Všeobecné obchodné podmienky stanovené pre reklamnú činnosť

Všeobecné obchodné podmienky stanovené pre reklamnú činnosť

Platné od 1. 3. 2017

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (ďalej len „DPMK“) je užívateľom hnuteľných vecí – vozidiel mestskej hromadnej dopravy v Košiciach (autobusov, električiek a trolejbusov – ďalej aj ako „vozidlá“) na základe Nájomnej zmluvy    č. 2012001643 s dodatkami, uzatvorenej s vlastníkom mestom Košice. DPMK vyhlasuje, že je oprávnený s vozidlami mestskej hromadnej dopravy v Košiciach nakladať.Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej objednávky, resp. zmluvy (ak v nich nie je dohodnuté inak). Predložením objednávky berie Objednávateľ tietoVšeobecné obchodné podmienky na vedomie a bezvýhradne ich akceptuje.

1. Užívanie reklamných plôch

1.1.  DPMK bežne poskytuje tieto reklamné plochy:

 • interiér vozidiel:
  • plagát A5,
  • plagát A4,
  • plagát A3,
  • papierové visačky s uškom
 • exteriér vozidiel (vonkajšie plochy vozidiel, okrem 2 midibusov IVECO FIRST a 1 električky Vario LF):
  • podokenné plochy,
  • bočné okenné plochy,
  • bočné plochy,
  • zadné plochy,
  • celý exteriér vozidla.
 • web stránka DPMK.
 • reklamné plochy murovaných čakární vo vlastníctve DPMK (sídlisko Nad jazerom)

                  o    bočné plochy čakární

                  o    zadná plocha čakární

                  o    vnútorná plocha čakární

                  o    prenájom celej čakárne 

 • reklamné plochy na automatoch na cestovné lístky
 •  dve samolepiace fólie rozmerov 28x75 cm na jeden automat

      

1.2.  Objednávateľ objednávku predkladá v písomnej forme, kde uvedie všetky údaje potrebné k fakturácii:

 • meno / obchodné meno,
 • bydlisko / sídlo spoločnosti,
 • IČO, IČ DPH,
 • kontakt na osobu oprávnenú konať v danej veci,
 • adresu Objednávateľa pre poštový styk, ak nie je totožná s bydliskom / sídlom spoločnosti,
 • špecifikáciu reklamy,
 • požadovaný rozsah reklamných plôch.

1.3.  Objednávateľ sa zaväzuje reklamnú plochy užívať iba k umiestňovaniu reklamy a to v súlade so zákonom č.  147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za formu a obsah reklamy, ako aj za rešpektovanie s tým súvisiacich platných právnych predpisov,  zodpovedá v plnej miere Objednávateľ.

1.4.  DPMK si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a v prípade prijatých objednávok potvrdených oboma stranami si vyhradzuje právo odstúpiť od plnenia s ohľadom na pôvod, obsah alebo formu reklamy, pre rozpor s oprávnenými záujmami DPMK alebo so všeobecne záväznými právnymi normami.

1.5.  DPMK nemôže z prevádzkovo-technických dôvodov garantovať umiestnenie reklamy na konkrétnej linke.

1.6.  Predmetom objednávky resp. zmluvy je záväzok DPMK poskytnúť Objednávateľovi reklamné plochy na dohodnuté obdobie a umožniť mu umiestniť na ne reklamu a záväzok Objednávateľa zaplatiť DPMK dohodnutú odplatu. Za reklamnú plochu sa nepovažuje plocha vozidiel, na ktorej by umiestnenie reklamy bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi:

 • ktorá je určená na označenie vozidiel, vrátane pokynov a informácií pre cestujúcich,
 • ktorá nie je na bežne viditeľnom (prístupnom) mieste,
 • na ktorej všeobecne záväzné právne predpisy zakazujú umiestenie reklamy (predné sklá vozidiel, vonkajšie  osvetlenie vozidiel, tabuľky s evidenčnými číslami vozidla),
 • na ktorej prevádzkové pokyny výrobcu vozidla výslovne zakazujú umiestenie reklamy alebo iných predmetov,
 • plochy na zadných sklách električiek,
 • vnútorné plochy vozidiel určené na informácie DPMK:

 

 • autobusy a trolejbusy:
 • nekĺbové vozidlá: okná oproti druhým dverám vozidla v priestore pre kočík,
 • kĺbové vozidlá: okná oproti druhým a tretím dverám vozidla,
 • priestor na kabíne vodiča,
 • vnútorná plocha elektronických informačných panelov,
 • električky:
 • typ T3 a T6: okná oproti druhým dverám vozidla,
 • typ KT8: okná pri 3. a 8. dverách bližšie ku strednému článku, kde je oproti sebe po 1 sedadle,
 • priestor na kabíne vodič,
 • vnútorná plocha elektronických informačných panelov.

1.7.  DPMK poskytuje reklamné plochy v interiéri vozidiel MHD na umiestnenie reklamy a Objednávateľ si zabezpečí výrobu reklamných materiálov určených do interiéru vozidiel na vlastné náklady ak sa Objednávateľ a DPMK nedohodnú inak. DPMK sa zaväzuje inštalovať reklamný materiál určený do interiéru vozidiel v dohodnutom  termíne, Objednávateľ sa zaväzuje dodať tento reklamný materiál najneskôr 3 dni pred termínom. V prípade neskorého dodania sa dohodnutá doba nepredlžuje a účtuje sa plná doba poskytnutia reklamnej plochy. DPMK nezodpovedá za znehodnotenie reklamných materiálov po ich inštalovaní do interiéru vozidiel.

1.8.  DPMK poskytuje reklamné plochy na exteriéri vozidiel MHD na umiestnenie reklamy a Objednávateľ si zabezpečí výrobu, inštaláciu, odstránenie, údržbu, prelep a pod. reklamy určenej na exteriér vozidiel na vlastné náklady, ak sa Objednávateľ a DPMK nedohodnú inak.

1.9.  Pri užívaní reklamných plôch na exteriéri vozidiel musí byť kompetentnými osobami Objednávateľa a DPMK bezodkladne pri inštalácii reklamy podpísaný preberací protokol, kde bude uvedený stav reklamnej plochy pred inštaláciou reklamy a dátumom ukončenia inštalácie reklamy.

2. Platobné podmienky

2.1.  Ceny sú stanovené na základe cenníka, platnom v deň potvrdenia objednávky DPMK. Ceny môžu byť dojednané aj v osobitnej zmluve medzi DPMK a Objednávateľom, v takomto prípade majú ceny dohodnuté v takejto zmluve prednosť pred cenami stanovenými v cenníku DPMK. Zmeny v cenníkoch cien sú vyhradené.

2.2.  Dátum dodania (deň zdaniteľného plnenia) je stanovený platným zákonom o dani z pridanej hodnoty. Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia, pričom dohodnutý denný úrok z omeškania je 0,025% z dlžnej sumy. Uhradením faktúry sa rozumie pripísanie fakturovanej čiastky na účet DPMK.

2.3.  DPMK si vyhradzuje právo ihneď po obdŕžaní záväznej objednávky vystaviť zálohovú faktúru vo výške 100 % ceny. V prípade omeškania s úhradou odplaty má DPMK právo neposkytnúť dohodnuté reklamné plochy Objednávateľovi, resp. ak už bola reklama inštalovaná a Objednávateľ sa omešká s úhradou o viac ako 21 kalendárnych dní, DPMK si vyhradzuje právo ihneď odstrániť inštalovanú reklamu a uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške celej odplaty. Týmto nie sú dotknuté ďalšie zmluvné pokuty v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

2.4.  Všetky požiadavky nad rámec bežných služieb, resp. služieb, ktoré nie sú uvedené v cenníku, musia byť uvedené v objednávke DPMK, pokiaľ nebude dohodnuté inak, tieto je možné vyfakturovať zvlášť po dohode obidvoch strán.

