Profil

Predstavenie spoločnosti

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 301 z XXV. zasadnutia v dňoch 26. a 27. 8. 1993 rozhodlo o transformácii DPMK. Transformácia bola vykonaná zrušením štátneho podniku Dopravného podniku mesta Košíc bez likvidácie s prevodom všetkých práv a povinností na transformovaný subjekt - Dopravné podniky mesta Košice, akciová spoločnosť. Akciová spoločnosť bola založená na základe rozhodnutia zakladateľa v súlade so zakladateľskou listinou zo dňa 25. mája 1994 osvedčenou notárskou zápisnicou dňa 25. mája 1994 podľa zákona č. 513/91 Zb.. Zápis v obchodnom registri v odd. Sa vo vložke č. 559/V na Obvodnom súde v Košiciach bol vykonaný dňa 11. 1. 1995. Schválením na Valnom zhromaždení zo dňa 17.5. 1999 a notárskou zápisnicou došlo k zmene názvu spoločnosti na Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť. Následný zápis do obchodného registra bol vykonaný 3.12.1999.

Obchodné meno: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Sídlo: Bardejovská 6, 043 29 Košice

IČO: 31701914

IČ DPH: SK2020488206

Deň vzniku: 11.01.1995

Právna forma: akciová spoločnosť

Základne imanie: 7 908 740 €

Rozsah splatenia: 7 908 740 €

 

Orgány akciovej spoločnosti:

 

Valné zhromaždenie:

 
Mesto KošiceIng. Jaroslav Polaček

Dozorná rada:

 
Predseda:Ing. Vladimír Saxa
Členovia:Ing. Michal Krcho
 Iveta Adamčíková
 Andrea Vindišová
 Ivan Horváth
  

Predstavenstvo:

 
Predseda:Ing. Roman Danko
Členovia:Mgr. Marcel Čop
 Tomáš Vasok
  

Riaditelia akciovej spoločnosti:

 
Poverený generálny riaditeľ:Ing. Roman Danko
Riaditeľ riadenia dopravy (poverený zastupovaním):Ing. Róbert Nagy
Riaditeľ techniky a údržby (poverený zastupovaním):Ing. Ondrej Turis
Riaditeľ ekonomiky (poverený zastupovaním):                                    Ing. Elena Melicharová

Zápis do Obchodného registra Okresného súdu Košice I, odd. Sa, vložka č. 559/V. Stanovy obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť schválené valným zhromaždením dňa 12.04.2007. Notárska zápisnica č. N 106/07, Nz 16795/07, dňa 02.05.2007.

Predmet podnikania:

 • pravidelná mestská hromadná doprava električková
 • pravidelná cestná osobná doprava
 • pravidelná mestská hromadná doprava trolejbusová
 • verejná pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice
 • vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice za úhradu zmluvným prepravcom
 • vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice bez úhrady alebo len za čiastočnú úhradu
 • pohostinská činnosť
 • ubytovacie služby
 • oprava motorových vozidiel a ostatných strojov a zariadení
 • čistiace práce, autoumývarka
 • vyučovanie vedenia motorových vozidiel
 • výstavba, opravy a údržba tratí a dopravných zariadení
 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1 000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
 • reklamná a propagačná činnosť
 • prevádzkovanie Detskej železnice v Čermeli
 • vykonávanie psychologických vyšetrení
 • prenájom vlastných nebytových priestorov a priestorov zverených do správy
 • veľkoobchod a maloobchod: koľajové vozidlá, trolejové vozidlá, motorové vozidlá, náhradné diely, autopríslušenstvo, strojárske výrobky, hutnícke výrobky, potravinárske výrobky
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
 • servis motorových vozidiel
 • nákup a predaj náhradných dielov motorových vozidiel
 • montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba: elektrické zariadenia do 1000 V vrátane trakčných napájacích staníc, trakčného vedenia električkových a trolejbusových dráh, električiek a trolejbusov  /nevzťahuje sa na elektrické zariadenia železničných a lanových dráh/, elektrické zariadenia nad 1000 V len to, ktoré slúži na napájanie a skúšanie električkových a trolejbusových dráh vrátane električiek a trolejbusov
 • vykonávanie vnútroštátnej nepravidelnej autobusovej dopravy
 • prevádzkovanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
 • prevádzkovanie električkovej dráhy
 • prevádzkovanie trolejbusovej dráhy
 • prevádzkovanie autoškoly v rozsahu

- výučba a výcvik účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá    v rozsahu skupiny D 

- doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení v rozsahu skupiny D

 • prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia – ambulancia s odborným zameraním klinická psychológia, dopravná psychológia, psychoterapia,
 • vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov,
 • vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na určených technických zariadeniach,
 • vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov trolejbusových a električkových dráh a dopravy na trolejbusových a električkových dráhach
 • vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodičov podľa § 4 ods. 1 zák. č. 280/2006 Z. z. a kurzov pravidelného výcviku vodičov podľa § 9 ods. 1 zák. č. 280/2006 Z. z. v rozsahu skupín: D, D + E, vrátane ich podskupín

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom spoločnosti. Akcionár sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Ak má spoločnosť jediného akcionára, vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia tento akcionár. Pôsobnosť valného zhromaždenia je definovaná § 184-190 Obchodného zákonníka a Stanovami obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciovej spoločnosti. V stanovách sú uvedené kompetencie valného zhromaždenia, ktoré vykonávajú poslanci mestského zastupiteľstva v súlade so Štatútom mesta Košice a Obchodným zákonníkom, ako aj právomoci valného zhromaždenia ktoré vykonáva primátor alebo námestník primátora.

Dozorná rada

 1. Dozorná rada dohliada na výkon činnosti predstavenstva a uskutočňovanie podnikateľskej činnosti spoločnosti. Pôsobnosť dozornej rady je definovaná ustanoveniami § 197-201 Obchodného zákonníka a Stanovami obchodnej spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť.
 2. Členovia dozornej rady majú právo kontrolovať všetky doklady a záznamy týkajúce sa činnosti spoločnosti. Majú právo kontrolovať, či podnikateľská činnosť spoločnosti je zabezpečovaná v súlade s právnymi predpismi, stanovami obchodnej spoločnosti a pokynmi valného zhromaždenia.
 3. Dozorná rada posudzuje a predkladá stanovisko ku všetkým materiálom, ktoré predkladá predstavenstvo spoločnosti valnému zhromaždeniu na schválenie.
 4. Dozorná rada hlavne preskúmava riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku a návrh na rozdelenie zisku alebo usporiadanie strát a predkladá písomné stanovisko valnému zhromaždeniu.
 5. Dozorná rada predkladá valnému zhromaždenia správu o svojej kontrolnej činnosti v oblasti:
  • plnenia úloh stanovených valným zhromaždením,
  • dodržiavania stanov spoločnosti a právnych predpisov ,
  • ekonomického hospodárenia spoločnosti, vedenia účtovníctva, stavu majetku, jej záväzkov a pohľadávok.
 6. Členom dozornej rady prislúcha odmena za výkon funkcie v rozsahu stanovenom v zmysle pravidiel odmeňovania schváleným valným zhromaždením.
 7. Členovia dozornej rady sa zúčastňujú na rokovaní valného zhromaždenia a sú povinní oboznámiť valné zhromaždenie s výsledkami svoje kontrolnej činnosti.
 8. Ak sa člen dozornej rady vzdá funkcie, je odvolaný alebo jeho funkcia sa skončí inak, musí valné zhromaždenie do 3 mesiacov ustanoviť namiesto neho nového člena dozornej rady.
 9. Vzťah medzi spoločnosťou a členom dozornej rady sa riadi zmluvou o výkone funkcie člena dozornej rady uzatvorenou medzi spoločnosťou a členom dozornej rady. Zmluva musí mať písomnú formu a musí ju schváliť valné zhromaždenie.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktorý riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonom alebo stanovami spoločnosti vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia alebo dozornej rady.

A/ vo vzťahu k valnému zhromaždeniu a dozornej rade
a) zvoláva valné zhromaždenie v lehote do 4 mesiacov od uzavretia predchádzajúceho účtovného obdobia, zabezpečuje plnenie jeho uznesení, zúčastňuje sa na zasadaní valného zhromaždenia;
b) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie

 • návrh na zmenu stanov,
 • návrh na zvýšenie alebo zníženie základného imania, vydanie dlhopisov;
 • návrh na zrušenie spoločnosti;

c) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu individuálnu a mimoriadnu účtovnú závierku s návrhom rozdelenie zisku alebo úhradu strát najneskôr do 30 dní pred konaním VZ;

d) vyhotovuje pre dozornú radu a valné zhromaždenie správu o podnikateľskej činnosti, o stave majetku spoločnosti a obchodnej politike a to najmenej raz ročne, pokiaľ valné zhromaždenie nerozhodne o častejšom vyhotovovaní správy;

e) zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie a súčasne bez odkladu upovedomuje dozornú radu, pokiaľ zistí, že spoločnosť stratila jednu tretinu základného imania alebo je platobne neschopná po dobu dlhšiu ako 3 mesiace;

f) v prípade, že predstavenstvo, a.s. je v zmysle Stanov DPMK, a.s. požiadané o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia uskutoční tak do 30 dní odo dňa prevzatia žiadosti o jeho zvolanie;

g) dáva valnému zhromaždeniu návrh na použitie rezervného fondu;
h) dáva návrh na zmenu tarifného systému a výšky cestovného a určuje podmienky poskytovania zliav cestovného.
i) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie finančný plán na bežnú a investičnú činnosť na príslušný rok;
j) predkladá valnému zhromaždeniu na schválenie zmenu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť v príslušnom roku;
B/ v otázkach súvisiacich s podnikateľskou a obchodnou činnosťou spoločnosti
a) určuje podnikateľskú stratégiu spoločnosti, a to najmä schvaľovaním všetkých investičných a organizačných opatrení spoločnosti v jej hlavnej činnosti - vykonávaní verejnej hromadnej dopravy osôb, spracováva strategické zámery, ročné a strednodobé plány;
b) rozhoduje o verejnom obstarávaní organizovanom akciovej spoločnosti;
c) prejednáva a schvaľuje všetky záväzky akciovej spoločnosti vyplývajúce z obchodných vzťahov u všetkých partnerov, ktorí zabezpečujú pre akciovú spoločnosť tovary, práce a služby, pokiaľ tieto nie sú  delegované v zmysle pracovno - právnych vzťahov a organizačnej štruktúry na jednotlivých zamestnancoch spoločnosti. Podmienkou schválenia zmluvného vzťahu je finančné krytie predmetu obchodnej zmluvy;
d) prejednáva ďalšie zmluvné vzťahy, ktoré vyplývajú zo smerníc, pokynov a príkazov platných v akciovej spoločnosti a to na návrh niektorého z členov predstavenstva;
e) v naliehavých prípadoch môže dať návrh na prerokovanie materiálu v predstavenstve aj člen manažmentu akciovej spoločnosti;
f) schvaľuje zadanie ročného projektu organizácie dopravy;
g) schvaľuje finančný plán na bežnú a investičnú činnosť na príslušný rok;
h) schvaľuje zmenu finančného plánu na bežnú a investičnú činnosť v príslušnom roku;

C/ v otázkach finančného hospodárenia
a) zabezpečuje riadne vedenie účtovníctva, evidencie, obchodných kníh a ostatných dokladov spoločnosti podľa platných právnych noriem;
b) rozhoduje o vytvorení fondov spoločnosti;

D/ v otázkach súvisiacich s tvorbou plánovacích dokumentov 
a) vedie kolektívne rokovanie a uzatvára kolektívnu zmluvu;
b) schvaľuje koncepciu odmeňovania a hmotnej zainteresovanosti zamestnancov;

E/ v otázkach súvisiacich so zabezpečením plynulej realizácie vonkajších a vnútorných činností a.s.
a) schvaľuje organizačný a pracovný poriadok spoločnosti ako aj zásady vnútorného riadenia spoločnosti;
b) spracováva volebný poriadok pre členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti, predkladá ho valnému zhromaždeniu na schválenie a po jeho schválení ho realizuje;
c) vykonáva práva a plní povinnosti vyplývajúce zo stanov a všeobecne záväzných právnych predpisov;
d) schvaľuje a vymenováva na návrh generálneho riaditeľa riaditeľov spoločnosti.
Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady
V konaní pred súdom zastupuje spoločnosť určený člen predstavenstva. Ak je účastníkom konania predstavenstvo, zastupuje spoločnosť určený člen dozornej rady.
Členovia predstavenstva a členovia dozornej rady nie sú oprávnení:

 • vo vlastnom mene alebo na vlastný účet uzavierať obchody, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 • sprostredkovať pre iné osoby obchody spoločnosti,
 • zúčastňovať sa na podnikaní inej spoločnosti ako spoločník s neobmedzeným ručením,
 • vykonávať činnosť ako štatutárny orgán, alebo člen štatutárneho orgánu, alebo iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania.