Verejné obstarávanie

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. je obstarávateľom podľa § 9 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoVO") vykonávajúcim vybrané činnosti podľa ustanovenia § 9 ods. 6 a 7 ZoVO.

V prípade, že mu verejný obstarávateľ poskytne finančné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služieb, ktoré súvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 ZoVO a ktorých predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit ustanovený pre zadávanie nadlimitných zákaziek obstarávateľom, alebo ide o tovary, stavebné práce alebo služby, ktoré nesúvisia s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 ZoVO, Dopravný podnik mesta Košice, a.s. postupuje podľa § 8 ods. 3 ZoVO ako tento verejný obstarávateľ. 

Profil verejného obstarávateľa vedený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie – https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8171.