Najčastejšie otázky a odpovede v súvislosti s tarifou

V akej cene je cestovný lístok na nočný spoj?

Cestovný lístok – nočný je v hodnote 1,50 € a je platný 60 min. Lístok na nočný spoj je možné zakúpiť v predajných automatoch alebo priamo vo vozidle z elektronickej peňaženky (EP) BČK na čítacích zariadeniach. Na nočný spoj platia aj predplatené cestovné lístky na dlhšie obdobie, SMS lístok a cestovný lístok (CL) zakúpený u vodiča.

Je možné si zakúpiť cestovný lístok u vodiča a aká je jeho cena?

Áno. Cestovný lístok predávaný u vodiča – doplnkový predaj je v hodnote 1,50 € a je platný 60 min.

Poznámka: Počas pandémie COVID-19, ktorá začala v marci 2020, je predaj CL od vodiča od 9. marca z dôvodu ochrany vodičov a cestujúcich zakázaný.

Môže vodič odmietnuť predaj cestovného lístka?

Áno, doplnkový predaj cestovných lístkov vodičom vozidla, ako osobitná forma predaja stanovená tarifou, sa uskutočňuje za týchto podmienok:

a) predaj lístkov sa vykonáva len počas pobytu vozidla na zastávke ihneď pri nástupe do vozidla  prednými dverami (nie počas jazdy),

b) cestujúci musí mať pripravené odpočítané peniaze v hodnote lístkov (vodič peniaze nevydáva),

c) vo vozidle sa nezačala vykonávať prepravná kontrola.

Pri nesplnení uvedených podmienok vodič má právo odmietnuť predaj lístkov.

Môže vodič kontrolovať cestovné lístky?

Áno, aj vodič je oprávnená osoba dopravcu, ktorá má právo kontrolovať cestovné lístky.

Má cestujúci právo dokončiť svoju cestu, ak cestuje na 30 min. lístok  a vozidlo má cestou meškanie, čím ubehne doba 30 min. skôr ako sa dostane do cieľa?

Áno, meškanie je zohľadnené; v tom prípade sa počíta doba podľa cestovného poriadku ak cestujúci neprestúpil do iného vozidla.

Ako je možné použiť karty ISIC?

ISIC karty študentov stredných a vysokých škôl, ktoré sú zapojené do systému TransCard, sa dajú využívať u dopravcov zapojených do tohto systému ako dopravné karty – t.j. ako predplatné cestovné lístky aj ako elektronická peňaženka.

Zahraniční študenti, ktorí vlastnia kartu ISIC, ale neštudujú v SR, nemajú nárok na zľavu pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou.

Na aké obdobie je študentská BČK nastavená pre žiakov stredných škôl v príslušnom školskom roku?

Na kartách vydaných DPMK, a.s. žiaci prvých až tretích ročníkov stredných škôl  majú obdobie platnosti zľavy platné do 12. septembra príslušného roka. Povinnosťou žiaka je v období od  posledného mesiaca školského vyučovania (t.j. jún) do začiatku školského roka (najneskôr do ukončenia platnosti zľavy v karte) aktivovať zľavu na nasledujúce školské vyučovanie.

Žiak, ktorý vykonal úspešne záverečnú skúšku, maturitnú skúšku, záverečnú pomaturitnú skúšku alebo absolventskú skúšku, stráca nárok na zľavnené cestovné až do zápisu na VŠ (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon - v znení neskorších predpisov a zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov).  V zmysle uvedeného majú žiaci posledných ročníkov SŠ  zľavu v kartách nastavenú do 30. júna príslušného roka.

Pri kartách ISIC aktiváciu zľavy je potrebné vykonať na školskom termináli. Bez aktivácie zľavy žiak stráca nárok na zľavnenú prepravu.

Ak študent pokračuje v štúdiu na rovnakej škole (a má rovnaký preukaz ISIC), postup je nasledovný: zakúpi si známku ISIC za 10 € v škole alebo cez https://www.preukazstudenta.sk/.Túto ISIC kartu je nutné prísť aktivovať do Zákazníckeho centra na Bardejovskej 6. Otváracia doba na predajnom mieste je v pracovných dňoch od 07:00 do 18:00 hod.

Ak študent začína v aktuálnom školskom roku študovať v 1. ročníku na novej škole, počká si na vydanie nového ISIC preukazu príslušnou školou (univerzitou) a následne pre uplatnenie nároku na zľavnenú prepravu predloží doklady podľa podmienok stanovených platnou Tarifou DPMK, a.s. Žiaci nad 15 rokov, študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do 26 rokov musia predložiť potvrdenie zo školy. U žiakov do ukončenia povinnej školskej dochádzky do veku 15 rokov potvrdenie o návšteve školy nie je potrebné; u žiakov ZŠ nad 15 r. postačuje podpis zákonného zástupcu.

Časový lístok si viete zakúpiť na dobíjacích miestach DPMK alebo cez internet prostredníctvom e-shopu https://dpmk.ubian.sk/register, avšak až po aktivácii na termináli.

Ako je možné použiť karty iných dopravcov?

Karty iných dopravcov Dopravný podnik mesta Košice, a.s. akceptuje v rámci akceptačnej skupiny Slovenský dopravný pas. Zoznam dopravcov je zverejnený na webovej stránke www.dopravnypas.sk. Dajú sa využívať ako dopravné karty – t.j. ako predplatné cestovné lístky a ako elektronická peňaženka. Karta je neprenosná a musí byť adresná, s fotkou. Aktivácia EP v inom meste sa musí realizovať v Predpredaji daného dopravného podniku.

Ako viem využiť rodinný lístok?

Tento typ CL môže využiť jedna až dve dospelé osoby + maximálne šesť detí výlučne počas voľných dní – sobota, nedeľa, sviatky a dni pracovného pokoja podľa zákona
č. 241/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov). Tento lístok tak teda môžu využiť aj iba dve dospelé osoby počas uvedených dní.

Mám možnosť cestovať výhodnejšie, ak som darcom krvi?

Áno. Nárok na bezplatnú dopravu majú nositelia medaily MUDr. Kňazovického s trvalým bydliskom v Košiciach na základe osobitnej BČK podľa stanovených podmienok dopravcu a nositelia Diamantovej Jánskeho plakety s trvalým bydliskom v Košiciach na základe osobitnej BČK podľa stanovených podmienok dopravcu. Nárok na zľavnenú prepravu majú nositelia Zlatej Janského plakety s trvalým bydliskom v Košiciach na základe osobitnej BČK podľa stanovených podmienok dopravcu.

Na vybavenie zľavy je nutné predložiť preukaz držiteľa darcu a platný občiansky preukaz (OP).

Musí mať dôchodca nad 70 rokov vybavenú osobitnú čipovú kartu, ak chce bezplatne cestovať?

Áno, takúto kartu musí mať vybavenú. Ak kartu nemá vybavenú  na základe predloženého platného OP má nárok len na zľavnenú prepravu.

Má držiteľ preukazu ŤZP alebo  ŤZP so sprievodcom nárok na bezplatnú prepravu?

Áno, musí mať vybavenú osobitnú čipovú kartu, ktorej platnosť zľavy je nutné obnoviť raz ročne.

Aký cestovný  lístok si má držiteľ preukazu ŤZP alebo  ŤZP so sprievodcom zakúpiť, ak nemá osobitnú čipovú kartu vybavenú?

Na základe predloženého platného preukazu ŤZP alebo ŤZP-S má nárok len na zľavnenú prepravu.

Poznámka: Jeden sprievodca osoby ťažko zdravotne postihnutej, držiteľa preukazu ŤZP-S má cestovanie bezplatné.

Ako občan s pobytom mimo Košíc mám možnosť si vybaviť BČK na bezplatné cestovanie?

Áno, základnou podmienkou je trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Môže sa BČK v tom istom vozidle použiť viackrát?

Áno, počas prvej zastávky pre zakúpenie cestovného lístka pre maximálne päť osôb, resp. za batožinu, alebo zviera.

Aký musí byť minimálny zostatok na elektronickej peňaženke?

Minimálny zostatok je 0 eur.

Akou sumou je možné nabiť BČK?

Minimálna výška dobitia cez e-shop je 5 €, v kamennej predajni DPMK 1 €.

Prečo sa nedajú kúpiť všetky druhy cestovných lístkov v stánkoch?

Plný sortiment cestovných lístkov garantuje DPMK, a.s. len vo svojich vlastných predajniach. Cudzí odberatelia cestovných lístkov sami určujú sortiment vo vlastnej predajnej jednotke.

Je možné zmeniť druh už zakúpenej BČK?

Zakúpený druh BČK sa dá za manipulačný poplatok 0,50 € počas životnosti karty zmeniť na iný druh BČK, napr.: žiacky za študentský, občiansky za dôchodcovský a pod. Pri zmene z celého druhu na zľavnený je potrebné priniesť aj požadované potvrdenie pre poskytnutie zľavy.

Automat je nefunkčný – čo robiť?

Informovať o tom dispečing DPMK na tel. čísle  055 / 6 407 407 (pevná linka), resp. mobilné číslo 0905 647 588, uvedené na každom automate. Telefónne čísla sú k dispozícii NON-STOP.

Automat mi nevydal cestovný lístok – ako postupovať?

Ako zákazník máte právo  reklamovať poškodený CL, s uvedením konkrétnych údajov a informácií ohľadom tejto udalosti, t.j. umiestnenie automatu, dátum, čas, vložená hotovosť, požadované CL, prípadný výdavok + identifikačné údaje reklamujúceho (meno, adresa, PSČ).

Reklamácia sa realizuje písomnou formou a doručiť ju možno osobne na zákaznícke centrum (ul. Bardejovská, Rooseveltova) alebo e-mailom na adresu: dpmk@dpmk.skautomaty@dpmk.sk.

Ako správne používať BČK pri cestovaní MHD?

Pri používaní BČK je dôležitá správna manipulácia s kartou, za ktorú zodpovedá jej držiteľ. Odporúčame ju uchovávať v plastovom obale.

Priložením karty k čítaciemu zariadeniu  je z elektronickej peňaženky stiahnutý kredit za predvolený lístok v danom spoji

  • ak je od nástupnej zastávky po konečnú menej ako 30 minút, systém zakúpi 30 min.CL
  • ak je od nástupnej zastávky po konečnú viac ako 30 minút, systém zakúpi 60 min.CL

Podrobnejšie informácie ohľadom používania BČK nájdete na našej webovej stránke https://www.dpmk.sk/cestovanie/manual-k-oznacovacom.

Ako a kedy optimalizovať cestovné?

Pre optimalizáciu cestovného lístka zakúpeného z elektronickej peňaženky je dôležitá správna manipulácia s BČK pri označovaní nástupu/výstupu ako aj splnenie podmienok pre optimalizáciu, t.j. dĺžka realizovanej cesty vzhľadom na zakúpené cestovné.

OPTIMALIZOVAŤ je možné:

  • len v tom istom vozidle, v ktorom bol lístok zakúpený (nemožné po prestupe),
  • ak systém pri výstupe registruje INÚ ZÁSTAVKU ako pri nástupe (viď obrazovku),
  • ak bol zakúpený 60min.CL a cesta trvala do 30minút.

Pre optimalizovanie zakúpeného cestovného je potrebné registrovať výstup včas a správne, teda priložiť kartu v momente, keď sa na obrazovke zobrazí názov zastávky, na ktorej plánujete vystúpiť.

Optimalizácia cestovného nie je akceptovaná systémom pri porušení niektorej z podmienok nutných pre optimalizáciu cestovného. Optimalizovať cestovné nie je možné po prestupe do ďalšieho vozidla MHD.

Pri výstupe mi systém neoptimalizoval cestovné z EP – ako to riešiť?

Ak boli dodržané všetky podmienky pre optimalizáciu a optimalizácia aj napriek tomu neprebehla, máte právo nekorektnú službu/elektronickú operáciu reklamovať. Reklamácia sa realizuje písomnou formou s uvedením údajov o reklamovanej ceste (t.j. dátum, čas, linka, nástup/výstup).

SNR čísla použitej BČK  a identifikačných údajov reklamujúceho (meno, adresa, PSČ). Podanie reklamácie sa realizuje písomnou formou a doručiť ju možno osobne vyplnením formuláru v zákazníckom centre (ul. Bardejovská, Rooseveltova) alebo e-mailom na adresu dpmk@dpmk.sk.

Ako postupovať, keď informačný systém vo vozidle NIE JE funkčný?

V najbližšej zastávke (nie počas jazdy) oznámiť túto skutočnosť vodičovi, ktorého povinnosťou je podstúpiť ďalšie kroky k realizovaniu nápravy.

Cestovný poriadok linky MHD nájdený na webe nie je korektný, ako je to možné?

Cestovné poriadky sú v súčasnosti uverejnené na mnohých webových stránkach. DPMK garantuje aktuálnosť a korektnosť dát iba na svojej oficiálnej stránke www.dpmk.sk a partnerskej stránke www.imhd.sk/ke.

Spoj odišiel zo zastávky skôr, ako je uvedené v cestovnom poriadku. Ako je to možné? Vodič nepozná správny čas?

