Prepravná kontrola

Prepravná kontrola

Prepravný kontrolór je oprávnený dávať cestujúcim pokyny a príkazy k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti dopravy. Je povinný preukázať sa pri kontrole odznakom (s označením Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť – prepravná kontrola) a na vyžiadanie cestujúceho aj služobným preukazom. Má právo vylúčiť cestujúceho z prepravy, pokiaľ nedodržuje tarifné a prepravné podmienky, (napr. silne znečisteného a zapáchajúceho bez zisťovania totožnosti). Je oprávnený ukladať cestujúcemu, ktorý nemá platný cestovný doklad alebo inak porušil prepravné podmienky zaplatenie sankčnej úhrady a cestovného v stanovenej výške. O zaplatení úhrady alebo odobratí neplatného časového cestovného lístka vydá potvrdenie (pokutový blok, potvrdenie o odobratí cestovného dokladu), kde sú uvedené informácie pre cestujúceho o ďalšom postupe. Pokiaľ cestujúci nezaplatí požadovanú sumu na mieste kontroly, je oprávnený vyžadovať osobné údaje. Osobnými údajmi sú meno, priezvisko,  dátum narodenia, adresa trvalého pobytu a číslo dokladu, uvedené v osobnom doklade cestujúceho vydaným príslušným správnym orgánom, ( t.j. občiansky preukaz, pas, vodičský preukaz, BČK vydaná DPMK,a.s.). Nie sú to teda legitimácie do spolkov, knižnice, vstupné preukazy do zamestnania, organizácií a pod.) Za účelom zistenia totožnosti môže v prípade nutnosti požiadať o pomoc políciu a v tom prípade cestujúci musí strpieť vo vozidle čas nevyhnutný na zistenie jeho totožnosti.

Cestujúci

Cestujúci je povinný oboznámiť sa podrobne s príslušnými zákonmi, prepravnými podmienkami a tarifou dopravcu, ktoré upravujú mestskú hromadnú dopravu v Košiciach. Dodržiavať prepravné a tarifné podmienky pre prepravu, byť nápomocný kontrolným pracovníkom, ktorí bojujú proti neplatičom a chránia tak aj peňaženky poctivých cestujúcich. Musí dbať na pokyny a príkazy dopravcu smerujúce k zaisteniu bezpečnosti a plynulosti dopravy a na výzvu poverenej osoby ( revízor, vodič) sa kedykoľvek preukázať platným cestovným dokladom. V prípade, že tak neurobí, je povinný zaplatiť cestovné a úhradu v stanovenej výške alebo sa preukázať osobnými údajmi potrebnými na vymáhanie cestovného.

Sankcie a úhrady

Pre stanovenie výšky sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka je cena základnéhocestovného papierového lístka na 30 minút zakúpeného v predpredaji. Zľava je poskytovaná len na cestovné, nie pri stanovení výšky sankčnej úhrady.

Sankčná úhrada a cestovné v stanovenej výške bez príplatkov a zliav je v sume 60,60 €. Zaplatiť cestovné plus sankčnú úhradu priamo revízorovi môže cestujúci využiť iba v tom prípade ak jej hodnotu uhradí stanovenou finančnou hotovosťou bez potreby výdavku z nej. Ak nemôže priamo na mieste, môže tak spraviť v pokladni prepravnej kontroly DPMK, a.s. na Rooseveltovej č.3, v Košiciach nasledujúci pracovný deň, najneskôr však  do  4 pracovných dní.

Po tomto termíne je zaslaná doporučená výzva so šekom za poplatok 2,00 €, ktorý zahŕňa poštovné a ostatné náklady.
 

Upozorňujeme, že ak sa pošte nepodarí doručiť písomnú upomienku, nie je to prekážkou podania žaloby. Ak k zaplateniu dlžoby nedôjde ani v mesačnej lehote odo dňa cestovania bez platného cestovného lístka, pristupujeme k jej vymáhaniu súdnou cestou, čím pôvodná suma vzrastie v dôsledku uplatnenia nárokov v súdnom konaní. Preto odporúčame predísť komplikáciám, ktoré by Vám mohli vzniknúť nezaplatením dlžnej sumy v stanovenom termíne.

Pri zabudnutí platného časového cestovného lístka na meno s 30 dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo preukazu na zľavu z cestovného je možnosť sa ním osobne dodatočne preukázať nasledujúci pracovný deň, najneskôr však do 4 pracovných dní po zistení na našom pracovisku Rooseveltova 3, Košice.. V tomto prípade úhrada je vo výške stanovenej platnou tarifou – 6,00 €. V prípade dodatočného nepreukázania sa alebo súčasného nezaplatenia poplatku pri dodatočnom preukázaní sa, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.

Ak cestujúci pri kontrole vyhlási, že má vydanú osobitnú BČK, ale nemôže sa ňou preukázať pri kontrole, môže tak urobiť bezplatne do 4 pracovných dní  počnúc nasledujúcim dňom od zistenia na prepravnej kontrole DPMK a.s. Rooseveltova č. 3. V prípade dodatočného nepreukázania sa v stanovenom termíne, bude od cestujúceho vymáhaná sankčná úhrada v plnej výške a stanovené základné cestovné.

Cestujúci, ktorý nemá označený cestovný lístok za batožinu alebo živé zviera, zaplatí poplatok 10 násobok stanoveného základného cestovného.

Forma platby

Forma platby môže byť šekom, prevodom na číslo účtu 6610186006/1111 ,

IBAN: SK36 1111 0000 0066 1018 6006, BIC/SWIFT: UNCRSKBX, alebo v hotovosti (platba kartou nie je možná) na pracovisku prepravnej kontroly, Rooseveltova 3, Košice v pracovných dňoch :

Pondelok: : 9.00 hod.  -  15.30 hod.  / utorok až piatok::   7.00 hod.  -  15.30 hod..

Pri pohľadávkach vymáhaných súdnou cestou je možné platbu uhradiť na pracovisku prepravnej kontroly v pracovných dňoch:

Pondelok:  9,00  -  13,45 hod. /  utorok, štvrtok, piatok: 7,00  -  13,45 hod. / streda:  7,00  -  15,30 hod.

 

Dôrazne upozorňuje na povinnosť pri forme platby inej ako v hotovosti, zadať variabilný symbol - je vyznačený  vo výzve aj na  zaslanom šeku. Ak tak neučiníte nebude možné platbu priradiť k pohľadávke. Platba bude vrátená na účet alebo adresu odkiaľ bola zaslaná, a pohľadávka sa bude ďalej viesť ako neuhradená s dôsledkami, ktoré plynú za neuskutočnenie včasnej platby. Preto upozorňujeme na správne a čitateľne zadaný variabilný symbol pri zasielaní platieb.

Reklamácie a sťažnosti

Reklamácie a sťažnosti k prepravnej kontrole sa podávajú písomnou formou na adresu:

Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č.6,  043 29  Košice

alebo cez formulár na webovej stránke www.dpmk.sk (sekcia Kontakty).

 

Informácie o možnej podlžnosti voči našej akciovej spoločnosti poskytujeme len písomnou formou a na základe žiadateľom podpísanej písomnej žiadosti. Je potrebné uviesť osobné údaje (meno, adresa, dátum narodenia), v prípade zmeny osobných údajov aj predchádzajúce. Telefonicky sa informácie neposkytujú !

Vzor služobného preukazu a služobného odznaku kontrolóra


vzor preukazu PK

vzor1 preukazu PKSlužobný odznak