Manuál k označovačom (ceny sú len orientačné)

Základná obrazovka označovača vo vozidle MHD na linke:

Medzi zastávkami je možné označiť nástup alebo výstup s čipovou kartou (podrobnejšie informácie čítajte nižšie), zobrazujú sa NÁSTUPNÁ a VÝSTUPNÁ zastávka.

Cestovanie so zakúpeným predplatným cestovným lístkom (30-dňovým alebo s dlhším časom platnosti)

Nie je potrebné prikladať kartu vo vozidle, iba na vyzvanie vodiča alebo pracovníka prepravnej kontroly. Priložením karty sa nesťahuje kredit, označovač zobrazí Váš platný cestovný lístok a zostatok kreditu na elektronickej peňaženke. V tomto kroku je možné zakúpiť lístky pre spolucestujúcich (podrobnejšie informácie čítajte nižšie).

Viac informácií o Vašom lístku je možné získať stlačením tlačidla INFO.

Cestovanie z kreditu na elektronickej peňaženke

Na základnej obrazovke svieti predvolená tarifa, ktorá postačuje na cestu vozidlom MHD do jej cieľa (na konečnú zastávku).

Ak Vám postačuje predvolená tarifa, stačí priložiť kartu ku označovaču a automaticky dôjde k zakúpeniu cestovného lístka. Na obrazovke sa zobrazia základné údaje o zakúpenom lístku a zostatok kreditu elektronickej peňaženky. V tomto kroku je možné zakúpiť lístky pre spolucestujúcich (podrobnejšie informácie čítajte nižšie).

Ak Vám predvolená tarifa nepostačuje, NEPRIKLADAJTE KARTU ku označovaču, nakoľko je možné zakúpiť iný typ lístka stlačením tlačidla "ZAKÚPIŤ CL". Táto voľba umožňuje zakúpenie iného typu cestovného lístka pre majiteľa/držiteľa karty. Kartu priložte ku označovaču až na výzvu.

Po priložení karty sa zobrazia možnosti iných druhov lístkov podľa typu karty (zľavnené alebo základné lístky).

Zvolením príslušného lístka dotykom na obrazovku označovača dôjde k jeho zakúpeniu. Lístok zakúpený cez túto voľbu NIE JE možné optimalizovať.

Na obrazovke sa zobrazia základné údaje o zakúpenom lístku a zostatok kreditu elektronickej peňaženky. V tomto kroku je možné zakúpiť lístky pre spolucestujúcich (podrobnejšie informácie čítajte nižšie).

Lístky pre spolucestujúcich

Spolu s majiteľom/držiteľom karty môžu cestovať najviac 4 spolucestujúci (max. 4 lístky vrátane batožiny). Cestujúci nastupuje a cestuje spolu s Vami (nastupuje s Vami, vystúpiť však môže skôr - nie neskôr, lebo nemá platný cestovný lístok pri sebe).

Zakúpiť lístky pre spolucestujúcich je možné výhradne po nástupe do vozidla a označení čipovej karty (aj u predplatných cestovných lístkov s 30-dňovým alebo s dlhším časom platnosti). Vtedy sa na obrazovke objaví tlačidlo "ZAKÚPIŤ PRE SPOLUCESTUJÚCICH". Tlačidlo sa zobrazí iba pri označení nástupu a to až do prepnutia nasledujúcej zastávky (t.j. celý medzizastávkový úsek medzi dvomi zastávkami), zobrazí sa pri ktoromkoľvek priložení (čiže prikladať kartu môžete viac krát).

Zakúpiť lístky pre spolucestujúcich je možné iba raz.

Po stlačení tlačidla "Zakúpiť pre spolucestujúcich" sa objaví ponuka lístkov, ktoré sa vyberajú dotykom na obrazovku. Ponuka lístkov je časovo totožná so zakúpeným lístkom majiteľa/držiteľa karty.

Vybrané lístky je možné zrušiť bez zakúpenia tlačidlom "NULUJ", alebo zakúpiť stlačením tlačidla "POTVRDIŤ".

Na obrazovke označovača sa objavia údaje o zakúpenom cestovnom lístku majiteľa/držiteľa karty a zakúpených lístkoch pre spolucestujúcich.

Prestup do iného vozidla

Ak cestujúci plánuje pokračovať v ceste iným spojom, pri výstupe z vozidla neprikladá čipovú kartu k označovaču. Čipovú kartu opätovne prikladá k označovaču v nasledujúcom vozidle MHD.

V ďalšom vozidle, po priložení karty ku čítačke, na obrazovke sa objaví informácia o platnom cestovnom lístku a zostávajúcom počte minút a zastávke, po ktorú zakúpený cestovný lístok platí. Zostávajúci počet minút zohľadňuje aj prípadné meškanie vozidla, do ktorého ste prestúpili tak, aby Vás meškanie vozidla nepripravilo o možnosť pokojného docestovania do cieľa Vašej cesty.

V prípade ak zostávajúci počet minút nedostačuje na cestu do cieľa Vašej cesty, je možné pri nástupe dokúpiť ďalší cestovný lístok tlačidlami v spodnej časti obrazovky. Dokúpiť je možné ďalší 30 alebo 60 minútový lístok.

Ak na pôvodný cestovný lístok cestovali aj spolucestujúci, je možné voľbou "SPOLUCESTUJÚCI ÁNO" dokúpiť lístok aj pre nich v rovnakom počte, ako sú aktuálne platné cestovné lístky pre spolucestujúcich. V prípade, ak spolucestujúci už nepokračujú v ceste, voľbou "SPOLUCESTUJÚCI NIE" si zakúpite ďalší lístok iba pre seba.

Pri výstupe z vozidla cestovný lístok NIE JE možné optimalizovať.

Výstup z vozidla

Pri výstupe z vozidla, ak neplánujete pokračovať v ďalšej ceste a cestovali ste viac ako 4 po sebe nasledujúce zastávky alebo viac ako 30 minút na základné 60 minútové cestovné, neprikladáte čipovú kartu ku označovaču.

Optimalizácia 60 minútového cestovného lístka

Ak pri nástupe priložením karty ku označovaču bol zakúpený 60 minútový cestovný lístok a Vaša cesta je kratšia ako 30 minút, pri výstupe sa priložením karty lístok automaticky optimalizuje.

Optimalizovať NIE JE možné cestovné lístky po prestupe do ďalšieho vozidla MHD.

Na obrazovke displeja sa objaví cena cestovného, vrátená časť neprecestovaného cestovného a zostatok kreditu na elektronickej peňaženke čipovej karty.

Optimalizácia cestovného nie je akceptovaná systémom pri porušení niektorej z podmienok nutných pre optimalizáciu cestovného (prestup do iného vozidla MHD, prekročenie cestovného času 30 a viac minút...).

Informácie o čipovej karte

Cestujúci má možnosť skontrolovať údaje uložené na jeho čipovej karte. Pre zobrazenie informácií stlačí tlačidlo INFO na základnej obrazovke označovača.

Čipovú kartu prikladá cestujúci až po vyzvaní.

Následne sa zobrazí informácia o Vašom aktuálne platnom cestovnom lístku.

Pri predplatných časových lístkoch zobrazuje ich typ a obdobie platnosti. Pri predplatnom cestovnom lístku zakúpenom prostredníctvom internetu (služba ePCL) je NUTNÉ lístok pred priložením karty ku označovaču vo vozidle najprv zapísať na čipovú kartu - pri prepravnej kontrole, na pokladniach klientských centier DPMK a.s. a na predpredajných miestach DPMK a.s. alebo v multifunkčných automatoch na predaj cestovných lístkov.

V prípade jednorazových cestovných lístkov zakúpených z elektronickej peňaženky čipovej karty sa objaví iba prázdna obrazovka.

Pri jednorazovom cestovnom lístku zakúpenom z elektronickej peňaženky zobrazí údaje o zakúpenom cestovnom, v prípade spolucestujúcich zobrazí aj tieto informácie.

Tlačidlom "Ďalej" sa zobrazia ďalšie informácie o čipovej karte a zostatku kreditu na elektronickej peňaženke čipovej karty.

Tlačidlom "Späť" alebo odtiahnutím čipovej karty od snímacieho poľa sa vrátite do základnej obrazovky označovača.

Chybové operácie

Pri manipulácii s čipovou kartou môže dôjsť k nasledovným chybovým operáciám.

Prosíme, aby ste týmto chybovým hláseniam vo vozidle venovali zvýšenú pozornosť, nakoľko cestujete bez platného cestovného lístka!

Kredit elektronickej peňaženky čipovej karty je nižší ako cena cestovného lístka. Cestujúci je povinný označiť si papierový cestovný lístok (možnosť zakúpenia v doplnkovom predaji u vodiča vozidla). Pred ďalším použitím čipovej karty je nutné doplniť kredit elektronickej peňaženky.

Čipová karta je neplatná. Prosíme, navštívte klientské centrum DPMK a.s. na Bardejovskej alebo Roosveltovej ulici.
Cestujúci je povinný označiť si papierový cestovný lístok (možnosť zakúpenia v doplnkovom predaji u vodiča vozidla).

Čipová karta je zablokovaná pre jej ďalšie použitie. Prosíme, navštívte klientské centrum DPMK a.s. na Bardejovskej alebo Roosveltovej ulici.
Cestujúci je povinný označiť si papierový cestovný lístok (možnosť zakúpenia v doplnkovom predaji u vodiča vozidla).

Použitá čipová karta nebola vydaná spoločnosťou DPMK a.s. ani žiadnym z jej partnerom v rámci skupiny EMBASE a nemôže byť použitá na úhradu cestovného v prostriedkoch MHD DPMK a.s..
Cestujúci je povinný označiť si papierový cestovný lístok (možnosť zakúpenia v doplnkovom predaji u vodiča vozidla).

Čítačka je zablokovaná z dôvodu prebiehajúcej prepravnej kontroly. Automaticky sa odblokuje po príjazde vozidla do nasledujúcej zastávky.

Čítačka je mimo prevádzky. Pre označenie čipovej karty použite, prosím, iný označovač umiestnený vo vozidle.