Verejné obstarávanie

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. je obstarávateľom podľa § 9 ods.1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZoVO") vykonávajúcim vybrané činnosti podľa ustanovenia § 9 ods. 6 a 7 ZoVO.

Dopravný podnik mesta Košice, a.s. ako obstarávateľ je povinný postupovať ako verejný obstarávateľ, ak mu verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na zákazku podľa § 8 ods. 1 ZoVO a táto zákazka nesúvisí s činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 ZoVO.

Profil verejného obstarávateľa vedený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie – https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8171.