Informácie o spracúvaní osobných údajov - Kontrola cestovných dokladov

Účel spracúvania osobných údajov : Kontrola cestovných dokladov

 

Právny základ  spracúvania osobných údajov: : čl. 6 ods. 1 písm. c ) Nariadenia - zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, zákon č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave

Identifikácia príjemcu alebo kategórie príjemcu :  správca programového vybavenia, sťažovateľ

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Doba uchovávania osobných údajov , alebo kritériá jej určenia: po dobu 1 roka

Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Možným následkom neposkytnutia osobných údajov je privolanie hliadky PZSR na zistenie totožnosti dotknutej osoby.