Modernizácia údržbovej základne DPMK prinesie benefity aj cestujúcim

Obsah

KOŠICE, 21.12.2021: Projekt pod názvom Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia – I. etapa je spolufinancovaný Kohéznym fondom v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, uskutočňovať sa začne v januári budúceho roka. Hlavným cieľom je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie údržbovej základne električiek.

 

 

Predmetom realizácie projektu je dlhoočakávaná modernizácia  električkového depa v areáli DPMK na Bardejovskej 6 v Košiciach. Modernizácia pozostáva zo stavebných prác a obstarania jednotlivých technologických zariadení. Realizáciu projektu zabezpečia externí dodávatelia vybraní vo verejnom obstarávaní, a to spoločnosť Metrostav Slovakia, a.s., Bratislava a združenie „Depo Košice – DV“  zastupujúce spoločnosti TSS Grade a.s., Bratislava a Železničné stavby a.s., Košice.

Metrostav Slovakia, a.s. bude zabezpečovať realizáciu stavebných prác a súvisiacich technologických zariadení, združenie „Depo Košice – DV“ dodá technológiu umývača električiek.

Cieľom projektu je zabezpečiť pripravenosť areálu na zmenu vozového parku, a to v zmysle modernizácie koľajovej časti (koľajový spodok, zvršok, výhybky, spevnené plochy) a súvisiacich technológií (trakčné vedenie, napájacie a spätné vedenie, oznamovacie káble, dátové zariadenia, kamerový systém atď.). Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia pôvodného zastrešenia a výstavba nového zastrešenia jestvujúceho odstavného koľajiska, haly dennej údržby a haly umývača. Projekt zásadne zlepší a skvalitní údržbu električiek.

Dopravný podnik bude z projektu profitovať zmodernizovaným priestorom na  údržbu, spoľahlivejšou prevádzkou jednotlivých prevádzkových technológií a v neposlednom rade sa zníži negatívny vplyv počasia na odstavené vozidlá. Košičania získajú komfortnejšiu a atraktívnejšiu dopravu z dôvodu kvalitnejšej údržby na moderných servisných zariadeniach.

Začiatok realizácie projektu bol stanovený na 12/2021 podpisom zmlúv s dodávateľmi stavebných prác a technologického vybavenia. Koniec realizácie projektu je stanovený na 12/2023. Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Maximálna výška poskytnutého NFP bude 22 296 657,94 € bez DPH.

Modernizácia bude prebiehať za plnej prevádzky súčasného depa v jednom areáli, z tohto dôvodu môže dôjsť ku rôznym nepredvídateľným situáciám v organizácii dopravy. Od začiatku realizácie projektu až do jeho konca bude našou snahou minimalizovať dopad na cestujúcu verejnosť. O prípadných zmenách, ktoré sa dotknú cestujúcich v súvislosti s realizáciou projektu, budeme včas informovať.

 

 

 

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Vladimíra Petrušová

špecialista pre styk s verejnosťou
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice