Vybavovanie žiackych a študentských zliav

Vybavovanie žiackych a študentských  zliav pre školský rok

 

Kedy: od 1. júna kalendárneho roka, ktorý predchádza školskému roku, v pracovných dňoch od 7,00 do 18,00 hod.

Miesto: Predpredaj DPMK, a.s. - Rooseveltova ul. 3

             Zákaznícke centrum, DPMK, a.s. -  Bardejovská 6

 

Nárok na cestovanie so zľavou preukazujete  - preukazom

a)  BČK (bezkontaktnou čipovou kartou)  - pre  predplatné, časové i  jednorazové cestovné lístky

b) kmeňovým listom                                  - pre papierové cestovné lístky

 

Čo potrebujete:

A. vybavenie nového preukazu BČK

 1. osobná účasť - fotenie pri výrobe karty;
 2. u žiakov do ukončenia základnej školskej dochádzky prítomnosť zákonného zástupcu a k nahliadnutiu OP zákonného zástupcu a rodný list žiaka príp. preukaz poistenca;
 3. študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do veku 26 rokov musia predložiť  potvrdenie o štúdiu (nie staršie ako 30 dní), údaje nesmú byť prepisované, gumované alebo akokoľvek menené a k nahliadnutiu predložiť preukaz totožnosti (OP, pas);
 4. študenti 4. ročníka SŠ na potvrdení musia mať uvedený dátum ukončenia štúdia;
 5. študenti posledného ročníka VŠ (1. aj  2. stupňa) musia mať uvedený dátum ukončenia štúdia.

 

B. vybavenie nového kmeňového listu

 1. jednu aktuálnu dokladovú fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm
 2. ostatné podmienky ako v bodoch 2. až 5.

 

C. predĺženie platnosti zľavy na BČK

 1. u žiakov ZŠ do dosiahnutia veku 15 r. nie je potrebné predlžovanie platnosti (platnosť je nastavená do 15 rokov);
 2. u žiakov nad 15 r., študentov stredných a vysokých škôl potvrdenie školy (nie staršie ako 30 dní) a preukaz totožnosti (OP, pas); študenti 4. ročníka SŠ na potvrdení musia mať uvedený dátum ukončenia štúdia; u žiakov ZŠ postačuje podpis zákonného zástupcu
 3. žiaci ZŠ, študenti stredných a vysokých škôl – môžu využiť študentské karty (ISIC) – aj na cestovanie MHD ( na dobíjanie predplatného CL, elektronickej peňaženky alebo ako preukaz na používanie zľavnených papierových CL) – platnosť zľavy na karte vyznačuje škola. Kartu je nutné  aktivovať na univerzitnom/školskom terminále  alebo s aplikáciou Ubian (informácia na stránke www.transcard.sk), inak je neplatná.

 

U P O Z O R N E N I E

 • Podľa platnej Tarify DPMK, a.s., zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, študenti posledných ročníkov SŠ a VŠ po ukončení štúdia záverečnými skúškami strácajú nárok na zľavnenú prepravu. Opätovný nárok pre príslušný školský rok vzniká po predložení potvrdenia o zápise na ďalšie štúdium (nepostačuje potvrdenie o prijatí).
 • Ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium, uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roka. Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka.

 

OSTATNÉ   INFORMÁCIE

 • Študenti majú nárok na zľavnenú prepravu do dňa platnosti zľavy nastavenej v BČK.
 • Manipulačný poplatok 1,00 € je za vydanie kmeňového listu aj za zmenu údajov zapísaných v karte.  Cena BČK je  7,00 €.
 • Otváracie hodiny

Predajné miesto DPMK, a.s.

Stránkové hodiny

(pracovné dni):

Zákaznícke centrum, Bardejovská ul. č.6 – aj vybavovanie BČK (sídlo DPMK, a.s.)

7.00 - 18.00

Predpredaj, Rooseveltova ul. č.3 - aj vybavovanie BČK, 150 m za hotelom Double Tree by Hilton - smer Bottova ul.

7.00 - 18.00

*pozn.: aktuálne prebieha dezinfekcia priestorov ZC na Bardejovskej 6 – zmena otváracích hodín v utorky a štvrtky od 08:00 do 18:00

 • Tarifné podmienky a sadzby cestovných lístkov sú zverejnené na webovej stránke  www.dpmk.sk, v sekcii „Prepravné podmienky – Tarifa“.
 • BČK, vydané dopravcom alebo vysokou školou - sa dajú využívať ako elektronická peňaženka aj predplatný cestovný lístok (obidve formy môžu byť súčasne na jednej karte), ak majú nabitý kredit pre elektronickú peňaženku alebo zakúpené predplatené obdobie v DPMK, a. s. t.j. predplatný cestovný lístok.
 • Cestovný lístok 60 min. zakúpený cez mobilného operátora (SMS) zaslaním prázdnej SMS (príp. ľubovoľného znaku) na číslo 1166 je platný, len ak je potvrdený spätnou SMS pred nástupom do vozidla.  Dodatočné preukazovanie sa SMS cestovným lístkom sa neumožňuje.
 • Cestujúci, ktorý cestuje bez platného cestovného lístka, zaplatí podľa zákonov NR SR č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach stanovené základné cestovné plus sankčnú úhradu do výšky sto násobku stanoveného základného cestovného vo výške stanovenej dopravcom.
 • Stanovené základné cestovné - pre stanovenie výšky základného cestovného za cestovanie bez platného cestovného lístka je cena základného cestovného papierového lístka na 30 minút zakúpeného v predpredaji.
 • Zľavnený cestovný lístok je platný len s preukázaním nároku na zľavu.