Informácie o spracúvaní osobných údajov - nakladanie s nálezmi

Účel spracúvania osobných údajov : nakladanie s nálezmi

 

Právny základ  spracúvania osobných údajov : čl.6 ods.1 písm. c) - zákon č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu : orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov : jeden rok a následná archivácia

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Poskytnutie osobných údajov pri prevzatí nálezu je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je neodovzdanie nálezu.