Integrovaný manažérsky systém

                                                              Integrovaný manažérsky systém

                                                                               v DPMK, a.s.

SGS ISO 9001

Spoločnosťou SGS Slovakia spol. s r.o. bol v mesiaci august 2021 v Dopravnom podniku mesta Košice, a.s. vykonaný recertifikačný audit systému manažérstva kvality. Audítori posúdili existujúci manažérsky systém z hľadiska zhody s požiadavkami normy EN ISO 9001:2015 a našej spoločnosti udelili certifikát pre systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami EN ISO 9001:2015 pre oblasť Správa podniku, autobusová a električková doprava. Zhoda s požiadavkami normy STN EN ISO 9001 je každoročne posudzovaná dozorovými auditmi.

Systém manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001 je v spoločnosti zavedený od roku 2003. Do tohto systému bol po prvej certifikácii v roku 2006 integrovaný systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a systém environmentálneho manažérstva. Tieto systémy sú v súčasnosti udržiavané, prvky systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva BOZP sú začlenené do systému manažérstva kvality tak, aby spoločnosť dosiahla pri aplikácii všetkých procesov požadovanú úroveň ochrany environmentu a BOZP a vyhovela tak legislatívnym požiadavkám a požiadavkám zavedených noriem.

Integrovaný manažérsky systém je udržiavaný a trvale zlepšovaný, vychádza z procesného prístupu, ktorý je nevyhnutný pre trvalé zlepšovanie jeho efektívnosti. Procesy predstavujú súvislo navzájom nadväzujúce činnosti, ktoré musí spoločnosť vykonávať, aby zabezpečila svoje efektívne fungovanie.

SMK 2021