Prepravný poriadok

Prepravný poriadok v Ukrajinčine - Правила перевезення Транспортної компанії міста Кошице в громадському транспорті

 

Prepravný poriadok DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu

                                                                                                                Platnosť od 1.5.2021

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť vydáva podľa Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, a Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.514/2009 Z.z. o doprave na dráhach a podľa zákona o ochrane osobných údajov tento prepravný poriadok DPMK, a. s. pre mestskú hromadnú dopravu, ktorého súčasťou je Tarifa DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu zverejnená samostatne.

 

Článok 1

Úvodné ustanovenia

1. Tento prepravný poriadok sa vzťahuje na mestskú hromadnú dopravu v Košiciach, ktorú prevádzkuje Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, IČO 31701914.

2. Prepravný poriadok podrobne upravuje vzťahy pri vykonávaní mestskej autobusovej, električkovej, trolejbusovej dopravy medzi prevádzkovateľom dopravy (ďalej len „dopravca“) a jej účastníkmi, okrem cenových vzťahov, ktoré upravuje tarifa.

3. Zamestnanci dopravcu, ktorí sú poverení kontrolou dopravnej služby a ktorí majú kontrolný odznak alebo kontrolný preukaz a označení zamestnanci dopravnej služby, vrátane vodičov a príslušníci mestskej polície vo výkone služby (ďalej len „oprávnení zamestnanci“) môžu dávať cestujúcim pokyny, ktoré sa týkajú nastupovania a vystupovania, umiestnenia cestujúcich vo vozidle, uvoľnenie určitého priestoru vo vozidle, tarifného vybavenia, pripustenia batožín na prepravu a ich uloženia a zachovania pokoja a poriadku vo vozidle.

4. Oprávnení zamestnanci s kontrolným odznakom môžu ďalej vykonávať úkony, ktorými sa zabezpečuje a kontroluje plnenie prepravných a tarifných podmienok; k týmto úkonom patrí aj zisťovanie totožnosti cestujúcich za účelom: spracovania osobných údajov pre potreby vymáhania cestovného resp. dovozného a úhrad od tých cestujúcich, ktorí sa pri kontrole tarifného vybavenia nepreukážu platným cestovným lístkom a nezaplatia priamo revízorovi vo vozidle tarifou stanovenú úhradu, a to v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, číslo OP, cestovného pasu, prípadne iného dokladu totožnosti. Ak ide o maloletého, zisťujú sa identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi.

5. Dopravca je oprávnený zisťovať totožnosť cestujúcich na účely vymáhania cestovného a prirážky k stanovenému základnému cestovnému, ktoré neboli zaplatené na mieste, a na účely zisťovania nároku na zľavu základného cestovného.

 

Článok 2

Rozsah vykonávania pravidelnej prepravy

1. Pravidelná preprava osôb sa vykonáva na linkách mestských električkových a trolejbusových dráh a na mestských autobusových linkách, ktoré sú uvedené v platných cestovných poriadkoch alebo inak zverejnené.

2. Dopravca je povinný zostaviť a uverejniť zastávkové cestovné poriadky pre každú linku hromadnej pravidelnej dopravy, ktorú má v prevádzke.

3. Zastávkové cestovné poriadky musia obsahovať všetky údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na informovanosť cestujúcich o premávke na jednotlivých linkách; musia obsahovať najmä:

a) obchodné meno, sídlo a telefónne číslo dopravcu;

b) názov zastávky , na ktorej je cestovný poriadok umiestnený;

c) označenie, smer (cieľové zastávky) všetkých liniek prechádzajúcich zastávkou;

d) názvy všetkých zastávok linky (liniek);

e) čas odchodov vozidiel (jazdných súprav) jednotlivých liniek zo zastávky; ak je interval odchodov v ucelených časových obdobiach stále rovnaký a kratší ako 10 minút, možno uviesť len prvý časový údaj v každej hodine a za svorkou vymedzujúcou príslušné časové obdobie vyznačiť opakujúci sa interval, alebo iné vymedzenie s rovnakým významom;

f) prípadné ďalšie údaje o konkrétnych podmienkach prepravy;

g) jazdné doby – chronometráž;

h) tarifné pásmo.

4. Trvalé zmeny cestovného poriadku musí dopravca v zastávkových cestovných poriadkoch vyznačiť včas a čitateľne. Predvídané dočasné odchýlky od cestovného poriadku ním vyvolané je dopravca povinný vopred oznámiť na zastávkach osobitnými výveskami žltej farby, prípadne iným vhodným spôsobom; nepredvídané dočasné odchýlky oznamuje, ak možno predpokladať, že budú trvať dlhšie ako 12 hodín.

5. Dopravca je povinný dbať na správnosť všetkých údajov obsiahnutých na zastávkových cestovných poriadkoch a vo výveskách umiestnených na zastávkach. Zastávkové cestovné poriadky a vývesky, ktoré stratili platnosť, sú poškodené alebo nečitateľné, dopravca musí bez meškania odstrániť, prípadne vymeniť.

6. Dopravca informuje občanov včas a vhodným spôsobom (dennou tlačou, na webovej stránke dopravcu, rozhlasom, miestnou televíziou, výveskami umiestnenými na zastávkach a vo vozidlách a pod.) o všetkých závažných skutočnostiach, ktoré majú vzťah k cestujúcej verejnosti, najmä o vykonaní miestnej úpravy v pravidelnej preprave osôb, o zriadení novej linky (vrátane dočasnej), o posilnení prepravy pri osobitných príležitostiach, o zmene tarify a pod.

7. Dopravca môže tiež vydať knižný cestovný poriadok poskytujúci súhrnný prehľad o celkovom usporiadaní liniek a premávke na jednotlivých linkách a umožňujúci cestujúcim ľahkú orientáciu v MHD.

 

Článok 3

Podmienky na uzavretie zmluvy o preprave

1. Prepravný poriadok, Tarifa MHD a cestovné poriadky umiestnené na zastávkach alebo dopravných prostriedkoch sú pre cestujúcich verejným návrhom dopravcu na uzavretie zmluvy o preprave osôb.

2. Cestujúci uzatvára Zmluvu o preprave osôb momentom nastúpenia do vozidla MHD. Nastúpením do vozidla MHD vyjadruje cestujúci svoj neodvolateľný súhlas s podmienkami prepravy obsiahnutými v Prepravnom poriadku DPMK, a.s.. Cestujúci si je vedomý povinnosti disponovať platným cestovným dokladom, ktorý je potvrdením o uzavretí Zmluvy o preprave osôb. Cestujúci si je vedomý povinnosti uhradiť dopravcom určené cestovné. V prípade, ak cestujúci užíva služby dopravcu bez platného cestovného dokladu, vzniká mu povinnosť úhrady cestovného ako aj ďalších úhrad stanovených tarifou DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu v Košiciach. Cestovné a úhrada v zmysle Tarify DPMK, a.s. pre mestskú hromadnú dopravu v Košiciach, sa považuje za splatnú momentom zistenia porušenia tarifno-prepravných podmienok cestujúcim pri výkone prepravnej kontroly.

3. Nevedomosť o tarifných a prepravných podmienkach neospravedlňuje a nie je dôvodom na odpustenie alebo zníženie úhrady a cestovného za cestovanie bez platného cestovného lístka.

 

Článok 4

Vzťah cestujúci - dopravca, ich práva a povinnosti

Práva a povinnosti dopravcu

1. Dopravca je povinný prepravovať cestujúcich s odbornou starostlivosťou. Pri preprave je najmä povinný zaisťovať bezpečnosť cestujúcich, poriadok a pokoj vo vozidle. Dopravca je povinný vykonať prepravu ak sú splnené podmienky podľa tohto prepravného poriadku a umožňujú to prepravné podmienky, najmä technický stav, obsaditeľnosť vozidla, spôsobilosť posádky vozidla a nebránia tomu príčiny, ktoré dopravca nemôže odvrátiť.

2. Vozidlá, ktoré sa použijú na prepravu cestujúcich, musia spĺňať technicko-bezpečnostné podmienky pre prevádzku. Dopravca je povinný udržiavať priestor pre cestujúcich, vrátane schodov vozidla v náležitej čistote a počas jazdy zabezpečiť dostatočné vetranie vozidla.

3. Dopravca je povinný prevádzkovať električkovú, trolejbusovú dráhu a špeciálnu dráhu podľa povolenia na prevádzkovanie dráhy a pravidiel udelených licencií a vybaviť každé vozidlo, ktoré sa používa na prepravu osôb, dokladom o oprávnení podnikať.

4. Vozidlo (súprava vozidiel) určené na prepravu cestujúcich musí sa na prednej časti výrazne označiť číslom alebo iným označením linky v smere jazdy s názvom konečnej zastávky. Označenie linky musí byť čitateľné aj za tmy. Na pravom boku každého vozidla v smere jazdy sa musia umiestniť smerové tabule viditeľné zvonka, z ktorých je zrejmé označenie linky, cieľ linky a dôležité nácestné zastávky. Zadná časť vozidla (súpravy vozidiel) musí sa tak isto označiť číslom alebo iným označením linky. Vozidlo sa označí orientačnou tabuľou na vhodných miestach aj z vnútra vozidla.

5. Trvalo zriadená zastávka musí byť vybavená značkou (označníkom), tabuľkou s označením názvu, s údajom o aký druh zastávky ide (na znamenie, občasná, dočasná) a číslami (písmenami) zastavujúcich liniek a s výnimkou výstupnej zastávky musí mať aj platný zastávkový cestovný poriadok.

6. Ak na zastávke stojí súčasne viac vozidiel (súprav vozidiel), vodič je povinný znovu zastaviť každé tretie vozidlo (súpravu vozidiel) pri označníku zastávky a každé vozidlo (súpravu vozidiel) v prípade, že tam stojaca osoba ťažko postihnutá na zdraví, osoba na vozíčku alebo s detským kočíkom dáva osobitným signálom znamenie na zastavenie. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky, na zastávky osobitne vybavené na hromadné nastupovanie cestujúcich a na zastávky, na ktorých sa prevádzka miestnou úpravou dopravcu riadi odchylným spôsobom. Vozidlá odchádzajú zo zastávky v poradí v akom prišli.

7. Vodič je povinný ohlásiť názov zastávky, a to najneskôr pri zastavení vozidla v zastávke. Vodič túto povinnosť nemá, ak vozidlo nie je vybavené príslušným technickým zariadením.

8. Vodič je povinný sa presvedčiť, či je ukončený výstup a nástup cestujúcich, dať zvukové a svetelné znamenie o ukončení výstupu a nástupu a dvere bezpečne zatvoriť.

9. Dopravca má nárok na úhradu škody na dopravnom prostriedku alebo dopravnom zariadení, ktorá bola spôsobená cestujúcim.

Práva a povinnosti cestujúceho

10. Cestujúci, ktorí splnia tarifné podmienky a podmienky určené týmto prepravným poriadkom majú právo na bezpečnú a pokojnú prepravu.

11. Cestujúci sú povinní správať sa tak, aby nenarúšali bezpečnú a pokojnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzovali vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečisťovali vozidlo a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažovali ostatných cestujúcich a oprávnených zamestnancov. Povinní sú dbať na miestne úpravy vykonané dopravcom a na pokyny dopravcu, ktoré sú uvedené na výveskách, zverejnené iným spôsobom alebo také, ktoré dajú oprávnení zamestnanci ústne, prípadne zvukovým a svetelným znamením osobitného zariadenia vozidla. Vodič môže odmietnuť, vykonať prepravu alebo ju prerušiť, ak správanie cestujúceho vzbudzuje obavu o bezpečnosť alebo zdravie vodiča alebo ostatných cestujúcich. Cestujúci, ktorý stojí je povinný vo vozidle držať sa rukoväte, držadla alebo inej časti interiéru vozidla k tomu slúžiaceho a to takým spôsobom, aby počas jazdy v prípade náhlej zmeny rýchlosti alebo smeru jazdy vozidla bolo v maximálnej možnej miere zabránené úrazom. Ak je vozidlo vybavené sedadlom s bezpečnostnými pásmi, cestujúci je povinný ich použiť v súlade s platnými predpismi.

12. Cestujúci sa musia sami starať, aby na nástupnej zastávke včas nastúpili do vozidla ( do zaznenia zvukového signálu ukončujúceho nástup), ihneď si označili cestovný lístok, na správnej zastávke prestúpili a v cieľovej zastávke včas vystúpili. Kde to prevádzka na zastávke umožňuje, cestujúci nastupujú do vozidla v poradí, v akom na zastávku prišli.

13. Cestujúci môže nastúpiť do vozidla a z neho vystúpiť len na zastávke a ak vozidlo nie je v pohybe. Cestujúci s detským kočíkom, invalidným vozíkom alebo bicyklom musí dopredu oznámiť vodičovi takýto nástup. Ak je vozidlo vybavené osobitným vonkajším tlačidlom na tento účel, je povinný toto oznámenie vykonať jeho stlačením. Ak ide o zastávku, kde vozidlo zastavuje len na znamenie, cestujúci stojaci na zastávke musí stáť tak, aby ho vodič pri vchádzaní do zastávky videl. Odporúčame cestujúcim zdvihnutím ruky dať znamenie vodičovi o úmysle nastúpiť do vozidla. Cestujúci vo vozidle, ktorý chce z vozidla v zastávke na znamenie vystúpiť, musí o tom včas upovedomiť vodiča znamením daným vnútorným dorozumievacím zariadením vozidla - v autobuse tlačidlo STOP a v električke použiť tlačidlo s piktogramom „zastaviť v zastávke na znamenie stlačením jedenkrát“. V prípade výstupu s detským kočíkom, invalidným vozíkom alebo bicyklom je cestujúci povinný použiť príslušnú signalizáciu vo vozidle (dlhší výstup). Ak je vozidlo vybavené systémom samoobslužného otvárania dverí, cestujúci použije pre otvorenie dverí tlačidlo umiestnené zvnútra vozidla na držadle, alebo priamo na dverách (pre výstup), alebo na karosérii vozidla (pre nástup).

14. Ak je dverný priestor označený výstupom aj nástupom, vystupujúci cestujúci majú prednosť. Ak je dverný priestor označený len výstupom, alebo len nástupom, používa sa podľa označenia. Nástup do vozidla: Cestujúci môže na nástup použiť ktorékoľvek dvere. V určených zastávkach a na určených linkách platí povinný nástup prednými dverami. Cestujúcim so zníženou pohyblivosťou odporúčame použiť na nástup predné dvere vozidla. Výstup z vozidla: cestujúci môže použiť ktorékoľvek dvere. Nástup a výstup môže dopravca upraviť a o danej situácii bude cestujúci ch včas informovať výveskou umiestnenou na zastávke.

15. Ak to vyžadujú prevádzkové alebo iné vážne dôvody, sú cestujúci povinní na pokyn oprávneného zamestnanca z vozidla vystúpiť, a ak chcú v ceste pokračovať, na jeho pokyn včas opäť nastúpiť.

16. Ak pre starú alebo chorú osobu, invalida, tehotnú ženu alebo pre matku s dieťaťom je potrebné ďalšie miesto na sedenie, cestujúci je povinný miesto uvoľniť aj bez vyzvania oprávneného zamestnanca. Cestujúci je ďalej povinný umožniť naloženie, vyloženie a umiestnenie detského kočíka alebo invalidného vozíka vo vozidle.

17. Cestujúci sa musí zdržať všetkého, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť prepravy, poriadok vo vozidle alebo pôsobiť rušivo na oprávnených zamestnancov pri výkone ich služby alebo spôsobiť škodu dopravcovi alebo cestujúcim.

Cestujúcim nie je dovolené najmä:

a) násilne otvárať dvere, naskakovať a vyskakovať za jazdy a vykláňať sa z vozidla;

b) vystupovať alebo nastupovať, ak vodič dáva zvukové a svetelné znamenie, že vystupovanie a nastupovanie je ukončené a dvere sa zatvárajú, ďalej nastupovať do vozidla, ktoré je plne obsadené alebo ktoré oprávnený zamestnanec vyhlásil za obsadené;

c) zdržiavať sa v priestore vyhradenom pre vodiča a v priestoroch určených na vystupovanie a nastupovanie, ak to prekáža nerušenému vystupovaniu a nastupovaniu ostatných cestujúcich alebo bráni bezpečnému výhľadu vodiča;

d) dávať alebo napodobňovať znamenia používané dopravcom na prevádzku, uvádzať do činnosti návestné zariadenia dopravcu, prípadne zariadenia určené na pohon, používať zariadenia, ktoré sú určené na obsluhu vozidiel a výhybiek a manipulovať so zariadeniami vozidla určenými na informovanie a iné potreby cestujúcich;

e) prihovárať alebo rozprávať sa počas jazdy s vodičom (s výnimkou inštruktora jazdy);

f) vo vozidle piť alkoholické nápoje, požívať drogy alebo užívať iné psychotropné látky, jesť, fajčiť vo vozidle a v priestoroch prístrešku zastávky;

g) nechať stáť alebo kľačať deti na sedadlách, pokiaľ by mohli znečistiť sedadlá, alebo ak je tento spôsob prepravy na ťarchu cestujúcim;

h) vyhadzovať odpadky a iné veci z vozidla a nechať vyčnievať veci z vozidla;

i) odkladať batožinu a domáce zvieratá na sedadlo; nosiť na chrbte batožinu, ktorá by prekážala ostatným cestujúcim v pohybe vo vozidle;

j) vykláňať sa z okien vozidla, pískať, spievať, hlučne sa chovať, hrať na hudobnom nástroji, verejne počúvať reprodukovanú hudbu a reč vo vozidle.

k) vstupovať do vozidla s obutými kolieskovými korčuľami alebo so zmrzlinou.

18. Cestujúci je povinný poslúchať pokyny a príkazy oprávneného zamestnanca, ktoré smerujú k zaisteniu jeho bezpečnosti a bezpečnosti ostatných cestujúcich alebo bezpečnosti a plynulosti dopravy.

19. Cestujúci je povinný zaplatiť cestovné a v prípade výzvy oprávneného pracovníka preukázať sa platným cestovným dokladom. Zaplatiť na mieste úhradu, ak sa pri kontrole nemôže preukázať platným cestovným lístkom, inak je povinný poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady, ako aj ďalšie úhrady za škodu na dopravnom prostriedku alebo dopravnom zariadení, ktorá bola spôsobená cestujúcim alebo za znečistenie vozidla.

20. Cestujúci na vyzvanie oprávneného zamestnanca je povinný preukázať svoju totožnosť. Za účelom zistenia totožnosti môže v prípade nutnosti oprávnený zamestnanec požiadať o pomoc políciu a v tom prípade cestujúci musí strpieť vo vozidle čas nevyhnutný na zistenie jeho totožnosti.

21. Po príchode vozidla do výstupnej konečnej zastávky, musia všetci cestujúci z vozidla vystúpiť.

22. Cestujúci je povinný v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu vyhláseného štátnymi orgánmi SR z dôvodu epidémie alebo pandémie, dodržiavať zákaz vstupu a prepravy vo vozidle MHD bez prekrytia úst a tváre vhodným spôsobom (napr. rúško, respirátor, šatka, šál a pod.).

 

Článok 5

Preprava zdravotne postihnutých osôb, tehotných žien, detí, detských kočíkov, invalidných vozíkov a bicyklov

1. Pre cestujúcich s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorým sa podľa osobitných predpisov poskytli mimoriadne výhody (držitelia preukazov ŤZP a ŤZP –S), choré osoby a tehotné ženy je dopravca povinný v každom vozidle vyhradiť a zreteľne označiť najmenej šesť miest na sedenie. Ak pre tieto osoby je potrebné ďalšie miesto na sedenie, cestujúci v ich blízkosti je povinný ponúknuť svoje miesto. Musí sa im umožniť nástup do vozidla všetkými dverami pre cestujúcich aj so sprievodcom; všetkými dverami určenými pre cestujúcich sa umožní nástup do vozidla aj cestujúcim viditeľne s ťažkým zdravotným postihnutím.

2. Zrakovo postihnutá osoba má právo na prepravu s vodiacim psom označeným pre tento účel postrojom bielej farby s červeným krížom alebo bezpečnostnými oranžovými pruhmi.

3. Ak pri značke (označníku) zastávky stojí zrakovo postihnutá osoba s bielou palicou alebo vodiacim psom, dopravca je povinný pri značke (označníku) zastávky znovu zastaviť každé ďalšie vozidlo stojace súčasne na zástávke; toto ustanovenie sa nevzťahuje na konečné zastávky.

4. Cestujúci s detským kočíkom, invalidným vozíkom alebo bicyklom môže do vozidla nastúpiť len s vedomím vodiča a nastúpiť alebo vystúpiť s ním len tými dverami vozidla, ktoré sú pre tento nástup a výstup určené a označené daným symbolom; kočík, invalidný vozík alebo bicykel je povinný umiestniť v tej časti vozidla, ktorá je na ich prepravu dopravcom vyhradená. Prechod kočíka, invalidného vozíka alebo bicykla vo vozidle nie je dovolený. Ak to obsadenie vozidla umožňuje, cestujúci nachádzajúci sa na mieste určenom na prepravu detského kočíka, invalidného vozíka alebo bicykla je povinný pri nástupe cestujúceho s detským kočíkom, invalidným vozíkom alebo bicyklom toto miesto opustiť.

5. Vo vozidle sa smie súčasne prepravovať len jeden detský kočík, invalidný vozík alebo bicykel (a aj spolu len jeden z týchto predmetov). Preprava prázdnych detských kočíkov alebo invalidných vozíkov je možná len v čase znížených nárokov na prevádzku. V niektorých typov vozidiel sa môže preprava detských kočíkov alebo invalidných vozíkov celkom vylúčiť. Preprava bicyklov je pritom povolená len v dopravcom vymedzenom a zverejnenom (minimálne na webovom sídle dopravcu) rozsahu.

6. Vodič môže výnimočne povoliť vo vozidle aj prepravu ďalších kočíkov alebo invalidných vozíkov (aj neobsadených) alebo prepravu bicyklov nad rozsah uvedený v predchádzajúcom bode, pokiaľ je vo vozidle vo vyhradenom priestore dostatočné miesto na ich umiestnenie, a ním očakávané prevádzkové pomery to umožňujú. Pritom však má právo takto povolenú prepravu obmedziť len po zastávku, od ktorej očakáva zvýšené celkové zaplnenie vozidla alebo prepravu osôb s prednostným právom na prepravu – toto ale musí cestujúcemu oznámiť už pri nástupe.

7. Preprava detí do 6 rokov bez sprevádzania cestujúcim starším ako 10 rokov nie je dovolená. Ak sú všetky miesta na sedenie vo vozidle obsadené, môže cestujúci s bezplatne prepravovaným dieťaťom obsadiť len jedno miesto na sedenie; kedy má cestujúci právo na bezplatnú prepravu detí, určuje tarifa.

8. Ak u cestujúceho vznikne počas prepravy potreba lekárskeho ošetrenia a ak cestujúci nie je schopný sám vyhľadať lekársku pomoc, dopravca sa postará o privolanie lekárskej pomoci. 

 

Článok 6

Rozsah prepravy batožín a zvierat a pravidla nakladania s nájdenými vecami.

1. Batožina

a) Cestujúci má právo vziať so sebou do vozidla ako batožinu:

  • veci, ktoré možno ľahko a rýchle naložiť a umiestniť vo vozidle,
  • živé zvieratá, ak sú splnené osobitné podmienky stanovené pre ich prepravu.

b) Ak má cestujúci batožinu, prepravuje ju dopravca spoločne s ním. Na batožinu dohliada cestujúci a zodpovedá za ňu.

c) Cestujúci smie vziať so sebou do vozidla najviac tri batožiny. Za batožinu sa nepovažujú drobné predmety, ktoré možno podľa potreby držať v lone alebo v ruke.

d) Stratené batožiny alebo iné osobné veci vo vozidle dopravca dočasne uschováva v úschovni na to zriadenej v sidle dopravcu, Bardejovská č. 6.

e) Batožinu musí cestujúci umiestniť vo vozidle tak, aby nesťažovala výkon služby vodiča, neobmedzovala nastupovanie a vystupovanie cestujúcich a priechod vozidlom. Ak to vyžaduje bezpečnosť alebo pohodlie cestujúcich, cestujúci musí uložiť batožinu podľa pokynu oprávneného zamestnanca. Cestujúci pri nástupe do vozidla, vo vozidle a ani pri výstupe z vozidla nemá mať umiestnenú batožinu na chrbte. Batožinou je zároveň zakázané obsadzovať miesta na sedenie.

f) Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako batožinu, pokiaľ to úprava, vybavenie a obsadenie vozidla dovoľuje, detský kočík bez dieťaťa, invalidný vozík bez prepravovanej osoby, kolobežku alebo bicykel (podrobnejšie v článku 5 bode 4a v tomto článku v kapitole 2).

2. Osobitný druh batožiny – bicykel

a) Bicykel sa považuje za batožinu presahujúcu stanovené rozmery a teda podlieha plateniu prepravného v zmysle platnej tarify MHD v Košiciach. Cestujúci bez zaplateného prepravného za bicykel sa považuje za cestujúceho bez potrebného cestovného lístka za batožinu

b) Bicykel sa môže prepravovať len so sprievodom cestujúceho

c) Jeden cestujúci môže prepravovať len jeden bicykel

d) Cestujúci do 10 rokov môže prepravovať bicykel len v sprievode osoby staršej ako 18 rokov (v prípade súhlasu vodiča môže aj táto osoba prepravovať ďalší bicykel)

e) Nie je povolené prepravovať bicykel s pomocným pohonom alebo prívesným vozíkom, bicykel nadmerne znečistený alebo bicykel, z ktorého vyčnievajú ostré predmety (lanká a podobne)

f) Bicykel sa môže prepravovať len v rozsahu (dni, linky, traťové úseky) vymedzenom a zverejnenom (minimálne na webovom sídle dopravcu) dopravcom.

  "Preprava bicyklov vo vozidlách MHD je povolená na všetkých linkách MHD len počas voľných dní. Uvedené platí od 2. júla 2016. "

g) Preprava cestujúcich, živých zvierat, detských kočíkov a invalidných vozíkov má pred prepravou bicyklov absolútnu prednosť.

h) Presun bicykla vo vozidle od na to určených dverí po na to určené miesto prepravy a späť sa musí udiať len tlačením / ťahaním bicykla (nie jeho prenášaním a jazdou na ňom).

i) Dopravca nezodpovedá za poškodenie bicykla spôsobené nesprávnou manipuláciou s ním pri jeho nakladaní a vykladaní, presune na určené miesto a z neho a pri jeho uložení.

j) Osoba, ktorá bicykel prepravuje, je povinná konať tak, aby pri nástupe, manipulácii a výstupe s bicyklom nedošlo k zraneniu, ohrozeniu alebo nadmernému obmedzeniu ostatných cestujúcich a prepravovaných živých zvierat alebo batožiny, detských kočíkov alebo invalidných vozíkov prepravovaných osôb alebo súčastí vozidla

k) Osoba, ktorá bicykel prepravuje, je zodpovedná za všetky škody spôsobené dopravcovi alebo spolucestujúcim v rámci jeho nakladania a vykladania, presunov vo vozidle a počas prepravy.

3.   Osobitosti pri  preprave bicyklov autobusmi s držiakom bicyklov

a) Nakládka a vykládka bicyklov je povolená len na vybraných linkách, spojoch, časoch a zastávkach, ktoré určí dopravca. Informácia bude zverejnená na zastávkovom cestovnom poriadku danej linky a na www.dpmk.sk. Ak chce cestujúci s bicyklom nastúpiť na inej zastávke, ktorá nie je na to určená, je dovolená preprava bicykla vo vozidle, podľa aktuálnej obsadenosti, do najbližšej zastávky vyhradenej pre nakládku vozidla, kde je možnosť umiestnenia bicykla na cyklonosič.

b) V prípade, že je cyklonosič plne obsadený, je vodič oprávnený povoliť i prepravu bicykla vo vnútri vozidla.

c) Oprávnený pracovník dopravcu je povinný zabezpečiť nakládku a vykládku bicykla.

d) Pred umiestnením bicykla na cyklonosič je cestujúci povinný z bicykla odstrániť všetku doplnkovú výstroj bicykla, ktorú by bolo možné odcudziť napr. pri státí na križovatke.(cyklocomputery, kapsy, fľaše na nápoje, pumpičky atď.).

e) Po umiestnení bicykla na nosič, oprávnený pracovník bicykel uzamkne proti krádeži a cestujúcemu podá karabínku s číslom pozície, ktorá visí pri každej pozícii na cyklonosiči

f) Pri výstupe cestujúceho s bicyklom oprávnený pracovník overí vlastníctvo bicykla pomocou karabínky s číslom, odomkne bicykel a vydá ho cestujúcemu. V zmysle platnej tarify je bicykel považovaný za batožinu a cestujúci je povinný označiť si potrebný cestovný lístok v hodnote 1 €. Lístok je platný 60 minút.

g) Bicykle, ktoré vzhľadom k ich konštrukcii nie je možné upevniť do držiakov, nebudú k preprave prijaté.

 

4. Nebezpečné veci, preprava ktorých je dovolená za osobitných podmienok

1. Ako batožinu možno vziať so sebou do vozidla, pokiaľ to obsadenie vozidla dovoľuje, prenosnú oceľovú fľašu s kvapalným vykurovacím plynom pre domácnosť (ďalej len „fľaša“) alebo nádobu obsahujúcu vykurovaciu naftu (ďalej len „nádoba“). Pre prepravu kvapalného vykurovacieho plynu a vykurovacej nafty sa stanovujú tieto podmienky:

a) cestujúci je povinný pri nastupovaní do vozidla ohlásiť prepravu fľaše alebo nádoby vodičovi,

b) fľaša alebo nádoba nesmie byť poškodená alebo zvonku znečistená a musí mať tesne uzavretý uzáver,

c) v jednom vozidle je dovolené prepravovať jednu alebo dve fľaše s celkovým obsahom najviac 10 kg alebo jednu, alebo dve nádoby s celkovým obsahom najviac 20 litrov; súčasne sa nesmú v jednom vozidle prepravovať oba druhy palív,

d) cestujúci počas prepravy zabezpečí fľašu alebo nádobu proti prevrhnutiu, pádu alebo mechanickému poškodeniu

e) cestujúci umiestni fľašu alebo nádobu vo vozidle na mieste, ktoré určí vodič, alebo ktoré je na prepravu nádob alebo fliaš vyhradené dopravcom; ak nie je týmto spôsobom určené miesto na umiestnenie fliaš alebo nádob, umiestni ich na zadnej, prípadne strednej plošine vozidla.

2. Osoby, ktoré sú oprávnené nosiť strelné zbrane, môžu vziať so sebou do vozidla zároveň so zbraňou v primeranom množstve náboje, pokiaľ sú uložené v opaskoch na náboje v poľovníckych kapsách a podobných obaloch.

3. Autobatérie možno brať so sebou ako batožinu, len vtedy, ak sú odplyňovacie otvory zabezpečené zaskrutkovanou zátkou tak, aby z nich kvapalina nemohla vystreknúť; ak sú nabité, musia byť póly zabezpečené tak, aby nenastalo krátke spojenie. Autobatérie nesmú byť zvonku znečistené a musia byť vždy postavené na podlahu vozidla.

5. Preprava zvierat

a) Cestujúci môže vziať so sebou do vozidla ako batožinu drobné domáce a iné malé zvieratá, pokiaľ tomu nebránia osobitné predpisy, ak sú uzavreté v klietkach, košoch alebo iných vhodných schránkach s nepriepustným dnom. Na prepravu schránok so zvieratami platia ustanovenia o preprave batožín.

b) Bez schránky možno vziať do vozidla len psa. Cestujúci so psom bez schránky môže nastúpiť do vozidla len s vedomím vodiča; mimo času zvýšených nárokov na prepravu môže vodič povoliť prepravu psa každej veľkosti. Pre prepravu psov bez schránok sa stanovujú tieto podmienky:

-  pes má bezpečný náhubok (s výnimkou vodiaceho psa zrakovo postihnutého cestujúceho) a drží sa na krátkej vôdzke,

- nejde o špinavého, chorého a psa s agresívnym chovaním,

- v jednom vozidle sa prepravuje najviac jeden pes 

6. Dopravca vylučuje prepravu plazov, jedovatého alebo štípajúceho hmyzu na všetkých prevádzkovaných linkách.

7.  Oprávnený zamestnanec môže vylúčiť z prepravy domáce alebo iné zvieratá, ak je prekážkou bezpečnej a pokojnej prepravy cestujúcich alebo ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prevádzkové podmienky najmä obsaditeľnosť vozidla.

8. Rozhodnutím dopravcu sa môže preprava živých zvierat na niektorých linkách alebo v niektorých vozidlách vylúčiť; toto oprávnenie dopravcu sa nevzťahuje na psov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, na vodiacich psov, ktorí sprevádzajú zrakovo postihnutých cestujúcich.

9.  Ak oprávnený zamestnanec má pochybnosti o tom, či veci alebo zvieratá, ktoré cestujúci vzal so sebou do vozidla, vyhovujú predchádzajúcim ustanoveniam, je oprávnený sa presvedčiť v prítomnosti cestujúceho o ich povahe a obsahu. Ak cestujúci odmietne preskúmanie batožiny alebo ak sa pri jej preskúmaní zistí, že veci (zvieratá), ktoré cestujúci vezie so sebou, sú z prepravy vylúčené, je ich cestujúci povinný z vozidla odstrániť.

UPOZORNENIE :

Oprávnený zamestnanec môže vylúčiť z prepravy batožinu, nebezpečné veci a zviera cestujúceho, ak je prekážkou bezpečnej a pokojnej prepravy cestujúcich alebo ohrozuje zdravie cestujúcich, alebo ak to neumožňujú prevádzkové podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla.

 

Článok 7

Vylúčenie osôb z prepravy

1. Z prepravy bude vylúčený cestujúci, ktorý nespĺňa povinnosti vyplývajúce z prepravného po riadku. Pri vylúčení nesmie dôjsť k ohrozeniu zdravia a bezpečnosti cestujúceho.

2. Do vozidla nemajú prístup a z prepravy budú vylúčené osoby javiace nadmerné požitie alkoholických nápojov, omamných alebo psychotropných látok a osoby, ktoré pre chorobu alebo mimoriadne znečistenie odevov alebo z iných dôvodov môžu byť spolucestujúcim na ťarchu.

Dopravca je ďalej oprávnený vylúčiť:

a) osoby, ktoré nedodržiavajú prepravný poriadok, pokyny a príkazy oprávnených zamestnancov, zdržiavajú sa vo vozidle neoprávnene alebo svojím správaním narušujú bezpečnú a pokojnú prepravu , znečisťujú vozidlo alebo inak obťažujú cestujúcich;

b) osoby bez platného cestovného dokladu, ktoré nesplnia povinnosť zaplatiť cestovné a prepravné, prípadne iné sumy určené týmto prepravným poriadkom alebo tarifou.

c) osoby bez vhodnej ochrany tváre (rúško, respirátor, šatka, šál a pod.) z dôvodu zákazu uvedeného v článku 4 bod 22 tohto prepravného poriadku.

 

Článok 8

Veci, ktorých preprava je vylúčená

1. Nie je dovolené, aby cestujúci bral so sebou do vozidla:

a) veci, preprava ktorých je zakázaná všeobecne záväznými predpismi alebo opatreniami orgánov štátnej správy;

b) nebezpečné látky a predmety, ktoré svojimi vlastnosťami môžu spôsobiť výbuch, oheň, poškodenie vozidla, ako aj úraz, otravu, popálenie a ochorenie ľudí a zvierat; osobitné predpisy stanovujú nebezpečné látky a predmety vylúčené z prepravy;

c) nabité strelné zbrane; toto ustanovenie sa nevzťahuje na strelné zbrane príslušníkov ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, pre prepravu ktorých platia osobitné predpisy;

d) veci, ktoré môžu poškodiť, prípadne znečistiť cestujúcich alebo vozidlo;

e) veci, ktoré svojim zápachom, odpudzujúcim vzhľadom a podobne mohli byť cestujúcim na ťarchu;

f) batožinu, ktorej hmotnosť presahuje 50 kg, alebo batožiny, ktorých celková hmotnosť presahuje 50 kg;

g) predmet, rozmer ktorého je väčší ako 45 x 55 x 100 cm (napr. bicykel, moped, motocykel a pod), alebo predmet dlhší ako 200 cm pri priemere väčšom ako 30 cm (napr. koberec a pod.), a ak ide o predmet tvaru tabule, ak je väčší ako 10 x 100 x 150 cm, na detské kočík, detské bicykle a invalidné vozíky sa toto ustanovenie nevzťahuje;

h) ostatné veci, ak to neumožňujú prevádzkové podmienky, najmä obsaditeľnosť vozidla;

i) bicykel - okrem prípadov, kedy je jeho preprava osobitným a zverejneným (minimálne na webovom sídle dopravcu) oznámením dopravcu povolená a pritom spĺňa ustanovenia čl. 6 kap. 2 a ostatné ustanovenia tohto prepravného poriadku.

 

Článok 9

Meškanie alebo nevykonanie prepravy

1. Cestujúci, ktorý splní podmienky stanovené prepravným poriadkom a tarifou, má právo, aby ho dopravca prepravil riadne a včas podľa cestovného poriadku do cieľovej zastávky. Ak ho dopravca nemôže z nástupnej zastávky prepraviť vozidlom, pre ktoré bol tarifne odbavený, alebo ak sa znemožnilo pokračovanie v začatej ceste, cestujúci má právo na prepravu do cieľovej zastávky iným vozidlom tej istej, prípadne aj inej linky, a to bez zaplatenia ďalšieho cestovného.

2. Právo na prepravu určitým spojom linky má občan len vtedy, ak vozidlo nie je plne obsadené.

3. Dopravca v prípade meškania alebo nevykonania spoja v trvaní dlhšom ako 20 minút na žiadosť cestujúceho písomne potvrdzuje čas a úsek, prípadne miesto prerušenia dopravy a jej dôvod. Potvrdenia sa vydávajú centrálne v sídle dopravcu na Bardejovskej č. 6.

 

Článok 10

Postup osádky vozidla, dispečera, prípadne iných osôb pri dopravnej nehode, požiari alebo iných mimoriadnych situáciách pri zabezpečovaní ochrany cestujúcich

1. Členovia osádky vozidla v prípade vzniku dopravnej nehody, alebo inej mimoriadnej situácie, pri ktorej je ohrozené zdravie alebo iná ujma cestujúcich, vykonávajú všetky nevyhnutné opatrenia na zastavenie a odvrátenie situácie ohrozujúcej zdravie alebo iné ohrozenie cestujúcich a majetku.

2. Členovia osádky, resp. ostatní účastníci dopravného procesu sú povinní neodkladne privolať zdravotnícku pomoc a do jej príchodu poskytovať nevyhnutnú zdravotnú pomoc postihnutým účastníkom dopravnej nehody.

3. Na riešení nehody sa zúčastňuje službukonajúci dispečer, ktorý sa v spolupráci s dopravnou políciou, resp. s inými kompetentnými zložkami podieľa na odstránení následkov a obnovení dopravy.

 

Článok 11

Reklamácie, sťažnosti, škoda

1. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 6 mesiacov od vykonania prepravy. Ak cestujúci uplatňuje právo ústnou reklamáciou, dopravca o nej vystaví zápis. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.

2. Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v stanovenej lehote nie kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú.

3. Reklamácie na funkčnosť elektronických nosičov tarifných údajov BČK (bezkontaktná čipová karta) možno podať na predajnom mieste DPMK, a.s. Bardejovská 6 do 2 rokov od jej vydania.

4. Pri preberaní reklamovanej BČK sa vypisuje reklamačný list, ktorý podpisuje zamestnanec DPMK, a.s. preberajúci reklamáciu a cestujúci, ktorý BČK reklamuje. Jednu kópiu reklamačného listu obdrží cestujúci.

5. Reklamáciu vybaví príslušné oddelenie DPMK, a.s. do 3 pracovných dní odo dňa podania reklamácie a prevzatia BČK. Tento termín neplatí pokiaľ sa jedná o skrytú vadu, ktorú musí posúdiť dodávateľ BČK.

6. Reklamácia nebude uznaná pokiaľ došlo k mechanickému, chemickému, tepelnému, elektrickému resp. elektromagnetickému poškodeniu čipu, resp. BČK ako takej, alebo neboli dodržané podmienky používania BČK. Informácia o spôsobe používania BČK je zverejnená na predajnom mieste DPMK, a.s. a  webovom sídle dopravcu.

7. V prípade uznanej reklamácie DPMK, a.s. vystaví cestujúcemu bez zaplatenia manipulačného poplatku duplikát BČK a duplikát predplatného cestovného lístku, ak v čase reklamácie BČK bol držiteľom platného predplatného cestovného lístka.

8. Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

9. Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktorí mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.

10. Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí postupuje v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

 

Článok 12

Kontrola cestovných lístkov

1. Cestujúci je povinný na vyzvanie vodiča alebo iného člena osádky, alebo oprávneného zamestnanca, kedykoľvek počas prepravy alebo v okamihu vystúpenia z vozidla predložiť na nahliadnutie cestovný lístok, prípadne preukážku na zľavu cestovného. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na priestor mimo vozidla, pokiaľ sa vystupuje na konečnej zastávke, resp. uzavretý priestor.

2. Cestovný lístok je dokladom o zaplatení cestovného. Ak oprávnený zamestnanec zistí, že cestujúci sa preukazuje neplatným cestovným lístkom (určeným platnou tarifou) a cestujúci odmietne zaplatiť cestovné a úhradu v stanovenej výške je povinný neplatný cestovný lístok odobrať. Za odobratý neplatný cestovný lístok cestujúci nemá nárok na vrátenie zaplateného cestovného. Cestujúci je povinný strpieť čas nevyhnutný na zistenie jeho totožnosti privolaným príslušníkom Policajného zboru v prípade, ak sa pri kontrole odmietne alebo nemôže preukázať osobnými dokladmi.

3. Platbu úhrady, za cestovanie bez platného cestovného lístka, priamo oprávnenému zamestnancovi môže cestujúci využiť iba v tom prípade ak hodnotu cestovného lístka uhradí stanovenou finančnou hotovosťou v eurách bez potreby výdavku z nej.

4. Pri kontrole SMS alebo virtuálneho cestovného lístka je cestujúci povinný predložiť cestovný lístok a umožniť jeho overenie tým, že predloží k nahliadnutiu mobil prostredníctvom ktorého bol cestovný lístok preukázateľne zakúpený, a to nielen samotného textu prijatého cestovného lístka, ale aj ostatných detailov o zakúpení cestovného lístka. Ak cestujúci nesplní tieto podmienky alebo časť z nich, je považovaný za cestujúceho bez platného cestovného lístka a dopravca je oprávnený od tohto cestujúceho ďalej vyžadovať zaplatenie úhrady vo výške 100 násobku stanoveného základného cestovného. Dodatočné preukazovanie sa SMS alebo virtuálnym cestovným lístkom sa neumožňuje.

 

Článok 13

Cestovné lístky a ich preukazovanie

1. Tarifa upravuje sadzby základného cestovného, príplatkov a zliav a ďalších úhrad spojených s prepravou cestujúcich, ich batožiny a zvierat ako aj podmienky, za ktorých sa uplatňujú.

2. Tarifu vydáva dopravca. Dopravca je povinný zabezpečiť, aby sa aspoň základné údaje tarify sprístupnili verejnosti v priestoroch pre cestujúcich. V časti cenovej musí tarifa rešpektovať platný cenový výmer vydaný oprávneným cenovým orgánom po predchádzajúcom súhlase Mestského zastupiteľstva v Košiciach.

3. Cestujúci, pokiaľ nemá podľa tarify právo na bezplatnú prepravu, je povinný za jednotlivú cestu alebo za právo prepravovať sa v určitom časovom období zaplatiť cestovné určené tarifou. Ak cestujúci uplatňuje právo na zľavnené cestovné, je povinný svoje právo bez vyzvania preukázať dokladom, ktorým je bezkontaktná čipová karta (BČK) alebo kmeňový list, prípadne iný doklad určený tarifou dopravcu.. Tarifa určuje, za ktoré batožiny alebo zvieratá je cestujúci povinný zaplatiť prepravné.

4. Cestujúci, ktorý nevyužije svoje právo na prepravu získané zaplatením cestovného, nemá právo na vrátenie zaplatenej sumy.

5. Cestovné lístky sú jednorazové a časové. Jednorazový cestovný lístok oprávňuje cestujúceho na prepravu jedným spojom bez prestupu. Časový cestovný lístok :

a) oprávňuje na prepravu v časovom období a rozsahu, na ktorý bol vydaný;

b) oprávňuje cestujúceho na prepravu s prestupom počas predplatených minút.

6. Jednorazový cestovný lístok a časový cestovný lístok, ktorý nie je vyhotovený na meno cestujúceho, je prenosný až do začatia prepravy. Časový cestovný lístok na meno je neprenosný.

7. Z jednorazového i časového cestovného lístka musia byť zrejmé údaje, ktoré umožňujú podľa povahy prevádzky kontrolu jeho platnosti a správnosti jeho použitia.

8. Z časového cestovného lístka v elektronickej forme (BČK) musia byť zrejmé najmä tieto údaje:

a) druh časového cestovného lístka,

b) čas platnosti,

c) prevádzkový rozsah (sieť, pásmo a pod.),

d) meno (názov) držiteľa cestovného lístka (tento údaj nie je na 24 hodinovom a 7 dennom cestovnom lístku v papierovej forme,

e) výška cestovného,

f) názov dopravcu.

9. Časový cestovný lístok v elektronickej forme vydáva len dopravca, ktorý je aj zodpovedný za jeho správne vydanie na základe úplne vyplnenej žiadanky a tarifou stanovených podmienok. Predplatené obdobie a jeho cena je vložená cestou technického zariadenia do čipu bezkontaktnej čipovej karty. Súbežne s predplateným obdobím môže BČK slúžiť aj ako elektronická peňaženka pre možnosť zakúpenia cestovného lístka pre spolucestujúcich aj batožinu.

Upozornenie: pri kúpe cestovného lístka z elektronickej peňaženky kredit na elektronickej peňaženke nesmie byť nižší ako hodinový cestovný lístok podľa druhu BČK.

10. Kmeňový list ako preukaz na poskytovanie zľavy pri cestovaní na jednorazové i časové cestovné lístky vydáva aj vyplňuje dopravca, ktorý je zodpovedný aj za jeho správne vyplnenie na základe tarifou stanovených dokladov. Fotografia na kmeňovom liste musí zodpovedať podobe držiteľa a jej rozmery musia byť také, aké stanovuje dopravca.

11. Ak je cestujúcemu znemožnené využiť cestovný lístok 30 a viac dňový znejúci na jeho meno, dopravca môže na žiadosť cestujúceho vykonať prevod predplateného obdobia na rovnaký druh BČK inej osoby, ktorú určí žiadateľ.

12. Cestovné lístky sa predávajú mimo vozidla. Cestujúci je povinný zaobstarať si cestovný lístok pred nastúpením do vozidla.

13. Ak cestujúci hrubo alebo opätovne porušil ustanovenia tohto prepravného poriadku alebo tarify o získaní zľavy cestovného a o používaní preukážky na zľavu cestovného, dopravca môže odmietnuť vydanie ďalšej preukážky na zľavu cestovného až na časové obdobie jedného roka.

14. Cestujúci je povinný si pripraviť cestovný lístok pred nástupom do vozidla a neodkladne pri nástupe do vozidla cestovný lístok označiť v najbližšom označovacom zariadení vo vozidle, ktoré sa nachádza pri dverách ktorými nastúpil. Čas neodkladného označenia cestovného lístka nezahrňuje dobu, ktorú cestujúci potrebuje k tomu, aby zaujal svoje miesto k sedeniu, vyhľadaniu nepripraveného cestovného lístka, manipuláciu s batožinou, alebo vykonaniu inej činnosti nesúvisiacej s neodkladným označením cestovného lístka.

Poznámka: Pripravený cestovný lístok drží cestujúci v ruke už pri nástupe do vozidla.

15. Cestujúci  mestskou hromadnou dopravou je povinný si po označení cestovného lístka skontrolovať, či skutočne označený bol.  V prípade, že dôjde k nekorektnému, slabému,  alebo neúplnému označeniu cestovného lístka, cestujúci si nemusí lístok označovať druhý krát, pokiaľ už k nejakému označeniu došlo. Na najbližšej zastávke by však mal čiastočnú nefunkčnosť označovacieho zariadenia oznámiť vodičovi.

16. Ak je pri dverách, ktorými cestujúci do dopravného prostriedku nastúpil nefunkčné zariadenie na označenie cestovných lístkov, povinnosťou cestujúceho je označiť si v takomto prípade lístok v najbližšom označovacom zariadení. Bez označeného cestovného lístka môže cestujúci cestovať iba v prípade, že nefunguje žiadne z označovacích zariadení. 

17. Cestujúci musí mať pri sebe platný cestovný lístok po celý čas prepravy, ako aj v okamihu vystúpenia z vozidla.

18. Označený cestovný lístok nemožno postúpiť inej osobe. Časový cestovný lístok vystavený na meno je neprenosný. Čas platnosti časových cestovných lístkov určuje tarifa.

19. Zľavnený cestovný lístok sa považuje za platný len v spojení s platnou preukážkou na zľavu cestovného (kmeňový list alebo BČK).

20. Časový cestovný lístok je neplatný:

a) ak bol vydaný na základe neplatných alebo nepravdivých údajov,

b) ak v čase použitia nemá predplatené obdobie v BČK,

c) ak nemá predpísanú fotografiu, alebo ak fotografia bola neoprávnene vymenená,

d) ak jeho údaje nezodpovedajú skutočnosti,

e) ak jeho údaje boli neoprávnene pozmenené,

f) ak z neho nemožno s určitosťou zistiť potrebné údaje, najmä pre jeho poškodenie alebo znečistenie,

g) ak uplynul čas jeho platnosti,

h) ak ho použila neoprávnená osoba.

21. Jednorazový cestovný lístok je neplatný:

a) ak je neoznačený, upravovaný, poškodený, natrhnutý, neúplný či inak znehodnotený alebo znečistený tak, že z neho nie sú zrejmé údaje,

b) ak cestujúci nedodržal podmienky, ktoré sú určené pre jeho použitie (napr. dvoj a viac násobné označenie, ak nevlastní preukaz na zľavu)

22. Cestovný lístok vydaný iným dopravcom je neplatný, ak dopravca neurčí inak.

23. Pokiaľ tarifa neurčuje iné, cestujúci preukazuje právo na zľavu cestovného osobitnou preukážkou (kmeňový list alebo BČK). Ak má dopravca pochybnosti o splnení podmienok pre poskytnutie zľavy cestovného, je oprávnený požadovať ďalšie doklady; kým nárok na zľavu cestovného nie je preukázaný, dopravca môže odoprieť poskytnutie zľavy z cestovného.

24. Pre preukážky na zľavu cestovného platia primerané ustanovenia ods. 8, 9, 10 a 19.

25. Pri prepravách s kontrolou cestovných lístkov pri nástupe do vozidla je cestujúci povinný nastupovať cez predné dvere a preukázať sa platným cestovným lístkom, resp. zakúpiť si cestovný lístok u vodiča a ihneď ho označiť v označovacom zariadení ( pri časových cestovných lístkoch priložením BČK k označovaciemu zariadeniu).

26. V prípade zmeny tarify dopravca vydá pokyn na platnosť starých cestovných lístkov, prípadne na ich výmenu a tento oznámi občanom najneskôr 1 mesiac pred očakávanou zmenou.

27. SMS alebo virtuálny cestovný lístok je platný v zmysle platnej tarify. Cestujúci je povinný zakúpiť si SMS alebo virtuálny lístok v predstihu a to:

SMS - zaslaním prázdnej SMS, prípadne zadajte medzeru alebo ľubovoľný znak, na číslo 1166) 

Virtuálny cestovný lístok zakúpený prostredníctvom internetu alebo mobilnej aplikácie.

Cestujúci je povinný mať  už pri nástupe do vozidla potvrdenie o prijatí platného SMS alebo virtuálneho cestovného lístka na mobilnom komunikačnom zariadení (ďalej mobil). Prostredníctvom jedného mobilu je možné zakúpiť i viac SMS cestovných lístkov (opakovaným zasielaním SMS) alebo virtuálnych  cestovných lístkov.

SMS alebo virtuálny cestovný lístok je neplatný, ak: nebol platný pred nástupom do vozidla, uplynula doba jeho platnosti, nebol zaslaný priamo zmluvným distribútorom cestovných lístkov, bol akokoľvek upravovaný alebo preposlaný z iného ako originálneho zdroja zabezpečovateľa služby, nie je možné overiť si jeho platnosť z dôvodov na strane cestujúceho (vybitý mobil a pod.). Cestujúci je povinný pred využitím služby si skontrolovať, či má mobil dostatočne nabitý. V prípade, že sa cestujúci nevie preukázať prijatým SMS alebo virtuálnym cestovným lístkom je považovaný za cestujúceho bez platného lístka (čl. 12).

Daňový doklad z SMS cestovného lístka si cestujúci môže vytlačiť z internetového portálu : SMS cestovný lístok -  http://smscl.dpmk.sk/, doklad z virtuálneho cestovného lístka bude cestujúcemu zaslaný prostredníctvom e-mailu, alebo je informácia o dostupnosti daňového dokladu zobrazená priamo v aplikácii.

28. Čipová karta vydaná na meno je neprenosná a môže ju využívať len osoba na meno ktorej bola vydaná.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia čl. 4,5,6,7,8,10,14 tohto prepravného poriadku platia primerane aj pre osobitnú dopravu vykonávanú pre zmluvných partnerov pokiaľ sa nedohodne inak. Dopravca zabezpečuje zverejnenie a prístupnosť prepravného poriadku a tarify v predajniach cestovných lístkov dopravcu aj zmluvných partnerov dopravcu, v sídle dopravcu a na internetových stránkach www.dpmk.sk.

Výňatky z prepravného poriadku a tarify dopravca zverejňuje na zastávkach, v prístreškoch a vo vozidlách MHD podľa podmienok pre to vytvorených.

2. Prepravný poriadok v tomto znení ruší prepravný poriadok z 20.03.2020.

 

 

                                                                                                          Ing. Vladimír Padyšák

                         generálny riaditeľ