Informácia o spracovaní osobných údajov

Informácia o spracovaní osobných údajov KLe  – študenti SŠ a VŠ

Podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „ Nariadenie“) a §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“) :

Prevádzkovateľ:                              

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 043 29 Košice, kontakt : tel.č : 055/6407312,e-mail:  dpmk@dpmk.sk

IČO: 31 701 914

Zodpovedná osoba : ochranaudajov@dpmk.sk

 

Pre vydanie kmeňového listu zasielaného elektronicky  ( KLe) je potrebné spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu – fotografia, meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, druh a číslo dokladu, ktorým preukážete svoju totožnosť, scan potvrdenia o návšteve školy, scan dokladu, ktorým preukážete svoju totožnosť.

Cialis online (tadalafil) senza prescrizione medica con consegna espressa in 2-3 giorni Cialis generico. Compra cialis online con pagamento in contrassegno.

Tieto osobné údaje spracovávame na účel evidencie žiadateľov o zľavy poskytované dopravcom a vymáhania cestovného resp. dovozného a sankčnej úhrady v prípade porušenia tarifno-prepravných podmienok.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu platnosti KLe, ktorá je stanovená dňom uplatnenia nároku u dopravcu a končí dňom uvedeným na potvrdení o návšteve školy v súlade s tarifnými a prepravnými  podmienkami dopravcu a následnej archivácie v súlade s registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Tieto osobné údaje dopravca poskytuje : správcovi programového vybavenia, ktorý je uvedený na webovej stránke  www.dpmk.sk,  právnemu zástupcovi., iným subjektom, ak to upravuje osobitný právny predpis.

Erectie-pillen helpen om een stijve penis stijver te maken Cialis zonder recept de penis blijft ook langer stijf. Slik een erectie-pil 2 uur of langer.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Na základe písomnej žiadosti, elektronickou formou alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo :

 • Žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • Namietať spracúvanie svojich osobných údajov
 • Na prenosnosť osobných údajov;
 • Podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Farmacia contrareembolso Cenforce comprar cialis sin receta. Uso de otros medicamentos usted podra disfrutar casi.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Je však nevyhnutné na splnenie požiadavky na vydanie kmeňového listu zasielaného elektronicky. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov má za následok stratu nároku na využitie zvýhodnenej prepravy MHD, nie však nároku na poskytnutie prepravnej služby v súlade s platným prepravným poriadkom a tarifou prevádzkovateľa - dopravcu.

Na spracovanie osobných údajov je potrebný Váš súhlas/ súhlas Vášho zákonného zástupcu.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať elektronicky adrese ochranaudajov@dpmk.sk ,  osobne, zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa alebo doručením na Zákaznícke centrum prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia, nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Táto informácia so súhlasom so spracovaním osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou žiadanky o vydanie BČK alebo KL

 

 

Informácia o spracovaní osobných údajov KLe– žiaci 6-15 R

Podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „ Nariadenie“) a §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“) :

Prevádzkovateľ:                              

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 043 29 Košice, kontakt : tel.č : 055/6407312,e-mail:  dpmk@dpmk.sk

IČO: 31 701 914

Zodpovedná osoba :  ochranaudajov@dpmk.sk

 

Pre vydanie kmeňového listu zasielaného elektronicky ( KLe) je potrebné spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu – fotografia, meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, druh a číslo dokladu, ktorým preukážete svoju totožnosť, v prípade zákonného zástupcu rovnaké osobné údaje o ňom, scany karty poistenca, alebo rodného listu, alebo cestovného pasu držiteľa zľavy.

Tieto osobné údaje spracovávame na účel evidencie žiadateľov o zľavy poskytované dopravcom a vymáhania cestovného resp. dovozného a sankčnej úhrady v prípade porušenia tarifno-prepravných podmienok.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu platnosti Kle ( maximálne do 15 rokov  veku držiteľa zľavy) a následnej archivácie v súlade s registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Tieto osobné údaje dopravca poskytuje : správcovi programového vybavenia, ktorý je uvedený na webovej stránke  www.dpmk.sk,  právnemu zástupcovi, iným subjektom, ak to upravuje osobitný právny predpis.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Na základe písomnej žiadosti, elektronickou formou alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo :

 • Žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • Namietať spracúvanie svojich osobných údajov
 • Na prenosnosť osobných údajov;
 • Podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Sú však nevyhnutné na splnenie požiadavky na vydanie kmeňového listu zasielaného elektronicky. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov má za následok stratu nároku na využitie zvýhodnenej prepravy MHD, nie však nároku na poskytnutie prepravnej služby v súlade s platným prepravným poriadkom a tarifou prevádzkovateľa - dopravcu.

Na spracovanie osobných údajov je potrebný Váš súhlas/ súhlas Vášho zákonného zástupcu.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať elektronicky na elektronickej adrese ochranaudajov@dpmk.sk , osobne, zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa alebo doručením na Zákaznícke centrum prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia, nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Táto informácia so súhlasom so spracovaním osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou žiadanky o vydanie BČK alebo KL

 

 

Informácia o spracovaní osobných údajov. Potvrdenie oprávnenia na zľavu – občan nad 62R

Podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „ Nariadenie“) a §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“) :

Prevádzkovateľ:                              

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 043 29 Košice, kontakt : tel.č : 055/6407312,e-mail:  dpmk@dpmk.sk

IČO: 31 701 914

Zodpovedná osoba :  ochranaudajov@dpmk.sk

 

Pre zaslanie potvrdenia oprávnenia na zľavu pre občanov starších ako 62 rokov veku je potrebné spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu – fotografia, meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, druh a číslo dokladu, ktorým preukážete svoju totožnosť, scan dokladu preukazujúceho totožnosť.

Tieto osobné údaje spracovávame na účel evidencie žiadateľov o zľavy poskytované dopravcom a vymáhania cestovného resp. dovozného a sankčnej úhrady v prípade porušenia tarifno-prepravných podmienok.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu platnosti  potvrdenia, maximálne do 70 rokov veku držiteľa zľavy. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Tieto osobné údaje dopravca poskytuje : správcovi programového vybavenia, ktorý je uvedený na webovej stránke  www.dpmk.sk,  právnemu zástupcovi, iným subjektom, ak to upravuje osobitný právny predpis.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Na základe písomnej žiadosti, elektronickou formou alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo :

 • Žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • Namietať spracúvanie svojich osobných údajov
 • Na prenosnosť osobných údajov;
 • Podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Sú však nevyhnutné na splnenie požiadavky na zaslanie potvrdenia na zľavu pre občanov starších ako 62 rokov veku. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov má za následok stratu nároku na využitie zvýhodnenej prepravy MHD, nie však nároku na poskytnutie prepravnej služby v súlade s platným prepravným poriadkom a tarifou prevádzkovateľa - dopravcu.

Na spracovanie osobných údajov je potrebný Váš súhlas/ súhlas Vášho zákonného zástupcu.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať elektronicky  na adrese ochranaudajov@dpmk.sk ,osobne, zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa alebo doručením na Zákaznícke centrum prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia, nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Táto informácia so súhlasom so spracovaním osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou žiadanky o vydanie BČK alebo KL

 

 

Informácia o spracovaní osobných údajov - Registrácia

Podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „ Nariadenie“) a §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“) :

Prevádzkovateľ:                              

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6, 043 29 Košice, kontakt : tel.č : 055/6407312,e-mail:  dpmk@dpmk.sk

IČO: 31 701 914

Zodpovedná osoba :  ochranaudajov@dpmk.sk

 

Pre vydanie kmeňového listu zasielaného elektronicky (KLe) alebo pre zaslanie potvrdenia oprávnenia na zľavu pre občanov starších ako 62 rokov je potrebná registrácia. Na jej vykonanie je nutné, aby ste nám poskytli k dispozícii Vaše osobné údaje : meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa; ako dobrovoľný osobný údaj : číslo telefónu.

Tieto osobné údaje budeme spracúvať na účel registrovania pre vydanie kmeňového listu zasielaného elektronicky, zaslanie potvrdenia oprávnenia na zľavu pre občanov starších ako 62 rokov, zriadenie Vášho zákazníckeho účtu; dobrovoľný osobný údaj na účel vzájomnej komunikácie pri vybavovaní Vašej registrácie.

Tieto osobné údaje budú uchované po dobu 3 rokov po ukončení platnosti KLe  a potvrdenia oprávnenia na zľavu pre občanov starších ako 62 rokov ; alebo v prípade neprihlásenia sa do účtu po dobu 3 rokov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Tieto osobné údaje dopravca poskytuje : správcovi programového vybavenia, ktorý je uvedený na webovej stránke  www.dpmk.sk, iným subjektom, ak poskytnutie upravuje osobitný právny predpis.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Na základe písomnej žiadosti, elektronickou formou alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo :

 • Žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • Namietať spracúvanie svojich osobných údajov
 • Na prenosnosť osobných údajov;
 • Podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou požiadavkou. Sú však nevyhnutné na splnenie požiadavky na vydanie kmeňového listu zasielaného elektronicky alebo zaslanie potvrdenia oprávnenia na zľavu pre občanov starších ako 62 rokov, ktoré nie je možné uskutočniť bez nich. Odmietnutie poskytnutia osobných údajov má za následok stratu nároku na využitie zvýhodnenej prepravy MHD, avšak zákazník naďalej môže využívať nárok na poskytnutie prepravnej služby v súlade s platným prepravným poriadkom a tarifou prevádzkovateľa - dopravcu.

Na spracovanie osobných údajov je potrebný Váš súhlas/ súhlas Vášho zákonného zástupcu.

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať elektronicky na adrese ochranaudajov@dpmk.sk, osobne, zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa alebo doručením na Zákaznícke centrum prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia, nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Táto informácia so súhlasom so spracovaním osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou žiadanky o vydanie BČK alebo KL