Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

 

Podľa ust. § 2 ods. 3 zákona NR SR č.  211/2000  Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) je Dopravný podnik mesta Košice , akciová spoločnosť povinnou osobou, ktorá podľa § 3 ods. 2 sprístupní iba informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami, nakladaní s majetkom štátu majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom obce, o životnom prostredí, o úlohách alebo odborných službách týkajúcich sa životného prostredia a o obsahu, plnení a činnostiach vykonávaných na základe uzatvorenej zmluvy.

Prístup k informáciám obmedzujú § 8 až 11 zákona za podmienok uvedených v § 12 zákona.

Žiadateľ môže žiadosť o poskytnutie informácie podať písomne, alebo osobne do podateľne DPMK  na Bardejovskej ul. číslo 6.  Žiadosť je možné zaslať aj na e-mailovú adresu: zakon.informacie@dpmk.sk

Ak žiadosť neobsahuje náležitosti dané § 14 ods. 2 zákona, DPMK a.s. vyzve žiadateľa v zákonom stanovenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, na doplnenie žiadosti. Ak ju žiadateľ v lehote, ktorá mu bude určená nedoplní, žiadosť sa z tohto dôvodu odloží. Zo závažných dôvodov uvedených v § 17 ods. 2 písm. a), b), c) môže povinná osoba predĺžiť lehotu najviac však o ďalších 8 pracovných dní, príp. o 15 pracovných dní pri podaní žiadosti osobou so zmyslovým postihnutím.

Informácie o ochrane Vašich osobných údajov nájdete na tejto stránke.