Čas vo vozidlách MHD je nastavovaný automaticky signálom GPS, a teda všetky vozidlá majú nastavený presný čas, ktorý sa zobrazuje na čítačkách kariet. Podľa tohto času sa riadi aj vodič, ktorý pohľadom na svoj palubný počítač vie, či prechádza presne, s meškaním alebo nadbehom. V prípade nadbiehania je vodič v nasledujúcej zastávke povinný zotrvať až do času svojho odchodu podľa cestovného poriadku, a teda nadbiehanie spojov nie je povolené. V prípade skoršieho odchodu zo zastávky je možné podať sťažnosť formou listu na adresu dopravcu, mailom na dpmk@dpmk.sk alebo vyplnením formulára „Napíšte nám“ na www.dpmk.sk.

Autobus meškal takmer 10 minút, skoro sme nestihli vlak.

Nie je vhodné plánovať si cestu za svojimi cieľmi (napr. na stanicu) na poslednú chvíľu, lepšie je mať časovú rezervu a cestovať aspoň jedným spojom vopred. Predídete tým mnohým komplikáciám. Zápchy spôsobené najčastejšie nehodami, ako aj zdržania na semaforoch spôsobujú v jazdách spojov MHD veľké odchýlky. Problémom je celkovo neustále zhusťujúca sa doprava na cestách a takmer nulová preferencia mestskej hromadnej dopravy. Kolóny v cestovných poriadkoch sa nedajú predvídať, nedajú sa ani kvantifikovať a DPMK nie je schopný uvedený stav adekvátne riešiť. Riešením je len preferencia MHD v meste.

Nie som spokojný/-á s vedením liniek v mieste svojho bydliska, ako aj s časmi ich odchodov, môžem zaslať návrh na vznik novej linky?

DPMK rieši pripomienky a návrhy na zmenu linkovania a cestovných poriadkov takmer denne. Doprava je živý proces a veľká časť úprav v cestovných poriadkov sa vykonáva práve na žiadosť cestujúcich. V prípade takejto požiadavky potrebujeme vedieť odkiaľ cestujete, kam, v akom čase.

Vodič autobusu mi na zastávke otvoril len predné dvere. Prečo?

V sieti MHD existujú zastávky s povinným nástupom len prednými dverami. Ide o všetky zastávky na linkách 21, 24, 33, na všetkých nočných linkách a na zastávkach Kolibár, Kremnická, Luník VIII, Luník IX, Luník IX rázcestie, Luník IX sídlisko, Stodolova, Spoločenský pavilón, Plťová, Učňovská, Šaca, námestie; Kvetná, Nemocnica Šaca, Želiarska, Vyšný dvor, Džungľa. Povinný nástup prednými dverami platí bez časového obmedzenia a vodiči ako aj cestujúca verejnosť sú povinní toto nariadenie dodržiavať.

Ak však išlo o linku alebo zastávku mimo spomínaného zoznamu, vodič využil svoje právo a usmernil cestujúcich na nástup cez predné dvere, aby zabránil vstup do vozidiel osobám, ktoré by svojim správaním narušovali pokojný priebeh prepravy alebo cestovali bez platného lístka.

V električke so mnou cestovali fetujúci a obťažujúci spolucestujúci, ako je možné, že ich vodič do vozidla vpustil? Je to z Vašej strany ohrozovanie zdravia nás cestujúcich.

Dopravca dokáže zminimalizovať Vami opísané nepríjemnosti usmernením cestujúcich na nástup prednými dverami, avšak ani to problém dokonale nevyrieši. Vodič sa venuje bezpečnému riadeniu vozidla; nie je možné, aby pohľadom prešiel všetkých cestujúcich v zastávke, v ktorej zastavuje. Mnohokrát sa problémoví cestujúci skrývajú za prístreškom alebo nastúpia do zadných dverí spoza vozidla. Všeobecne ale platí, že ak sa vo vozidle nachádzajú akíkoľvek cestujúci, ktorí porušujú prepravné podmienky, vodič je povinný po oznámení cestujúcimi vyvinúť úsilie na to, aby došlo k doriešeniu problému, a to výzvou na opustenie vozidla alebo privolaním policajnej hliadky.

Meškal som do práce (školy). Meškanie bolo spôsobené nepravidelnosťou MHD. Je možno vydať pre mňa ospravedlnenku?

Potvrdenie o meškaní (výpadku) spoja je možno získať osobne, v DPMK na Bardejovskej ulici 6 v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod. Potvrdenie je možné vystaviť len pri prerušení dopravy v trvaní nad 20 minút.