Informácie o spracúvaní osobných údajov - Náhrada škody na zdraví a na majetku prevádzkovateľa alebo iného účastníka cestnej premávky

Účel spracúvania osobných údajov : Náhrada škody na zdraví a na majetku prevádzkovateľa alebo iného účastníka cestnej premávky

 

Právny základ  spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods.1 písm c) Nariadenia – zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, zákon č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave, zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok; všetky predpisy v znení neskorších predpisov

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu :  poisťovne, súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány verejnej moci, sprostredkovatelia likvidácie poistných udalostí, správca programového vybavenia, sťažovateľ

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

 

Doba uchovávania osobných údajov , alebo kritériá jej určenia: po dobu likvidácie poistnej udalosti, po dobu vyšetrovania, súdneho konania a následnej archivácie  

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov môže byť závažné porušenie pravidiel cestnej premávky v zmysle § 137 ods. 2, písm. c ) zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke.