Preprava bicyklov

Osobitný druh batožiny – bicykel, článok 6 Prepravného poriadku od 20.3.2020

a) Bicykel sa považuje za batožinu presahujúcu stanovené rozmery a teda podlieha plateniu prepravného v zmysle platnej tarify MHD v Košiciach. Cestujúci bez zaplateného prepravného za bicykel sa považuje za cestujúceho bez potrebného cestovného lístka za batožinu

b) Bicykel sa môže prepravovať len so sprievodom cestujúceho

c) Jeden cestujúci môže prepravovať len jeden bicykel

d) Cestujúci do 10 rokov môže prepravovať bicykel len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov (v prípade súhlasu vodiča môže aj táto osoba prepravovať ďalší bicykel)

e) Nie je povolené prepravovať bicykel s pomocným pohonom alebo prívesným vozíkom, bicykel nadmerne znečistený alebo bicykel, z ktorého vyčnievajú ostré predmety (lanká a podobne)

f) Bicykel sa môže prepravovať len v rozsahu (dni, linky, traťové úseky) vymedzenom a zverejnenom (minimálne na webovom sídle dopravcu) dopravcom.

  "Preprava bicyklov vo vozidlách MHD je povolená na všetkých linkách MHD len počas voľných dní. Uvedené platí od 2. júla 2016. "

g) Preprava cestujúcich, živých zvierat, detských kočíkov a invalidných vozíkov má pred prepravou bicyklov absolútnu prednosť.

h) Presun bicykla vo vozidle od na to určených dverí po na to určené miesto prepravy a späť sa musí udiať len tlačením / ťahaním bicykla (nie jeho prenášaním a jazdou na ňom).

i) Dopravca nezodpovedá za poškodenie bicykla spôsobené nesprávnou manipuláciou s ním pri jeho nakladaní a vykladaní, presune na určené miesto a z neho a pri jeho uložení.

j) Osoba, ktorá bicykel prepravuje, je povinná konať tak, aby pri nástupe, manipulácii a výstupe s bicyklom nedošlo k zraneniu, ohrozeniu alebo nadmernému obmedzeniu ostatných cestujúcich a prepravovaných živých zvierat alebo batožiny, detských kočíkov alebo invalidných vozíkov prepravovaných osôb alebo súčastí vozidla

k) Osoba, ktorá bicykel prepravuje, je zodpovedná za všetky škody spôsobené dopravcovi alebo spolucestujúcim v rámci jeho nakladania a vykladania, presunov vo vozidle a počas prepravy.

3.   Osobitosti pri  preprave bicyklov autobusmi s držiakom bicyklov

a) Nakládka a vykládka bicyklov je povolená len na vybraných linkách, spojoch, časoch a zastávkach, ktoré určí dopravca. Informácia bude zverejnená na zastávkovom cestovnom poriadku danej linky a na www.dpmk.sk. Ak chce cestujúci s bicyklom nastúpiť na inej zastávke, ktorá nie je na to určená, je dovolená preprava bicykla vo vozidle, podľa aktuálnej obsadenosti, do najbližšej zastávky vyhradenej pre nakládku vozidla, kde je možnosť umiestnenia bicykla na cyklonosič.

b) V prípade, že je cyklonosič plne obsadený, je vodič oprávnený povoliť i prepravu bicykla vo vnútri vozidla.

c) Oprávnený pracovník dopravcu je povinný zabezpečiť nakládku a vykládku bicykla.

d) Pred umiestnením bicykla na cyklonosič je cestujúci povinný z bicykla odstrániť všetku doplnkovú výstroj bicykla, ktorú by bolo možné odcudziť napr. pri státí na križovatke.(cyklocomputery, kapsy, fľaše na nápoje, pumpičky atď.).

e) Po umiestnení bicykla na nosič, oprávnený pracovník bicykel uzamkne proti krádeži a cestujúcemu podá karabínku s číslom pozície, ktorá visí pri každej pozícii na cyklonosiči.

f) Pri výstupe cestujúceho s bicyklom oprávnený pracovník overí vlastníctvo bicykla pomocou karabínky s číslom, odomkne bicykel a vydá ho cestujúcemu. V zmysle platnej tarify je bicykel považovaný za batožinu a cestujúci je povinný označiť si potrebný cestovný lístok v hodnote 1,00 €. Lístok je platný 60 minút.

g) Bicykle, ktoré vzhľadom k ich konštrukcii nie je možné upevniť do držiakov, nebudú k preprave prijaté.

 

Plné znenie Prepravného poriadku je k dispozícii na www.dpmk.sk.

Cestovný lístok za prepravu jedného bicykla je 0,60 € s časom platnosti 60 minút (ako batožina).
Plné znenie Prepravného poriadku je k dispozícii na www.dpmk.sk .