Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Pri výkone našej činnosti dochádza ku spracúvaniu osobných údajov. Z uvedeného dôvodu Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame ( ďalej len „ dotknutá osoba“),  poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „ Nariadenie“) a §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon“) :

 

Prevádzkovateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 26 Košice

IČO : 31 701 914

Tel.č. :055/6407111, dpmk@dpmk.sk

Kontakt na zodpovednú osobu : ochranaudajov@dpmk.sk

 

/Viac informácií/

 

 

MOJE.DPMK.SK  - Informácia o spracovaní osobných údajov

 

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri vybavovaní objednávky

služieb alebo tovarov

Prevádzkovateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 26 Košice

IČO : 31 701 914

Tel.č. : 6407111

Kontakt na zodpovednú osobu : ochranaudajov@dpmk.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov : spracúvanie účtovných dokladov

 

Právny základ  spracúvania osobných údajov: čl 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;  v znení neskorších predpisov

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu :  finančná správa, poisťovne,  orgány činné v trestnom konaní, správca programového vybavenia

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov : po dobu vybavenia objednávky a následnej archivácie 10 rokov

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je nevybavenie objednanej služby alebo výkonu.

Osobné údaje spracúvame spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť v súlade s ustanoveniami Nariadenia a zákona.

     Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o svojich osobných údajoch, na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolanie súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

     Ak máte podozrenie, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona. Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť, po preukázaní Vašej totožnosti.

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri vzniku škody

Prevádzkovateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 26 Košice

IČO : 31 701 914

Tel.č. : 6407111

Kontakt na zodpovednú osobu : ochranaudajov@dpmk.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov : náhrada škody v prípadoch nesúvisiacich s dopravnou činnosťou

Právny základ  spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok

Identifikácia príjemcu : poisťovne, orgány činné v trestnom konaní, správca programového vybavenia

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov : po dobu vybavenia náhrady škody a následnej archivácie  

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť uplatnenia nároku na náhradu škody.

Osobné údaje spracúvame spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť v súlade s ustanoveniami Nariadenia a zákona.

     Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o svojich osobných údajoch,  na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolanie súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

     Ak máte podozrenie, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona. Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť, po preukázaní Vašej totožnosti.

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov vybavovaní sťažností

Prevádzkovateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 26 Košice

IČO : 31 701 914

Tel.č. : 6407111

Kontakt na zodpovednú osobu : ochranaudajov@dpmk.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov : vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

Právny základ  spracúvania osobných údajov:  čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

Identifikácia príjemcu : orgány kontroly, Slovenská obchodná inšpekcia, správca programového vybavenia

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov : po dobu vybavenia sťažnosti a následnej archivácie 5 rokov  

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je nevybavenie podania ako sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach.

Osobné údaje spracúvame spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť v súlade s ustanoveniami Nariadenia a zákona.

     Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o svojich osobných údajoch,  na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolanie súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

     Ak máte podozrenie, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona. Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť, po preukázaní Vašej totožnosti.

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „ Nariadenia“) a §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon“) :

 

Prevádzkovateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 26 Košice

IČO : 31 701 914

Tel.č. : 6407111

Kontakt na zodpovednú osobu : ochranaudajov@dpmk.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov : vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií

 

Právny základ  spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu : správca programového vybavenia, Mesto Košice, súdy, iné orgány verejnej alebo štátnej moci a správy, sťažovateľ

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

Doba uchovávania osobných údajov , alebo kritériá jej určenia: po dobu vybavenia žiadosti a následnej archivácie

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Následkom neposkytnutia osobných údajov je nevybavenie žiadosti.

Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť v súlade s ustanoveniami Nariadenia a zákona.

     Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o svojich osobných údajoch,  na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, na odvolanie súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

     Ak máte podozrenie, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona. Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť po preukázaní  totožnosti.

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov – internetový predaj

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „ Nariadenie“) a §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len zákon“) :

 

Prevádzkovateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 26 Košice

IČO : 31 701 914

Tel.č. :055/ 6407312

Kontakt na zodpovednú osobu : ochranaudajov@dpmk.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov : internetový predaj predplatených cestovných lístkov

 

Právny základ  spracúvania osobných údajov : čl.6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – kúpna zmluva

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu : správca programového, softvérového  vybavenia, orgány verejnej moci, iné subjekty, ak poskytovanie osobných údajov upravuje osobitný predpis

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov : 10 rokov

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Poskytnutie osobných údajov pri realizácii internetového predaja je zmluvnou požiadavkou, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné kúpu predplatného lístka vykonať. Fakultatívnym údajom je telefónne číslo zákazníka( dotknutej osoby), je potrebné len v prípade, ak zákazník ( dotknutá osoba) požiada o službu sms- notifikácie.

Osobné údaje spracúvame spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť v súlade s ustanoveniami Nariadenia a zákona.

     Ako dotknutá osoba máte právo na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolanie súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

     Ak máte podozrenie, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona. Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť, po preukázaní Vašej totožnosti.

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov zmluvných partnerov, ich zamestnancov a zástupcov

Prevádzkovateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 26 Košice

IČO : 31 701 914

Tel.č. : 6407312

Kontakt na zodpovednú osobu : ochranaudajov@dpmk.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov : na tzv. predzmluvné vzťahy – rokovanie o uzatvorení zmluvy, jej následnej správy ( evidencia, zmena, doplnenie) a jej plnenie; osobné údaje môžu byť poskytnuté Vami ako dotknutou osobou alebo Vaším zamestnávateľom; plnenie zákonných povinností podľa osobitných právnych predpisov

Kategórie osobných údajov :

bežné osobné údaje : napr. titul, meno a priezvisko, adresa, IČO, pracovná pozícia

kontaktné údaje : napr. E-mail, telefónne číslo

účtovné údaje : napr. číslo bankového účtu, výška peňažného plnenia

Právny základ  spracúvania osobných údajov:

článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia – príslušná zmluva, ktorej účastníkom je priamo fyzická osoba, u právnických osôb jej zástupcovia a zamestnanci

článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia – napr. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov, zákon č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu :  finančná správa, poisťovne,  orgány činné v trestnom konaní, súdy, správca programového vybavenia, exekútor, externí audítori, advokát, znalec, oznamovateľ protispoločenskej činnosti; iné subjekty, ktorým povinnosť poskytnúť osobné údaje ukladá právny predpis

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov : po dobu trvania predzmluvných vzťahov, po dobu trvania zmluvy, a následnej archivácie po dobu podľa registratúrneho plánu prevádzkovateľa

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je nemožnosť uzavrieť zmluvný vzťah.

Osobné údaje spracúvame spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť v súlade s ustanoveniami Nariadenia a zákona.

     Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o svojich osobných údajoch, na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolanie súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

     Ak máte podozrenie, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona. Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť, po preukázaní Vašej totožnosti.

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri verejnom obstarávaní

Prevádzkovateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 26 Košice

IČO : 31 701 914

Tel.č. : 6407312

Kontakt na zodpovednú osobu : ochranaudajov@dpmk.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov :  plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v súvislosti s verejným obstarávaním prevádzkovateľa, výberom dodávateľa, evidenciou dodávateľov, subdodávateľov,  preukazovaním odbornej spôsobilosti

 

Právny základ  spracúvania osobných údajov: čl 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, v znení neskorších predpisov

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu :  Úradný vestník Európskej únie, Úrad pre verejné obstarávanie, iný oprávnený subjekt, správca programového vybavenia

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov : 10 rokov po ukončení obstarávania; pri vybraných procesom je lehota uchovávania určená dohodnutými podmienkami  

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov uchádzačmi môže mať za následok nesplnenie podmienok účasti v procese obstarávania z dôvodu nemožnosti riadne posúdiť uchádzača v súlade s platnou legislatívou.

Osobné údaje spracúvame spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť v súlade s ustanoveniami Nariadenia a zákona.

     Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o svojich osobných údajoch, na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolanie súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

     Ak máte podozrenie, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona. Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť, po preukázaní Vašej totožnosti.

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov pri zverejňovaní  zmlúv, faktúr objednávok

Prevádzkovateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 26 Košice

IČO : 31 701 914

Tel.č. : 6407312

Kontakt na zodpovednú osobu : ochranaudajov@dpmk.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov : zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

 

Právny základ  spracúvania osobných údajov: článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu :  finančná správa, poisťovne,  orgány činné v trestnom konaní, správca programového vybavenia, iné subjekty, ak im oprávnenie vyplýva z platnej legislatívy

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov : podľa schváleného registratúrneho plánu

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom nesplnenie zákonnej povinnosti.

Osobné údaje spracúvame spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť v súlade s ustanoveniami Nariadenia a zákona.

     Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o svojich osobných údajoch, na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolanie súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

     Ak máte podozrenie, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona. Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť, po preukázaní Vašej totožnosti.

 

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov obchodných partnerov

Prevádzkovateľ :

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 26 Košice

IČO : 31 701 914

Tel.č. : 6407111

Kontakt na zodpovednú osobu : ochranaudajov@dpmk.sk

 

Účel spracúvania osobných údajov : spracúvanie bežných a kontaktných osobných údajov obchodných zástupcov, spravidla v rozsahu vizitky pre vedenie obchodnej komunikácie prevádzkovateľa

 

Právny základ  spracúvania osobných údajov: čl 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia – oprávnené záujmy prevádzkovateľa na riadnom výkone podnikateľských činností, tvorba a riadenie obchodnej politiky, zabezpečenie prevádzkových činností v rozsahu predmetu podnikania

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu : správca programového vybavenia, subjekt, ktorému oprávnenie vyplýva z platnej legislatívy

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov : po dobu trvania obchodného rokovania a obchodného vzťahu

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Osobné údaje spracúvame spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť v súlade s ustanoveniami Nariadenia a zákona.

     Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o svojich osobných údajoch, na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolanie súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

     Ak máte podozrenie, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona. Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť, po preukázaní Vašej totožnosti.