie sa prepravnej kontrole DPMK, a.s. Rooseveltova č. 3 začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po zistení skutku prepravnou kontrolou. V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného nezaplatenia poplatku pri dodatočnom preukázaní sa v stanovenej lehote, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné. V prípade ak sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platným QR kódom vPCL z dôvodu výpadku spojenia, je možné tak dodatočne urobiť v súlade s bodom D., 3. za poplatok 2,00€ do 4 pracovných dní od zistenia prepravnou kontrolou.(Cestujúci je povinný zamestnancovi prepravnej kontroly na Roosveltovej ulici č.3, v Košiciach predložiť potvrdenie o zakúpení vPCL ktorého súčasťou sú identifikačné kódy a prvky definované dopravcom a pri vybavení svojej požiadavky má byť súčinný podľa pokynov  a usmernení zamestnanca prepravnej kontroly).

3. Ak sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať platnou osobitnou BČK, môže tak dodatočne urobiť v súlade s bodom  D.1 za poplatok 2,00 € do 4 pracovných dní od zistenia prepravnou kontrolou. Lehota pre dodatočné preukázanie na prepravnej kontrole DPMK, a.s. Rooseveltova č.3  začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po zistení skutku prepravnou kontrolou. V prípade dodatočného nepreukázania osobitnej BČK v stanovenom termíne, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.

4.Cestujúci, ktorý nemá označený cestovný lístok za batožinu, bicykel, alebo ďalšie živé zviera zaplatí poplatok 5,00 €. Ak úhrada za cestovanie bez platného dokladu nie je splatená v lehote do 4 pracovných dní od zistenia prepravnou kontrolou, cestujúcemu bude navyše účtovaný poplatok, ktorý zahŕňa poštovné a ostatné náklady spojené so zaslaním výzvy.

5. Ak cestujúci, ktorí využili cestovanie na rodinný CL sa preukážu týmto CL po uplynutí jeho platnosti, všetci títo cestujúci budú považovaní za cestujúcich bez platného cestovného lístka.

6. Cestujúci, ktorý sa pri kontrole preukáže BČK, alebo vPCL v čase pozastavenia platnosti predplateného CL (bod č. 16) sa považuje za cestujúceho s neplatným CL.

 Tarifa tvorí prílohu Prepravného poriadku DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu a je v súlade s Cenovým výmerom č. 1/2019, Cenovým výmerom č. 2/2020, Cenovým výmerom č. xx/2020 a jeho Dodatku č. 1/2019, Dodatku č.2/2020, Dodatku č.3/2020, Dodatku č. 4/2020, Dodatku č. 5/2020 a Dodatku č.6/2021, Dodatku č.7/2023, Dodatok č.8/2023, Dodatok č.9.