Prepravná kontrola

Informácie v rámci uhrádzania pokút :

Pri uhrádzaní pokuty prosíme o využitie bezhotovostnej online platby. Nezabudnite uviesť variabilný symbol.

Bližšie informácie k platbe cez linku 0905/427 238, 055/7205 918 do 14,00 hod. alebo mailom: dpmk@dpmk.sk.

 

Prepravná kontrola

Prepravný kontrolór je oprávnený dávať cestujúcim pokyny a príkazy k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Je povinný preukázať sa pri kontrole odznakom (s označením Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – prepravná kontrola) a na vyžiadanie cestujúceho aj služobným preukazom. Má právo vylúčiť cestujúceho z prepravy, pokiaľ nedodržuje tarifné a prepravné podmienky, (napr. silne znečisteného a zapáchajúceho bez zisťovania totožnosti). Je oprávnený ukladať cestujúcemu, ktorý nemá platný cestovný doklad alebo inak porušil prepravné podmienky zaplatenie sankčnej úhrady a cestovného v stanovenej výške. O zaplatení úhrady alebo odobratí neplatného časového cestovného lístka vydá potvrdenie (pokutový blok, potvrdenie o odobratí cestovného dokladu), kde sú uvedené informácie pre cestujúceho o ďalšom postupe. Pokiaľ cestujúci nezaplatí požadovanú sumu na mieste kontroly, je oprávnený vyžadovať osobné údaje. Osobnými údajmi sú meno, priezvisko,  dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a číslo dokladu, uvedené v osobnom doklade cestujúceho vydaným príslušným správnym orgánom, ( t.j. občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, BČK vydaná DPMK,a.s.). Nie sú to teda legitimácie do spolkov, knižnice, vstupné preukazy do zamestnania, organizácií a pod.) Za účelom zistenia totožnosti môže v prípade nutnosti požiadať o pomoc políciu a v tom prípade cestujúci musí strpieť vo vozidle čas nevyhnutný na zistenie jeho totožnosti.

Cestujúci

Cestujúci je povinný oboznámiť sa podrobne s príslušnými zákonmi, prepravnými podmienkami a tarifou dopravcu, ktoré upravujú mestskú hromadnú dopravu v Košiciach. Dodržiavať prepravné a tarifné podmienky pre prepravu, byť nápomocný kontrolným pracovníkom, ktorí bojujú proti neplatičom a chránia tak aj peňaženky poctivých cestujúcich. Musí dbať na pokyny a príkazy dopravcu smerujúce k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti dopravy a na výzvu poverenej osoby ( revízor, vodič) sa kedykoľvek preukázať platným cestovným dokladom. V prípade, že tak neurobí, je povinný zaplatiť cestovné a sankčnú úhradu v stanovenej výške alebo sa preukázať osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného.

Sankcie a úhrady

Výška sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je stanovená vo výške 60,00 €. Pri dobrovoľnej úhrade do 4 pracovných dní je znížená na sumu 50,00 € a pri úhrade priamo vo vozidle na sumu 40,00 €. 

Zaplatiť cestovné plus sankčnú úhradu v stanovenej sume 41,00 € priamo revízorovi môže cestujúci využiť iba v tom prípade ak jej hodnotu uhradí stanovenou finančnou hotovosťou bez potreby výdavku z nej, alebo platobnou kartou. Ak nemôže priamo na mieste, môže tak spraviť v pokladni prepravnej kontroly DPMK, a.s. na Rooseveltovej č.3, v Košiciach nasledujúci pracovný deň, najneskôr však  do  4 pracovných dní v stanovenej sume 51,00 €.

Po tomto termíne je zaslaná doporučená výzva so šekom v stanovenej sume 61,00 € zvýšená o poplatok 3,30 €, ktorý zahŕňa poštovné a ostatné náklady.
 

