Informácie o spracúvaní osobných údajov kamerovými informačnými systémami vo vozidlách a na trasách dopravných liniek:

Účel spracúvania osobných údajov :

  • zabezpečenie dôkazov potrebných na vyšetrenie dopravnej nehody, škodovej, mimoriadnej a technickej udalosti pri prevádzkovaní mestskej hromadnej dopravy, zabezpečenie ochrany zdravia, života a majetku cestujúcich, zamestnancov dopravcu, majetkových hodnôt prevádzkovateľa a tretích strán prostredníctvom kamerových informačných systémov a riadenie dopravy

Právny základ spracúvania : : čl. 6 ods. 1 písm. f ) Nariadenia : oprávnené záujmy prevádzkovateľa :

  1. bezpečnosť, ochrana zdravia a života cestujúcich pri preprave, najmä pri nástupe a výstupe z dopravných prostriedkov, zamestnancov dopravcu, ochrana majetkových hodnôt prevádzkovateľa, cestujúcich a ostatných účastníkov cestnej premávky
  2. riadenie dopravy, plynulosť a bezpečnosť verejnej dopravy

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcov : orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, iné vyšetrovacie orgány, Dráhový úrad

Doba uchovávania osobných údajov  :  maximálne 15 dní

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Osobné údaje sú zaznamenané ( poskytnuté dotknutými osobami) na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa.