Vybavovanie sťažností

Vybavovanie sťažností upravuje zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení z.č. 289/2012 Z.z., z.č.386/2015 Z.z., z. č. 125/2016 Z.z. a z. č. 94/2017 Z.z.

S účinnosťou od 1.6.2017 sťažnosť podľa citovaného zákona musí byť písomná a možno ju podať len v listinnej alebo elektronickej podobe.

Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko a adresu pobytu sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať aj názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné, proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje a čoho sa sťažovateľ domáha.

Sťažnosť v listinnej podobe musí obsahovať vlastnoručný podpis sťažovateľa.

Sťažnosť v elektronickej podobe musí byť sťažovateľom autorizovaná podľa osobitného predpisu / zaručený elektronický podpis/ alebo odoslaná prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa. Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná alebo odoslaná z prístupového miesta vyžadujúceho autentifikáciu, musí ju sťažovateľ do 5 pracovných dní od podania potvrdiť – vlastnoručným podpisom, autorizáciou alebo odoslaním z prístupového miesta s autentifikáciou, inak sa sťažnosť bez vybavenie odloží.

Ak sťažnosť neobsahuje uvedené náležitosti, v súlade s ustanoveniami zákona sa odloží.

Ak sa sťažovateľ dostaví osobne podať sťažnosť bez toho, aby mal sťažnosť vyhotovenú v písomnej podobe, orgán verejnej správy mu umožní, aby si sťažnosť v listinnej podobe vyhotovil sám.

Oddelenie právne   ako vecne príslušné na vybavovanie sťažností v DPMK a.s. má v zmysle zákona o sťažnostiach povinnosť sťažnosť, ktorá spĺňa požadované zákonné podmienky vybaviť do 60 pracovných dní.
Z podanej sťažnosti musí byť zrejmý predmet sťažnosti a čoho sa sťažovateľ domáha, a preto je potrebné uvádzať predovšetkým:

  • miesto udalosti (názov zastávky, ulice, smer jazdy linky a pod.)
  • čas udalosti (dátum, hodina, minúta)
  • číslo linky a prípadne aj evidenčné číslo vozidla
  • popis udalosti
  • ak je to možné aj identifikačné údaje svedka udalosti
  • ďalšie údaje, ktoré je sťažovateľ ochotný a schopný k udalosti uviesť

Sťažnosti je možné zasielať na adresu:

Dopravný podnik mesta Košice a.s.
Oddelenie právne
Bardejovská 6
043 29 Košice

alebo prostredníctvom elektronického formulára /doplniť vlastnoručným podpisom a doručiť, resp. použiť zaručený elektronický podpis alebo prístupové miesto s autentifikáciou/ :

Informácie o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na tejto stránke.