Modernizácia dopravného dispečingu DPMK

Obsah

KOŠICE, 27.09.2021: DPMK  30. júna 2021 ukončil realizáciu projektu pod názvom Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s. Projekt bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, hlavným cieľom je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti MHD prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov.

 

Predmetom realizácie projektu je modernizácia centrálneho dispečingu, ktorá pozostáva z dodávky pobočkovej telefónnej ústredne, modernizácie IT zariadení dispečerov, doplnenia hardvéru a softvéru v serverovni, integrácie komunikačných prostriedkov dispečerov a videosteny spolu s riešením jej ovládania. Súčasťou sú aj stavebné úpravy miestnosti serverovne, v ktorej je umiestnená komunikačná technológia podniku. Momentálne sú na centrálnom dispečingu DPMK vybudované 3 pracoviská dispečerov a jedno pracovisko vedúceho dispečingu, ktorý zároveň môže plniť funkciu nadradeného riadiaceho dispečera. Každý pracovník dispečingu má možnosť voľby spôsobu komunikácie s vodičmi MHD alebo cestujúcou verejnosťou  prostredníctvom PC (integrácia mobilu, vysielačky a pevnej linky) a rovnako aj možnosť nahrávania tejto komunikácie.

Zámerom projektu je doplnenie a modernizácia technických prostriedkov oddelenia centrálneho dispečingu DPMK, ktorý nepretržite riadi MHD v meste. Zámerom bolo vybaviť pracoviská dispečerov tak, aby boli dispečeri schopní za pomoci vysokovýkonných technických prostriedkov plniť svoje úlohy efektívne a rýchlo a tým priamo ovplyvňovať kvalitu ponúkaných služieb. Nemenej dôležité je vybaviť ich podpornými prostriedkami pre riešenie krízových udalosti všetkého druhu (havária, kalamita, udalosť hromadného ohrozenia a pod.).  

Projekt zásadne zlepší a skvalitní riadenie MHD. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti v zmysle zlepšenia ich informovanosti a takisto je určený i riadiacemu manažmentu DPMK. Zo zvýšenej kvality riadenia však budú profitovať aj vodiči MHD. Dopravca bude profitovať hlavne lepším dispečerským manažmentom dopravy, rýchlejším riešením výpadkov dopravy a meškania, rýchlou reakciou na mimoriadne situácie, lepšou integráciou a previazanosťou služieb a tiež získaním množstva doteraz absentujúcich dát z dopravy. Projekt vytvoril predpoklady pre rozvoj integrovaného dopravného systému v meste a kraji. V neposlednom rade bude beneficientom aj Mesto Košice, ktoré okrem získania údajov o prevádzke môže s Dopravným podnikom riešiť aj optimalizáciu dopravy na území mesta.

Realizácia hlavnej aktivity na projekte bola ukončená v máji tohto roka. Spomínaný projekt nadväzuje na už ukončené projekty IKD, MEU a MET, ktoré realizovalo Mesto Košice.

 

V súčasnosti sa realizujú hlavné aktivity v rámci 2. etapy projektu, predpokladané ukončenie je naplánované na február 2022.

V prílohe tlačovej správy nájdete fotografie zmodernizovaného dispečingu.

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice