Referát prepravnej kontroly a vymáhania pohľadávok

Stránkové hodiny

Pokladňa
Pondelok- piatok 7,00 - 14,00 hod.
Vymáhanie pohľadávok (súdne)
Pondelok- piatok 7,00 - 14,00 hod.

Reklamácie, sťažnosti a odvolania sa podávajú písomnou formou na adresu:
Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č.6,  043 29  Košice

 

Prosíme o prednostnú úhradu pokút prevodom:

na číslo účtu: 6610186006/1111

IBAN: SK36 1111 0000 0066 1018 6006, BIC/SWIFT: UNCRSKBX