Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby v autobusovej doprave

podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (v ďalšom len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Prevádzkovateľ:          Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

                                      Bardejovská 6, 043 29 Košice

                                      Slovenská republika

                                      IČO 31 701 914

Sprostredkovateľ:       Gemtech, s.r.o.

                                       Kukučínová 494/32, 058 01 Poprad

                                       Slovenská republika

                                       IČO 36 712 868                                

 

Dotknuté osoby:       Účastníci cestnej premávky  

 

1.      Prevádzkovateľ má umiestnené autokamery na prednej vonkajšej časti autobusov mestskej hromadnej dopravy. Účelom je ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa pri dopravnej nehode, škodovej udalosti, mimoriadnej udalosti, technickej udalosti a dohode o likvidácii udalosti.

2.      Autokamery umiestnené na autobusoch snímajú len obraz.

3.      Prístup ku záznamu z autokamery majú oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ktoré boli poučené v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

4.      Vaše osobné údaje budú poskytnuté orgánom činným v trestnom konaní, ak dôjde k dopravnej nehode, škodovej udalosti, mimoriadnej udalosti, technickej udalosti a dohode o likvidácii udalosti.

5.      Vaše práva sú presne popísané v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Napr.:

-          Máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

-  potvrdenie, či sú alebo nie súosobné údaje o vás spracúvané,

-  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal vaše osobné          údaje na spracúvanie,

-  likvidáciu vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; toto právo možno              obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by          bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb,

-  likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu            zákona.

-          Máte právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že vaša námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

-          Ako dotknutá osoba pri podozrení, že sa vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby v električkovej doprave

podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. (v ďalšom len „zákon o ochrane osobných údajov“)

 

Prevádzkovateľ:          Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

                                      Bardejovská 6, 043 29 Košice

                                      Slovenská republika

                                      IČO 31 701 914      

 

Dotknuté osoby:       cestujúci MHD, zamestnanci prevádzkovateľa, účastníci cestnej premávky  

 

1.      Prevádzkovateľ má umiestnené kamery na prednej (čelnej) časti a na pravej prednej vonkajšej časti električiek typu VarioLF2 plus za 1. prednými dverami. Účelom je ochrana života a zdravia cestujúcich pri nastupovaní a vystupovaní do a z prostriedkov hromadnej dopravy, ochrana majetku prevádzkovateľa alebo tretej strany, zabezpečenie dôkazov potrebných na vyšetrenie dopravnej nehody, škodovej, mimoriadnej a technickej udalosti pri prevádzkovaní mestskej hromadnej dopravy. Kamerový systém slúži aj ako tzv. elektronické zrkadlo na odstránenie tzv. slepého uhla.

2.      Kamerový systém umiestnený na električkách zaznamenáva len obraz.

3.      Prístup ku informačnému systému majú oprávnené osoby prevádzkovateľa, ktoré boli poučené v zmysle § 21 zákona o ochrane osobných údajov.

4.      Vaše práva sú presne popísané v § 28 zákona o ochrane osobných údajov. Napr.:

-          Máte právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

-  potvrdenie, či sú alebo nie súosobné údaje o vás spracúvané,

-  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal vaše osobné           údaje na spracúvanie,

-  likvidáciu vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; toto právo možno      obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by          bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb,

-  likvidáciu vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu            zákona.

-          Máte právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že vaša námietka je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie ste namietali, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

-          Ako dotknutá osoba pri podozrení, že sa vaše osobné údaje neoprávnene spracúvajú, môžete podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.