Právne podmienky používania webu

Prevádzkovateľom internetovej stránky www.dpmk.sk  (ďalej len „Stránka“) je spoločnosť Dopravný podnik mesta Košice, a.s. (ďalej len „Prevádzkovateľ“). Vstupom na Stránku súhlasíte s týmito podmienkami a zaväzujete sa ich dodržiavať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek a podľa vlastného uváženia meniť tieto podmienky.

Zdrojový kód a celý obsah Stránky, vrátane redakčného obsahu, databáz, vizuálu Stránky, operačného softvéru, fotografií, obrázkov, grafiky, videí, zvukov, máp, log, ochranných známok, informácií a akýchkoľvek ďalších prvkov (spoločne ďalej len „Obsah“), sú chránené príslušnými právnymi predpismi v oblasti autorských práv, ochranných známok, a iných predmetov duševného vlastníctva. Prevádzkovateľ je majiteľom alebo oprávneným užívateľom Obsahu. Použitie ktorejkoľvek časti Obsahu nad rámec týchto podmienok je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

Obsah Stránky smiete použiť len na konkrétne služby ponúkané na Stránke a len spôsobom a v rozsahu, ktorý umožňujú jednotlivé funkcie Stránky viditeľne prístupné pre bežného užívateľa.

Ak v týchto podmienkach alebo v príslušných právnych predpisoch nie je výslovne stanovené inak, žiadna časť Obsahu nesmie byť sťahovaná, kopírovaná, reprodukovaná, opätovne zverejnená, upravená, preložená, použitá pri tvorbe odvodených diel, predaná, spätne analyzovaná, spätne zostavená, alebo distribuovaná na akomkoľvek médiu.

Je zakázané akokoľvek zasahovať bez súhlasu Prevádzkovateľa do technickej podstaty Stránky.

Prevádzkovateľ nezaručuje, že informácie publikované na Stránke sú v každom momente správne, úplné a aktuálne. Prevádzkovateľ nezodpovedá z tohto dôvodu za škodu alebo inú ujmu, ktorá by užívateľovi Stránky mohla vzniknúť v dôsledku použitia takýchto informácií.