Asignácia dane

Keďže naša spoločnosť za ostatné roky vykázala daňovú stratu, nebolo možné poukázať podiel zaplatenej dane v       zmysle § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov