Najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s prepravnou kontrolou

Prečo som dostal pokutu, keď som si len nestihol označiť cestovný lístok?

Na Referáte prepravnej kontroly a vymáhania pohľadávok sa často stretávame so žiadosťami o odpustenie pokuty. Dopravný podnik mesta Košice,a.s. disponuje dôkladným kontrolným mechanizmom, preto dôvody ako napr. nedostatočný časový limit na označenie cestovného lístka je možné overiť.

Označovače cestovných lístkov vo vozidlách MHD sa zablokujú po prihlásení výkonu kontroly revízorom na zariadení. Časová lehota na zablokovanie v prípade kontroly je daná programovým vybavením vozidiel a revízor ju nemôže ovplyvniť. Pri nástupe do vozidla má mať cestujúci pripravený lístok na označenie už pred nástupom do vozidla a je povinný označiť ho bezprostredne pri nastúpení v najbližšom označovači. Do času neodkladného označenia cestovného lístka sa nezahrňuje doba, ktorú cestujúci potrebuje k tomu, aby zaujal miesto k sedeniu, vyhľadaniu nepripraveného lístka, manipuláciu s batožinou, alebo vykonaniu inej činnosti nesúvisiacej s neodkladným označením lístka.

Prečo som dostal pokutu, keď som si kúpil SMS cestovný lístok?

Základnou podmienkou pri použití SMS cestovného lístka je povinnosť cestujúceho nastúpiť do vozidla s už prijatým platným SMS cestovným lístkom, čo znamená, že nestačí ak si pošlete SMS správu pri nastupovaní do vozidla. Cestovný lístok zakúpený prostredníctvom SMS je platný až vtedy, keď Vám po odoslaní prázdnej SMS resp. akéhokoľvek znaku príde spiatočná správa už s cestovným lístkom. Zaslanie prázdnej SMS je len požiadavka klienta využívajúceho služby svojho operátora o zakúpenie lístka. Neskoro odoslaná požiadavka operátorom, služby ktorého zákazník využíva, môže spôsobiť, že lístok nebude možné včas dodať. Z dôvodu nedostatku kreditu, problému so signálom, slabá batéria, preplnená schránka prijatých správ a pod. spätná správa je nedoručiteľná a teda lístok nebude zakúpený. Len potvrdzujúca spätná správa je reálnym dôkazom o zakúpenom lístku, informuje o jeho časovej platnosti a je v súlade s dodržiavaním podmienok, ktoré ustanovuje prepravný poriadok.

V prípade kontroly je smerodajná časová platnosť lístka a nie čas odoslania požiadavky. Aj keď sa tento systém na prvý pohľad zdá nespravodlivý, ak by tieto pravidlá neplatili, systém lístkov by bol veľmi ľahko zneužiteľný.

Je možnosť zaplatiť pokutu  na mieste a aká je jej výška?

Áno, cestujúci môže zaplatiť pokutový blok vo výške:

úhradu 60 € + 0,60 € cestovný lístok, celkom 60,60 €.

Ak pokuta nie je zaplatená na mieste, aká je lehota zaplatenia a kam ju mám ísť zaplatiť?

Cestujúci bez cestovného lístka dostane od prepravného kontrolóra upozornenie v znení:

V prípade nezaplatenia úhrady na mieste máte možnosť zaplatenia úhrady a cestovného bez účtovania ďalších nákladov v pokladni prepravnej kontroly DPMK, a.s. na Rooseweltovej č.3, v Košiciach  nasledujúci pracovných deň, najneskôr však do 4 pracovných dní.

V prípade zabudnutia platného časového cestovného lístka na meno s 30 dňovým alebo dlhším časom platnosti alebo preukazu na zľavu z cestovného máte možnosť sa ním preukázať nasledujúci pracovný deň, najneskôr však do 4 pracovných dní po zistení na  uvedenom pracovisku. V tomto prípade zaplatíte úhradu vo výške stanovenej platnou tarifou.

Platby sa môžu vykonávať len v hotovosti v pracovných dňoch od 9.00 hod. do 15.30 hod, (pondelok), od 7.00 hod. do 15.30 hod. (utorok, streda, štvrtok, piatok).

V prípade nezaplatenia dlžoby v mesačnej lehote odo dňa cestovania bez platného cestovného lístka, pristúpime k jej vymáhaniu súdnou cestou, čím pôvodná suma vzrastie v dôsledku uplatnenia nárokov v súdnom konaní. Ak sa pošte nepodarí doručiť Vám písomnú upomienku, nie je to prekážkou podania žaloby. Preto Vám odporúčame predísť komplikáciám, ktoré by Vám mohli vzniknúť nezaplatením dlžnej sumy v stanovenom termíne.

Reklamácie, sťažnosti a odvolania sa podávajú písomnou formou na adresu:

Dopravný podnik mesta Košice, a.s., Bardejovská č.6, 043 29 Košice alebo cez formulár na stránke www.dpmk.sk.

Zároveň upozorňuje cestujúcu verejnosť, že pri spracovávaní platieb za pokutu, nie je možné zaslanú platbu z účtu alebo šekom, ktorá nebude mať zadaný správny variabilný symbol (je súčasťou „Výzvy na úhradu pohľadávky“) priradiť k pohľadávke. Platba bude vrátená na účet alebo adresu odkiaľ bola zaslaná, pohľadávka sa ďalej bude viesť ako neuhradená s dôsledkami, ktoré plynú za neuskutočnenie včasnej platby (pokračovanie vo vymáhaní právnym zástupcom). Preto dôrazne upozorňujeme na správne a čitateľne zadaný variabilný symbol pri zasielaní platieb.

Podľa čoho zistím, že sa jedná skutočne o revízora?

Povinnosťou revízora je preukázať sa pri kontrole služobným odznakom (prepravná kontrola) a na požiadanie služobným preukazom, vzory  sú zobrazené na našej stránke www.dpmk.sk, v sekcii Prepravné podmienky – Prepravná kontrola. http://www.dpmk.sk/prepravne-podmienky/prepravna-kontrola

Môže byť odpustená pokuta revízorom na mieste?

Medzi časté podnety zo strany cestujúcej verejnosti sú aj sťažnosti na prácu revízorov

Ak sa cestujúci nepreukáže platným cestovným lístkom je povinný na výzvu poskytnúť identifikačné osobné údaje. Pokiaľ sa cestujúci nemôže alebo nechce preukázať svojimi osobnými údajmi, je povinný strpieť potrebné úkony spojené s privolaním polície a zistením jeho totožnosti. Cestujúci často žiadajú revízora o ľudský prístup a odpustenie pokuty. Revízor nie je kompetentný odpustiť pokutu, vyhodnocuje skutkový stav.  Pri výkone služby je  povinný dodržiavať predpísané pracovné postupy upravené PP, Tarifou DPMK,a.s. a v súlade s vnútropodnikovým predpisom. Vykonávať činnosť nestranne, kontrolovať platnosť cestovných dokladov cestujúcich, v odôvodnených prípadoch ukladať cestujúcim povinnosť zaplatiť úhradu v stanovenej výške v zmysle  platných   predpisov.