Reklamačný poriadok

Reklamácie sa vybavujú v Zákazníckom centre DPMK, a.s., Bardejovská 6, Košice

Pri zistení nefunkčnosti karty sa na predajni zisťuje:
viditeľné poškodenie - zodpovedá vlastník karty – v tom prípade nejde o reklamáciu a je nutné kúpiť si novú kartu;
neviditeľné poškodenie - vypisuje sa reklamačný list a karta sa zasiela dodávateľovi kariet na posúdenie nefunkčnosti.

A. Reklamácia funkčnosti bezkontaktnej čipovej karty:

 1. Reklamácie na funkčnosť elektronických nosičov tarifných údajov BČK možno podať na predajnom mieste DPMK, a.s. Bardejovská 6 do 2 rokov od jej vydania.
 2. Pri preberaní reklamovanej BČK sa vypisuje reklamačný list, ktorý podpisuje zamestnanec DPMK, a.s. preberajúci reklamáciu a cestujúci, ktorý BČK reklamuje. Jednu kópiu reklamačného listu obdrží cestujúci.
 3. Reklamáciu vybaví v súčinnosti odd. predpredaja a prepravnej kontroly – pracovisko predaja a odbytu DPMK, a.s. Bardejovská 6, Košice.
 4. Reklamáciu je povinný DPMK, a.s. vybaviť do 30 pracovných dní odo dňa podania reklamácie a prevzatia BČK. Tento termín neplatí pokiaľ sa jedná o skrytú vadu, ktorú musí posúdiť dodávateľ BČK.
 5. Reklamácia nebude uznaná pokiaľ došlo k mechanickému, chemickému, tepelnému, elektrickému resp. elektromagnetickému poškodeniu čipu, resp. BČK ako takej, alebo neboli dodržané podmienky používania BČK. Informáciu o spôsobe používania BČK obdrží cestujúci  pri prevzatí BČK na predajnom mieste DPMK, a.s., čo zároveň potvrdí spojím podpisom na žiadanke.
 6. V prípade uznanej reklamácie DPMK, a.s. vystaví cestujúcemu bez zaplatenia manipulačného poplatku duplikát BČK a duplikát predplatného cestovného lístku, ak v čase reklamácie BČK bol držiteľom platného predplatného cestovného lístka alebo zostatku kreditu na elektronickej peňaženke.

B. Reklamácia na sťahovanie kreditu z elektronickej peňaženky

Oprávnenosť reklamácie sa dá zistiť najskôr na nasledovný pracovný deň z dôvodu nočného zhrávania údajov z palubných počítačov na predajných miestach DPMK, a.s. Bardejovská ul. a Rooseveltova ul. Keď prenos nie je uskutočnený ani nasledujúci deň  - postupuje sa ako v bode 2.2.
Postup:
1. Podľa BČK  zisťuje oprávnenosť reklamácie zamestnanec predpredaja cez prehľad o sťahovaní kreditu.
2. V prípade oprávnenej reklamácie:
2.1. keď bol stiahnutý kredit v rovnakom spoji v priebehu hodiny viackrát - zistiť sa
          to dá  na predajni Rooseveltova alebo Bardejovská a rieši sa podľa bodu 2.a) alebo 2.b).
Riešenie:
a) cestujúci môže byť vyriešený  vydaním papierového cestovného lístka v hodnote reklamácie;

b) cestujúci môže byť vyriešený  dobitím neoprávnene stiahnutého kreditu na elektronickú peňaženku (len na predajni Bardejovská); 
c)  Ak sa nedá reklamácia okamžite vyriešiť na Rooseveltovej ul. ale bude potrebné sa dostaviť na Bardejovskú ul. môže byť cestujúcemu poskytnuté cestovné tam a späť (2 x 30 min.).
2.2. všetky ostatné reklamácie na odbavovací systém – sa uskutočňujú formou písomnej  žiadosti,  ktorá  bude  obsahovať  meno, bydlisko, popis udalosti pre prípad písomnej odpovede, alebo e-mailovej adresy, prípadne telefónneho kontaktu – spôsob si  určí reklamujúci. Táto žiadosť bude odstúpená na Úsek riadenia dopravy. Odpoveď bude zaslaná do 7 dní, v prípade nutnosti zložitejšieho preverovania aj dlhšie, maximálne však do 30 dní.

C. Reklamácia na nesprávne nabitie na predajnom mieste

Každé chybné zadanie, ktoré nie je možné stornovať okamžite po nesprávnom nabití sa musí opravovať na reklamačnom mieste v predajni DPMK, a.s. Bardejovská ul..
O požadovanej reklamácii je vystavené potvrdenie predajcom   príslušného predajného miesta, z ktorého je zrejmé č. SNR,  meno majiteľa karty, dôvod , predajné miesto, meno a podpis predajcu, podpis kupujúceho, dátum. Reklamáciu DPMK, a.s. uskutoční len na základe vyplneného tlačiva "Potvrdenie pre uznanie reklamácie dobitia BČK".

D. Reklamácia na nekorektnú činnosť multifunkčného automatu

Uplatňuje sa na základe automatom vydaného potvrdenia o nevrátení výdavku alebo o neukončenej operácii :

 1. pri vyššom výdavku
 2. v prípade nedostatku hotovosti
 3. v prípade prekročenia  časového limitu medzi výberom z ponúkaných možností
 4. príliš skoro oddialená karta
 5. v priebehu  voľby zmena prikladanej karty za inú

Upozornenie: Automat vydáva mince do 3 €.
Ďalší krok pri voľbe je potrebné urobiť v časovom limite 50 sek.

V prípade iných reklamácií tieto podávajte písomne na Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, Bardejovská 6, 043 29 Košice, odd. príprava dopravy.

V prípade poruchy automatu kontaktujte dispečing – nonstop na t. č. 055/6225925, 0905647588,
e-mail: automaty@dpmk.sk