Preprava bicyklov

Osobitný druh batožiny – bicykel, čl. 6 Prepravného poriadku od 1.7.2016

a)      Bicykel sa považuje za batožinu presahujúcu stanovené rozmery a teda podlieha plateniu  prepravného v zmysle platnej tarify MHD v Košiciach. Cestujúci bez zaplateného prepravného za bicykel sa považuje za cestujúceho bez potrebného cestovného lístka za batožinu

b)      Bicykel sa môže prepravovať len so sprievodom cestujúceho

c)      Jeden cestujúci môže prepravovať len jeden bicykel

d)     Cestujúci do 10 rokov môže prepravovať bicykel len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov (v prípade súhlasu vodiča môže aj táto osoba prepravovať ďalší bicykel)

e)      Nie je povolené prepravovať bicykel s pomocným pohonom alebo prívesným vozíkom, bicykel nadmerne znečistený alebo bicykel, z ktorého vyčnievajú ostré predmety (lanká a podobne)

f)       Bicykel sa môže prepravovať len v rozsahu (dni, linky, traťové úseky) vymedzenom a zverejnenom (minimálne na webovom sídle dopravcu) dopravcom.

g)      Preprava cestujúcich, živých zvierat, detských kočíkov a invalidných vozíkov má pred prepravou bicyklov absolútnu prednosť.

h)      Presun bicykla vo vozidle od na to určených dverí po na to určené miesto prepravy a späť sa musí udiať len tlačením / ťahaním bicykla (nie jeho prenášaním a jazdou na ňom).

i)        Dopravca nezodpovedá za poškodenie bicykla spôsobené nesprávnou manipuláciou s ním pri jeho nakladaní a vykladaní, presune na určené miesto a z neho a pri jeho uložení.

j)        Osoba, ktorá bicykel prepravuje, je povinná konať tak, aby pri nástupe, manipulácii a výstupe s bicyklom nedošlo k zraneniu, ohrozeniu alebo nadmernému obmedzeniu ostatných cestujúcich a prepravovaných živých zvierat alebo batožiny, detských kočíkov alebo invalidných vozíkov prepravovaných osôb alebo súčastí vozidla

k)      Osoba, ktorá bicykel prepravuje, je zodpovedná za všetky škody spôsobené dopravcovi alebo spolucestujúcim v rámci jeho nakladania a vykladania, presunov vo vozidle a počas prepravy.

l)        Pokiaľ je vozidlo vybavené prívesným vozíkom nebo závesným zariadením pre prepravu bicyklov, musí byť bicykel prepravovaný na tomto vozíku alebo zariadení. Cestujúci je povinný bicykel na vozík nebo zariadenie umiestiť vlastnými silami, bicykel bezpečne pripevniť a zaistiť proti krádeži. Za prepravu bicykla nezaisteného proti krádeži dopravca nezodpovedá. Z dôvodov lepšej manipulovateľnosti a zabráneniu vzniku prípadných škôd musia byť z bicyklov pred naložením odstránené svetlomety, závesné brašne apod. Bicykle, ktoré vzhľadom k ich konštrukcii nie je možné upevniť do držiakov, nebudú k preprave prijaté.  

Cestovný lístok za prepravu jedného bicykla je 0,60 € s časom platnosti 60 minút (ako batožina).

 
Plné znenie Prepravného poriadku je k dispozícii na www.dpmk.sk .
Cestovný lístok za prepravu jedného bicykla je 0,60 € s časom platnosti 60 minút (ako batožina).
Plné znenie Prepravného poriadku je k dispozícii na www.dpmk.sk .