Informácie o spracúvaní osobných údajov

Pri kontrole cestovných dokladov sa vodič, iný člen osádky vozidla,  oprávnený zamestnanec dopravcu, prepravný kontrolór oboznamuje s osobnými údajmi uvedenými na Vašej BČK ( bezkontaktná čipová karta), kmeňovom liste, inom doklade určenom tarifou preukazujúcom nárok na zľavu cestovného.

 

    V prípade, že ste sa pri kontrole cestovných dokladov nepreukázali platným cestovným dokladom a neuhradili ste na mieste cenu cestovného a sankčnú úhradu/prirážku k cestovnému, boli ste povinní preukázať sa preukazom totožnosti prepravnému kontrolórovi a poskytnúť údaje na vymáhanie pohľadávky.  Tieto údaje evidujeme v samostatnej databáze.

 

    V označených autobusoch  a električkách, pred a za týmito vozidlami MHD , na úseku električkovej trate Námestie Medzinárodného maratónu mieru – Kuzmányho – Štúrova - Staničné námestie môžete byť zaznamenaní kamerovými informačnými systémami. Záznamy z KIS slúžia na  riadenie dopravy, vyšetrovanie dopravných nehôd, škôd, na ochranu zdravia, života našich zamestnancov a cestujúcich, na ochranu majetku.

 

     Ak ste sa aktívne zúčastnili na dopravnej nehode alebo škodovej udalosti či už ako cestujúci, chodec alebo iný účastník cestnej premávky, spracúvame Vaše osobné údaje za účelom náhrady škody na zdraví alebo majetku. Tieto údaje sa používajú na nahlasovanie poistných udalostí poisťovniam, pri vyšetrovaní zavinenia orgánmi činnými v trestnom konaní, v civilnom sporovom konaní pri náhrade škody.

 

     Ak boli Vaše doklady alebo iné dokumenty, na ktorých sú uvedené osobné údaje, nájdené vo vozidlách MHD, osobné údaje potrebné na nakladanie s nálezmi vedieme v evidencii Straty a nálezy. Neprevzaté osobné doklady odovzdávame PZ SR, iné dokumenty odovzdávame ako neprevzaté nálezy príslušnému okresnému úradu.

Osobné údaje spracúvame spôsobmi, ktoré zaručujú primeranú bezpečnosť v súlade s ustanoveniami Nariadenia a zákona.

     Ako dotknutá osoba máte právo na informácie o svojich osobných údajoch, na prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, na odvolanie súhlasu, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu.

     Ak máte podozrenie, že sú Vaše osobné údaje spracúvané neoprávnene, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Práva dotknutej osoby sú špecifikované v článkoch 15 až 21 Nariadenia a §§ 21 až 28 zákona. Uvedené práva si môžete uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. V prípade, že požiadate o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť po preukázaní Vašej totožnosti.