Bezkontaktná čipová karta (BČK) – Mestská karta Košice

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (ďalej „DPMK“) pristúpil od 1.1.2013 k celoplošnej výmene BČK s čipom MIFARE Standard za karty druhej generácie s novým typom čipu DESFire EV1, ktoré majú  vyššiu pamäťovú kapacitu a bezpečnostný štandard. 

Všetky BČK vydané DPMK, a.s. do 31. 12. 2012  (poznávacie znaky: vizuál = etiketa s fotografiou resp. SNR = 10 miestne číslo) sú od 1. augusta 2014 zablokované.  Od tohto dátumu sú pre dopravné účely MHD v Košiciach neplatné a akceptované sú len nové BČK, mestské karty Košice.

Zostatkový kredit v karte, aj po zablokovaní starej karty je možné preniesť na kartu nového typu vlastnú alebo iného majiteľa.

Naďalej ostáva v platnosti akceptovanie kariet vydaných strednými a vysokými školami, ako aj inými dopravcami (SAD, eurobus a pod.).

Čo je to Mestská karta Košice

Mestská karta Košice (ďalej „BČK“)  je produktom Mesta Košice. Vydávaním, distribúciou a správou BČK pre dopravné účely je poverený DPMK. Karta zároveň poskytuje majiteľom rôzne zľavy na vybrané služby a tovary v mestských podnikoch ako napr. lacnejšie vstupy do mestských múzeí, galérií, ZOO, či knižníc, ako aj zľavy na ďalšie služby a tovary mestských podnikov (ďalej „bonusové zľavy“).

Zľava v mestských podnikoch sa uplatňuje jednoduchou formou priloženia BČK k čítaciemu zariadeniu na mieste kde sa poskytuje zľava alebo len predložením karty.

Pre dopravné účely, v karte môže byť súbežne zapísaný predplatný cestovný lístok (ďalej „PCL“) aj vložená suma peňazí (ľudovo „kredit“) s možnosťou zakúpiť si lístok na čítacom zariadení vo vozidle. Výber vkladu je časovo neobmedzený, pri strate karty, poškodení resp. skončení platnosti karty zostatkový sa prenesie na kartu novú.

Zmluvný vzťah medzi prevádzkovateľom, správcom a držiteľom karty vzniká zaplatením kúpnej ceny pri predaji na predajnom mieste. Držiteľ karty je fyzická osoba, karta znie na meno jej držiteľa, je neprenosná. Užívanie tretími osobami je zakázané.

Internetový portál  https://kosice.dopravnakarta.sk/VOP_MKK.aspx obsahuje znenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) používania mestskej karty Košice. Znenie je dostupné aj cez ikonu „mestská karta Košice“ po vstupe na portál mestskej karty.

Platnosť BČK

Platnosť všetkých kariet vydaných od 22.7.2015 je 5 rokov od vydania. Je vyznačená pod číslom karty s textom "Platnosť karty do  deň/mesiac/rok“.  Po jej uplynutí je potrebné vybaviť novú kartu.

Obdobie platnosti BČK vydanej od 1.1.2013 do 21.7.2015 sa automaticky a bezplatne predĺži o 2 roky (z 3 na 5 rokov) pri akejkoľvek transakcii s kartou na niektorom z predajných miest DP – v Zákazníckom centre, Bardejovská 6 alebo v Predpredaji, Rooseveltova 3.

Obdobie platnosti  poskytnutej cestovnej výhody pre určité skupiny osôb (druh BČK - študentská, ZŤP a pod.) je uvedené len v čipe karty v zmysle podmienok platnej Tarify DPMK, a.s..  Po  jej uplynutí a bez obnovenia, BČK je pri prepravnej kontrole považovaná za neplatnú s dôsledkami z toho plynúcimi.

Platnosť bonusovej zľavy je jeden rok od dátumu vydania karty. Prihlásenie sa na portál mestskej karty umožní sledovať transakcie, ktoré boli s kartou uskutočnené a v budúcnosti objednávať si niektoré produkty aj cez internet.

Vzhľad, podtyp a cena karty

BČK obsahuje podobizeň a osobné údaje majiteľa karty, jedinečné číslo SNR (Serial Number) a dátum jej platnosti.

Podtyp karty (študentská, žiacka, dôchodcovská a pod.) aj obdobie platnosti zľavy sú zaznamenané v čipe karty. Informácie o karte je možné overiť na čítacích zariadeniach vo vozidlách voľbou INFO.

Cena za vydanie karty je 6,80 eura. Kartu je možné vybaviť v Zákazníckom centre na Bardejovskej 6 alebo na predajnom mieste Rooseveltova 3. Údaje zobrazené na BČK po dobu platnosti karty nie je možné meniť.  Možná je len zmena údajov v čipe za poplatok  0,50 €. 

BČK sa uchováva v ochrannom obale (cena obalu je 0,33 €). Za poškodenie karty nesprávnym používaním nesie zodpovednosť jej majiteľ. Ak zobrazenie fotografie a údajov na karte je nečitateľné, je povinnosťou majiteľa vybaviť kartu novú. Vydanie novej karty hradí majiteľ.

Ako vybaviť BČK

Spracúvanie fotografie na BČK je formou potlače snímky vytvorenej fotografovaním priamo na pracovisku (fotografia nie je potrebná), osobné údaje sú zaznamenané zamestnancom na základe predloženého dokladu totožnosti ( u maloletých zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa resp. preukaz poistenca).

Dôsledkom odmietnutia poskytnutia dokladu na spracovanie a overenie osobných údajov je strata nároku na využitie zľavy zákonnej i komerčnej na cestovnom, ako aj ostatných zliav a výhod poskytovaných ďalšími subjektmi, ktoré sú určené pre držiteľov karty, ale nie nároku na poskytnutie služby – prepravy v cene základného cestovného lístka. BČK nebude vydaná.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na žiadanke občan vlastnoručným podpisom dáva súhlas  so spracovaním osobných údajov a údajov spracúvaných na fotografii , na zhromažďovanie a nakladanie s osobnými údajmi po dobu platnosti BČK 5 rokov a záväzne potvrdzuje správnosť osobných údajov zaznamenaných na žiadanke.  Zároveň potvrdzuje, že si je vedomý povinnosti v prípade zmeny údajov tieto nahlásiť v lehote do 30 dní od ich vzniku. Poskytnuté údaje slúžia len pre potreby dopravcu.

BČK je možné vybaviť  v  Zákazníckom centre, Bardejovská č. 6 (sídlo dopravcu) a v Predpredaji na Roosveltovej  ulici 3.  Karta je vydaná na počkanie.  Reklamácie na funkčnosť elektronických nosičov tarifných údajov BČK možno podať do 2 rokov od jej vydania. Otváracia doba na predajných miestach je v pracovných dňoch od 7,00 do 18,00 hod.

Pri uplatnení nároku na zľavnenú prepravu je nutné predložiť doklady podľa podmienok stanovených platnou Tarifou DPMK, a.s.  

Študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do 26 rokov musia predložiť potvrdenie zo školy.

U žiakov do ukončenia povinnej školskej dochádzky potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné.

Dôchodcovia predložia platný občiansky preukaz (OP), posledný výmer resp. potvrdenie  Slovenskej pošty o poberaní druhu dôchodku – u starobných dôchodcov je možné uznať k vybaveniu BČK miesto výmeru doteraz platný (modrý) kmeňový list. Občania nad 68r. veku predložia OP, držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S OP a preukaz ŤZP, ŤZP-S, držitelia preukazu v zmysle platnej tarify bod C.1.2. príslušný preukaz  alebo osvedčenie.

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice. Všetky práva sú vyhradené.                                                              

Košice, 4.8.2015