Informácie o spracúvaní osobných údajov - Evidovanie a vymáhanie pohľadávok za cestovanie bez platného cestovného dokladu

Účel spracúvania osobných údajov : Evidovanie a vymáhanie pohľadávok za cestovanie bez platného cestovného dokladu

 

Právny základ  spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. c ) Nariadenia - zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

 

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu : advokátska kancelária, exekútor, správca programového vybavenia, súdy, orgány činné v trestnom konaní

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov :  po dobu vymáhania pohľadávky a následnej archivácie10 rokov

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je privolanie hliadky PZSR na zistenie totožnosti dotknutej osoby a poskytnutie osobných údajov cestujúceho príslušnou organizačnou zložkou PZ SR.

V prípade maloletej osoby sa zisťujú identifikačné údaje v rozsahu : meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti aj o jeho zákonnom zástupcovi.