2.5.   V prípade prenájmu reklamnej plochy na automatoch na cestovné lístky sú poplatky za inštaláciu a deinštaláciu reklamnej fólie súčasťou prvej splátky

3. Odstránenie reklamy z vonkajších plôch vozidiel

3.1.Objednávateľ je povinný odstrániť všetky umiestnené reklamy z vozidiel na vlastné náklady, ak sa Objednávateľ a DPMK nedohodnú inak, podľa dohodnutého termínu, najneskôr však do 7 dnípo skončení dohodnutej doby a vrátiť poskytnuté plochy do pôvodného stavu (t.j. predovšetkým vyčistiť plochy od lepidla). DPMK sa zaväzuje poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť Objednávateľovi k odstráneniu reklamy. Poškodenie reklamných plôch pri odstránení reklám bude Objednávateľovi vyfakturované vo výške skutočne vzniknutých nákladov na ich opravu, ktoré musia byť primerané a obvyklé; resp. Objednávateľ môže zabezpečiť opravu týchto plôch na vlastné náklady a vrátiť ich do pôvodného stavu, ale len pod dohľadom kompetentných zamestnancov DPMK.

3.2.Ak Objednávateľ neodstráni umiestnené reklamy v lehote určenej na odstránenie, DPMK uplatní  voči Objednávateľovi pokutu vo výške 1 000,- € za každé vozidlo s celoplošnou reklamou a pri menšej ako celoplošnej reklame vo výške 300,- € za každé vozidlo, za predpokladu, že DPMK poskytol Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť k odstráneniu reklamy. Ak Objednávateľ pri odstraňovaní reklamy neodstráni aj lepidlo z reklamných plôch, DPMK uplatní voči Objednávateľovi pokutu vo výške 500,- € za každé vozidlo s celoplošnou reklamou a pri menšej ako celoplošnej reklame vo výške 150,- € za každé vozidlo.Podpísaný preberací protokol kompetentnou osobou Objednávateľa a DPMK so spísaným stavom reklamnej plochy po odstránení reklamy a dátumom ukončenia odstránenia reklamy v dohodnutej lehote je potvrdením odstránenia reklamy. V prípade, že preberací protokol nebude bezodkladne po odstránení reklamy potvrdený, považuje sa reklama za neodstránenú a DPMK má právo uplatniť si zmluvnú pokutu za neodstránenie reklamy.

4. Práva a povinnosti DPMK a Objednávateľa

4.1.  DPMK a Objednávateľ sa zaväzujú, že si budú poskytovať všetku potrebnú súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na riadne plnenie objednávky.

4.2.  Objednávateľ nie je oprávnený prenechať reklamnú plochu na základe žiadneho právneho úkonu do užívania ďalšiemu subjektu; to neplatí pre vzťah medzi Objednávateľom a jeho klientom, pre ktorého Objednávateľ zabezpečuje umiestnenie reklamy.

4.3.  DPMK sa zaväzuje poskytnúť vonkajšie reklamné plochy v stave spôsobilom na umiestnenie dohodnutej reklamy a je povinný zabezpečiť aby vozidlá, na ktorých sú umiestnené reklamy, boli schopné riadnej prevádzky, boli do nej v maximálnej možnej miere zaraďované, počas najmenej 70 % dní dohodnutej doby, inak má Objednávateľ právo od objednávky odstúpiť, požadovať primeranú zľavu na dohodnutej odplate alebo má nárok na primerané predĺženie doby bezplatne. DPMK je povinný zabezpečiť pravidelné čistenie vozidiel.

4.4.  Objednávateľ je povinný pri vykonávaní práv podľa objednávky chrániť reklamnú plochu pred poškodením alebo zničením. Škody, ktoré Objednávateľ spôsobí na vozidlách, je povinný najneskôr do 15 kalendárnych dní od vzniku škody v celom rozsahu odstrániť na vlastné náklady, alebo mu budú vyfakturované vo výške skutočne vzniknutých nákladov na ich opravu.

4.5.  DPMK zodpovedá za škody spôsobené na umiestnených reklamách, iba ak tieto škody svojim konaním sám zavinil alebo ak za ne zodpovedá ako prevádzkovateľ vozidiel, na ktorých sa nachádzajú reklamy. Za škody spôsobené na umiestnených reklamách nekvalitnou inštaláciou, nekvalitným materiálom alebo tlačou, DPMK nezodpovedá. Dopravný podnik nezodpovedá ani za škody spôsobené nepredvídanými udalosťami alebo vyššou mocou (napr. prírodné katastrofy a živly), ako aj za škody spôsobené vandalizmom a tretími osobami DPMK nezodpovedá a nemá voči Objednávateľovi povinnosť náhrady škody či ušlého zisku. DPMK je povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o vzniku škody (poškodenie, zničenie, znečistenie či iné znehodnotenie) na reklame umiestnenej na vozidlách bez ohľadu na jeho zodpovednosť za túto škodu.

