Integrovaný manažérsky systém

2009-05-26 ISO 9001 2008 SK

Integrovaný manažérsky systém

v DPMK, a.s.

 

Od apríla 2003 DPMK a.s. je spoločnosť DPMK, a.s. držiteľom certifikátu systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami STN EN ISO 9001. Do tohto systému v uvedenom rozsahu bol po prvej recertifikácii v roku 2006 integrovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001 a systém environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001.

Od roku 2009 je systém manažérstva kvality posudzovaný certifikačnou spoločnosťou EUROCERT SK, s r.o., ktorá v trojročnom cykle posudzuje existujúci manažérsky systém z hľadiska zhody s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009. Počas tohto obdobia realizuje spoločnosť prvé dva roky dozorové audity a tretí rok recertifikačný audit. V mesiaci august 2015 prebehol recertifikačný audit a platnosť certifikátu pre systém manažérstva kvality bola obnovená. Audítori usúdili, že v spoločnosti DPMK, a.s. je udržiavaný a trvale zlepšovaný dokumentovaný manažérsky systém. V zmysle tohto záveru bol našej spoločnosti udelený certifikát pre systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami STN EN ISO 9001:2009 pre oblasť Správa podniku, autobusová, trolejbusová a električková doprava. Získanie certifikátu poukazuje na skutočnosť, že posudzované procesy sú realizované v zhode s dokumentovanými pravidlami, systém manažérstva kvality je funkčný a v potrebnom rozsahu dokumentovaný, v pravidelných intervaloch je preskúmavaná efektívnosť systému manažérstva kvality.

Integrovaný manažérsky systém je udržiavaný a trvale zlepšovaný, vychádza z procesného prístupu, ktorý je nevyhnutný pre trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti. Procesy predstavujú súvislo navzájom nadväzujúce činnosti, ktoré musí spoločnosť vykonávať, aby zabezpečila svoje efektívne fungovanie. Funkčnosť procesov je pravidelne preverovaná plánovanými internými auditmi realizovanými internými audítormi menovanými z radov zamestnancov.