Vybavovanie žiackych a študentských zliav

    

Vybavovanie žiackych a študentských  zliav

pre školský rok

 

Kedy:             od 01.06. kalendárneho roka, ktorý predchádza školskému roku, v pracovných dňoch od 7,00 do 18,00 hod.

Miesto:           Predpredaj DPMK, a.s. - Rooseveltova ul. 3

                     Zákaznícke centrum, DPMK, a.s. -  Bardejovská 6

 

 Nárok na cestovanie so zľavou preukazujete  - preukazom

a)  BČK (bezkontaktnou čipovou kartou)  - pre  predplatné, časové i  jednorazové cestovné lístky

b) kmeňovým listom                                        - pre papierové cestovné lístky

 

Čo potrebujete:

A. vybavenie nového preukazu BČK

 1. osobná účasť - fotenie pri výrobe karty;
 2. u žiakov do ukončenia základnej školskej dochádzky prítomnosť zákonného zástupcu a k nahliadnutiu OP zákonného zástupcu a rodný list žiaka príp. preukaz poistenca;
 3. študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do veku 26 rokov musia predložiť  potvrdenie o štúdiu (nie staršie ako 30 dní), údaje nesmú byť prepisované, gumované alebo akokoľvek menené a k nahliadnutiu predložiť preukaz totožnosti (OP, pas);
 4. študenti 4. ročníka SŠ na potvrdení musia mať uvedený dátum ukončenia štúdia;
 5. študenti posledného ročníka VŠ (1. aj  2. stupňa) musia mať uvedený dátum ukončenia štúdia.

B. vybavenie nového kmeňového listu

 1. jednu aktuálnu dokladovú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm
 2. ostatné podmienky ako v bodoch 2. až 5.

C. predĺženie platnosti zľavy na BČK

 1. u žiakov ZŠ do dosiahnutia veku 15 r. nie je potrebné predlžovanie platnosti (platnosť je nastavená do 15 rokov);
 2. u žiakov nad 15 r., študentov stredných a vysokých škôl potvrdenie školy (nie staršie ako 30 dní) a preukaz totožnosti (OP, pas); študenti 4. ročníka SŠ na potvrdení musia mať uvedený dátum ukončenia štúdia; u žiakov ZŠ postačuje podpis zákonného zástupcu
 3. žiaci ZŠ, študenti stredných a vysokých škôl – môžu využiť študentské karty (ISIC) – aj na cestovanie MHD ( na dobíjanie predplatného CL, elektronickej peňaženky alebo ako preukaz na používanie zľavnených papierových CL) – platnosť zľavy na karte vyznačuje škola. Kartu je nutné  aktivovať na univerzitnom, školskom terminále,  alebo s appkou Ubian (informácia na stránke www.preukazstudenta.sk) inak je neplatná.

 

                                                                                     U P O Z O R N E N I E

 • Podľa platnej Tarify DPMK, a.s., zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, študenti posledných ročníkov SŠ a VŠ po ukončení štúdia záverečnými skúškami strácajú nárok na zľavnenú prepravu. Opätovný nárok pre príslušný školský rok vzniká po predložení potvrdenia o zápise na ďalšie štúdium (nepostačuje potvrdenie o prijatí).
 • Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roka. Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka.

 

OSTATNÉ   INFORMÁCIE

 • Študenti majú nárok na zľavnenú prepravu do dňa platnosti zľavy nastavenej v BČK.
 • Manipulačný poplatok 0,50 € je za vydanie kmeňového listu aj za zmenu údajov zapísaných v karte.  Cena BČK je  6,80 €  +  obal 0,33 € .

 

 • Otváracie hodiny

Predajné miesto DPMK, a.s.

Stránkové hodiny

len v pracovných dňoch

Zákaznícke centrum, Bardejovská ul. č.6 – aj vybavovanie BČK (sídlo DPMK, a.s.)

7.00 - 18.00

Predpredaj, Rooseveltova ul. č.3 - aj vybavovanie BČK,   150 m za hotelom Double Tree by Hilton - smer Bottova ul.

7.00 - 18.00

Stánok DPMK, a.s. – NO, pred hotelom Centrum                                     

7.00 - 11.30

12.30 - 18.00

 

 

 

 • Tarifné podmienky a sadzby cestovných lístkov sú zverejnené na webovej stránke  www.dpmk.sk, v sekcii „Prepravné podmienky – Tarifa“.
 • BČK, vydané dopravcom alebo vysokou školou - sa dajú využívať ako elektronická peňaženka aj predplatný cestovný lístok (obidve formy môžu byť súčasne na jednej karte), ak majú nabitý kredit pre elektronickú peňaženku alebo zakúpené predplatené obdobie v DPMK, a. s. t.j. predplatný cestovný lístok.
 • Cestovný lístok 60 min. zakúpený cez mobilného operátora (SMS) zaslaním prázdnej SMS (príp. ľubovoľného znaku) na číslo 1166, je platný, len ak je potvrdený spätnou SMS pred nástupom do vozidla.  Dodatočné preukazovanie sa SMS cestovným lístkom sa neumožňuje.
 • Cestujúci, ktorý cestuje bez platného cestovného lístka (platí aj pre žiakov a študentov) zaplatí stanovené základné cestovné plus úhradu vo výške sto násobku stanoveného základného cestovného -  60,90 € .
 • Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je stanovená vo výške 60,00 €.
 • Pri dobrovoľnej úhrade do 4 pracovných  dní je znížená na sumu 50,00 € a pri úhrade priamo vo vozidle na sumu 40,00 €.
 • Cestujúci, ktorý cestuje bez platného cestovného lístka, zaplatí podľa zákonov NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach stanovené základné cestovné plus sankčnú úhradu do výšky sto násobku stanoveného základného cestovného vo výške stanovenej dopravcom.
 • Stanovené základné cestovné - pre stanovenie výšky základného cestovného za cestovanie bez platného cestovného lístka je cena základného cestovného papierového lístka na 30 minút zakúpeného v predpredaji.
 • Cestovné plus sankčnú úhradu priamo revízorovi môže cestujúci využiť iba v tom prípade, ak jej hodnotu uhradí stanovenou finančnou hotovosťou bez potreby výdavku z nej príp. platobnou kartou.
 • Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má platný časový cestovný lístok na meno s  30 dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo ak cestujúci nemá preukaz na zľavu z cestovného a vyhlási, že ho už vlastní a vie ho dodatočne preukázať, môže tak urobiť za poplatok 1,00 € do 4 pracovných dní od  zistenia prepravnou kontrolou.
 • V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného nezaplatenia poplatku pri dodatočnom preukázaní sa v stanovenej lehote, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.
 • Upozornenie: 

Zľavnený cestovný lístok  je platný len s preukázaním nároku na zľavu.

 

Predajné miesta cestovných lístkov a  dobíjania BČK sú zverejnené na internetovej stránke www.dpmk.sk  v sekcii „Kontakty – Predajné miesta“. Dopravné peňaženky autobusových dopravcov sú navzájom uznávané v rámci akceptačných skupín TransCard a Bratislavská integrovaná doprava (IDS BK).  Zoznam dopravcov je uvedený na internetovej stránke www.transcard.sk.