Vyhlásenie DPMK a.s. k Rozhodcovskému rozsudku Európskeho Rozhodcovského Súdu

Obsah

Tlačová správa

Kto: Magistrát mesta Košice

Komu: mediálna obec

Kontakt: Mgr. Lucia Mihoková, lucia.mihokova@kosice.sk,

 

Vyhlásenie Dopravného podniku mesta Košice a.s. k Rozhodcovskému rozsudku Európskeho Rozhodcovského Súdu

V utorok 28. októbra 2008 bolo právnemu zástupcovi  žalovaného DPMK a.s. doručené písomné vyhotovenie Rozhodcovského rozsudku Európského Rozhodcovského Súdu (ERS) v Košiciach podľa, ktorého bol žalovaný zaviazaný zaplatiť žalobcovi Out Claim s.r.o. peňažnú sumu 43 334 418 korún s príslušenstvom a trovy konania. Podľa názoru právneho zástupcu DPMK a. s., z  odôvodnenia písomného vyhotovenia rozhodcovského rozsudku  vyplýva, že rozhodnutie ERS je neobjektívne v prospech žalobcu bez relevantného preukázania opodstatnenosti prisúdeného nároku. Európsky  Rozhodcovský  Súd sa náležite a riadnym spôsobom nevysporiadal s odôvodnením a so všetkými námietkami DPMK a. s., ktoré pre rozhodnutie  vo veci majú podstatný význam. ERS vyhovel žalobe bez toho, aby žalobca riadne preukázal priamu príčinnú súvislosť medzi uplatneným nárokom a konaním DPMK a.s.  Podľa zmluvne dohodnutého znenia rozhodcovskej doložky medzi spornými stranami sa táto doložka nevzťahuje na nárok Out Claim s.r.o., o ktorom ERS rozhodol v tomto rozhodcovskom rozsudku.

DPMK a. s. sa odvolá na všeobecný súd

Spor nie je právoplatne skončený, s rozhodnutím súdu žalovaná strana nesúhlasí z viacerých dôvodov a v lehote 30 dní podá žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku ERS na všeobecný súd. Podľa názoru právneho zástupcu DPMK žalovaná strana predložila také relevantné dôkazy, ktoré jednoznačne preukazujú, že nárok Out Claim s. r. o. je neopodstatnený. DPMK a. s. bude ďalej postupovať v súlade s príslušnými ustanoveniami občianskeho poriadku. O nedostatku právomoci ERS v tomto konaní nebolo všeobecným súdom doposiaľ rozhodnuté.

Absurdné rozhodnutie

DPMK považuje za absurdné, aby ERS nepovažoval ani jeden z 13.000 dôkazov predložených v konaní za opodstatnený hoci pred vyhlásením rozsudku uznal, že v minimálne niektorých bodoch má žalovaná strana pravdu. Okrem nedôveryhodných dokladov o zaplatení tzv. škody, žalobca Out Claim s. r. o. nepredložil žiadne relevantné dôkazy, ktoré by potvrdzovali opodstatnenosť jeho nároku