Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s. - II. etapa

1                    logo_0                   3

 

 

Názov a sídlo prijímateľa: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

                                             Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovenská republika

Názov projektu: Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s. - II. etapa

Miesto realizácie projektu: Košice I, Košice II – Košice – mestská časť Západ, Košice IV

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výška NFP: 411 686,20 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 8/2021

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 4/2023

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je vybudovanie digitálnej trunkovej siete rádiostaníc pre riadenie električkovej trakcie MHD v meste Košice, ktorá pozostáva z dodávky 125 rádiostaníc a infraštruktúry trunkovej siete. V rámci rádiostaníc budú dodané 2 pevné stanice na riadenie MHD a dispečing DPMK, 114 vozidlových rádiostaníc pre električky, 4 vozidlové rádiostanice s GPS, bluetooth a wifi pre technologické vozidlá a 5 ručných rádiostaníc s GPS, bluetooth a wifi pre operatívne riadenie MHD. Tieto zariadenia a infraštruktúra trunkovej siete budú umiestnené v električkách, technologických vozidlách, na sídle podniku a v meniarňach.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému. Projekt zásadne zlepší a skvalitní riadenie MHD. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti a riadiacemu manažmentu DPMK. Projekt vytvorí predpoklady pre rozvoj integrovaného dopravného systému v meste a kraji. Dopravca bude profitovať hlavne lepším dispečerským manažmentom dopravy, znížením výpadkov dopravy a meškania, rýchlou reakciou na mimoriadne situácie, lepšou integráciou a previazanosťou služieb a tiež získaním množstva doteraz absentujúcich dát z dopravy.

Realizáciou projektu DPMK naplní 1 merateľný ukazovateľ: P0561 Počet zavedených informačných systémov – 1.