Upozorňujeme, že ak sa pošte nepodarí doručiť písomnú upomienku, nie je to prekážkou podania žaloby. Ak k zaplateniu dlžoby nedôjde ani v mesačnej lehote odo dňa cestovania bez platného cestovného lístka, pristupujeme k jej vymáhaniu súdnou cestou, čím pôvodná suma vzrastie v dôsledku uplatnenia nárokov v súdnom konaní. Preto odporúčame predísť komplikáciám, ktoré by Vám mohli vzniknúť nezaplatením dlžnej sumy v stanovenom termíne.

Pri zabudnutí platného časového cestovného lístka na meno s  30 dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo preukazu na zľavu z cestovného, prípadne, ak cestujúci nevie v čase kontroly preukázať svoj nárok na zľavu a vie ho dodatočne preukázať, je možnosť tak urobiť za poplatok 2,00 € do 4 pracovných dní od  zistenia prepravnou kontrolou. Lehota pre dodatočné preukázanie na prepravnej kontrole DPMK, a.s. Rooseveltova č. 3 začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po zistení skutku prepravnou kontrolou. V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného nezaplatenia poplatku pri dodatočnom preukázaní sa v stanovenej lehote, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.

 

Ak sa cestujúci pri kontrole nemôže preukázať osobitnou BČK, môže tak urobiť za poplatok 2,00 € do 4 pracovných dní od zistenia prepravnou kontrolou. Lehota pre dodatočné preukázanie na prepravnej kontrole DPMK, a.s. Rooseveltova č. 3  začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po zistení skutku prepravnou kontrolou. V prípade dodatočného nepreukázania osobitnej BČK v stanovenom termíne, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.

Cestujúci, ktorý nemá označený cestovný lístok za batožinu alebo bicykel, zaplatí poplatok 5,00 €.

Forma platby

Forma platby môže byť šekom, prevodom na číslo účtu 6610186006/1111 ,

IBAN: SK36 1111 0000 0066 1018 6006, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, alebo v hotovosti (platba kartou je možná) na pracovisku prepravnej kontroly, Rooseveltova 3, Košice v pracovných dňoch :

Pondelok: : 9.00 hod.  -  15.30 hod.  / utorok až piatok::   7.00 hod.  -  15.30 hod..

Pri pohľadávkach vymáhaných súdnou cestou je možné platbu uhradiť na pracovisku prepravnej kontroly v pracovných dňoch:

Pondelok:  9,00  -  13,45 hod. /  utorok, štvrtok, piatok: 7,00  -  13,45 hod. / streda:  7,00  -  15,30 hod.

 

Dôrazne upozorňuje na povinnosť pri forme platby inej ako v hotovosti, zadať variabilný symbol - je vyznačený  vo výzve aj na  zaslanom šeku. Ak tak neučiníte nebude možné platbu priradiť k pohľadávke. Platba bude vrátená na účet alebo adresu odkiaľ bola zaslaná, a pohľadávka sa bude ďalej viesť ako neuhradená s dôsledkami, ktoré plynú za neuskutočnenie včasnej platby. Preto upozorňujeme na správne a čitateľne zadaný variabilný symbol pri zasielaní platieb.

Reklamácie a sťažnosti

Reklamácie a sťažnosti k prepravnej kontrole sa podávajú písomnou formou na adresu:

Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č.6,  043 29  Košice

alebo cez formulár na webovej stránke www.dpmk.sk (sekcia Kontakty).

 

Informácie o možnej podlžnosti voči našej akciovej spoločnosti poskytujeme len písomnou formou a na základe žiadateľom podpísanej písomnej žiadosti. Je potrebné uviesť osobné údaje (meno, adresa, dátum narodenia), v prípade zmeny osobných údajov aj predchádzajúce. Telefonicky sa informácie neposkytujú !

Vzor služobného preukazu a služobného odznaku kontrolóra


vzor preukazu PK

vzor1 preukazu PKSlužobný odznak