Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

1  ÚČEL

Interný predpis sa vydáva v zmysle zákona NR SR č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach sú-visiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti“) a upravuje postup pri vnútornom systéme podávania, preverovania a evidovania podnetov, pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a zachovaní mlčanlivosti v rámci vnútorného systému vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi.

2  OBLASŤ PLATNOSTI

Príkaz platí pre všetky organizačné jednotky akciovej spoločnosti a jej štatutárnych zástupcov. Povinnosť oboznámiť sa s príkazom platí pre všetkých zamestnancov.

3  POJMY A SKRATKY

3.1 POJMY

Podnetom je :

a)      oznámenie vrátane anonymného oznámenia, ktorým sa rozumie uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej  protispoločenskej činnosti alebo zisteniu alebo usvedčeniu pácha-teľa,

b)      neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti, ako je závažná protispoločenská činnosť, o ktorej sa osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:

a)      niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa §§261-263 Trestného zákona,

b)      trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,

c)      niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,

d)      niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia)

e)      trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou 3 roky alebo

f)       správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 50 000,-€.

Anonymným podnetom  sa rozumie podnet, v ktorom nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá podnet podáva.

Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k Dopravnému podniku mesta Košice a.s. a ktorá v dobrej viere urobí oznámenie o skutočnostiach, o ktorých sa dozve-dela  v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa., za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovno-právnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi.

3.2 SKRATKY

odd. PR          - oddelenie právne

ZM IMS          - zmocnenec pre integrovaný manažérsky systém

4  ZODPOVEDNOSŤ A PRÁVOMOC

Zodpovednou osobou, ktorá plní úlohy zamestnávateľa podľa citovaného zákona, je vedúci práv-neho oddelenia.

Ďalšie zodpovednosti a právomoci sú popísané v bode 5 tohto PR.

5  POPIS

5.1 Spôsob podávania podnetov

Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

Písomný podnet sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne zamestnávateľa, ktorá je po-vinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe. Obálku je vhodné označiť heslom: PODNET / NEOTVÁRAŤ!.

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby  podnety@dpmk.sk. Podnety prijaté elektronickou poštou, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

5.2 Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

Na preverovanie podnetov je príslušná zodpovedná osoba zamestnávateľa.

Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.

Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tohto príkazu sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach).

Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tohto príkazu, ale na vybavenie je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje oznamovateľa podania.

Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.

V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v 5.2.5 predĺžiť a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná in-formovať oznamovateľa podnetu, ak nejde o anonymný podnet.

Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.

V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve oznamovateľa podnetu na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.

Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len“ dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“) zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní sa mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady, písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť oznamovateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na predloženie, resp. uvedenie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.

Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať oznamovateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.

O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná soba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza oznamovateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.

Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní oznamovateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ oznamovateľ uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, musí sa zodpovedná osoba s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu.

Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať oznamovateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.

Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa podnetu.

Z preverovanie podnetu je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:

a)  pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe,

b)  pokiaľ vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby k preverovanej veci, k oznamovateľovi podnetu alebo iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.

Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by oznamovateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.

Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.

5.3 Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa podnetu.

Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:

a)      ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,

b)      ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov, to neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,

c)      spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo

d)      ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.

5.4  Evidovanie podnetov

Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu podnetov, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:

a)      dátum doručenia podnetu,

b)      meno, priezvisko a adresa pobytu oznamovateľa podnetu, v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,

c)      predmet podnetu,

d)      výsledok preverenia podnetu,

e)      dátum skončenia preverenia podnetu.

Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetom pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.

Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v kapitole 5.4.1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.