4.6.  DPMK sa zaväzuje, že poskytne zamestnancom Objednávateľa a zamestnancom subdodávateľa Objednávateľa možnosť prístupu k vozidlám, na ktorých sú dohodnuté reklamné plochy, na čas nevyhnutne potrebný k inštalácii, údržbe, výmene, odstráneniu reklamy a pod. Objednávateľ je povinný dodržiavať internú smernicu DPMK (OS–14–S Riadenie bezpečnosti práce) o pohybe pracovníkov cudzích firiem v areáli DPMK, o znení ktorej oboznámi preukázateľne DPMK Objednávateľa. Za týmto účelom dodá Objednávateľ, v dostatočnom predstihu, menný zoznam pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce v areáli DPMK. DPMK zabezpečí poučenie a oboznámenie týchto pracovníkov Objednávateľa s právnymi a internými pokynmi na zaistenie BOZP, Environmentu a PO o čom bude vyhotovený (1x) písomný záznam „Záznam o oboznámení pred nástupom výkonu prác dodávateľským spôsobom v DPMK, a. s.“, archivovaný u DPMK. Po oboznámení bude zamestnancom Objednávateľa, alebo zamestnancom subdodávateľov Objednávateľa, po potvrdení prevzatia svojim podpisom vydané „Osvedčenie“, ktoré sú povinní mať pri sebe a na výzvu vedúcich zamestnancov DPMK, resp. Inšpekčnej služby, alebo Inšpektorátu práce, sa ním preukázať.

Objednávateľ je povinný dodržiavať predpisy Environmentu s ktorými bol preukázateľne oboznámený, v tomto ponímaní to predstavuje nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli pri činnosti Objednávateľa v súlade so zákonom o odpadoch, t. j. Objednávateľ nebude vhadzovať odpad do nádob DPMK, ale ich zneškodní na vlastné náklady. Taktiež sa Objednávateľ zaväzuje dodržiavať Havarijný plán pre danú prevádzku, s ktorým bol preukázateľne oboznámený, t. j. ak dôjde k úniku nebezpečných látok do prostredia, Objednávateľ sa zaväzujú informovať o tom príslušné osoby a orgány podľa Havarijného plánu - D-14 a 15-E. Objednávateľ je ďalej povinný dodržiavať príslušné ustanovenia Požiarneho štatútu a. s., ustanovenia zákona č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, o znení ktorých oboznámi DPMK Objednávateľa. Objednávateľ za porušenie predpisov BOZP, Environmentu a PO, s ktorými bol oboznámený zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,- €. Pri opakovanom porušení predpisov bude táto pokuta zvýšená na sumu 700,- €, pričom opakované porušenie predpisov bude považované za podstatné porušenie zmluvy resp. objednávky s právom DPMK okamžite od zmluvy resp. objednávky odstúpiť.

4.7.  Ak má Objednávateľ záujem, použije halu DPMK a zaväzuje sa za ňu uhradiť odplatu podľa platného cenníka DPMK v čase použitia haly (počas inštalácie reklamy, údržby, výmeny, odstraňovania reklamy a pod.).

5. Skončenie doby užívania reklamných plôch

5.1.  Doba užívania reklamných plôch skončí:

 • uplynutím dohodnutej doby užívania,
 • dohodou DPMK a Objednávateľa a to dňom určeným v dohode.

5.2.  DPMK si vyhradzuje právo nezrealizovať, prípadne prerušiť dobu užívania reklamných plôch v prípade, že Objednávateľ nedodrží Všeobecné obchodné podmienky (platobná disciplína a pod.). Škody, ktoré takýmto neplnením vzniknú, znáša v plnej miere Objednávateľ.

5.3.  Všetky ostatné skutočnosti, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia platnými právnymi normami SR.

 

Všeobecné obchodné podmienky platné od 01.03.2017