Vybavovanie žiackych a študentských zliav

Obsah

 

KOŠICE. Žiaci a študenti využívajúci na cestovanie prostriedky mestskej hromadnej dopravy majú nárok na zľavy. Poskytuje ich aj Dopravný podnik mesta Košice. Nárok na zľavnenú prepravu je možné prolongovať od 1. júna 2013.

Študenti stredných a vysokých škôl môžu na cestovanie MHD využiť aj študentské karty (ISIC) označené logom EMCARD (na dobíjanie predplatného CL, elektronickej peňaženky alebo ako preukaz na používanie zľavnených papierových CL). Platnosť zľavy na karte označuje škola. Kartu je nutné aktivovať na univerzitnom terminále, inak je neplatná.

Prolongovať nárok na zľavu je možné za nasledovných podmienok:

 

 

1. Žiaci stredných škôl majú obdobie platnosti zľavy v BČK nastavené do 30.6., pre obdobie školského vyučovania.          Aby mohla byť využívaná zľava aj počas nasledujúceho obdobia školských prázdnin (letných), ktoré končí 31.                    augusta, je potrebné si predĺžiť nárok na zľavu posledný mesiac školského vyučovania t.j. v júni na školskom            terminále aktiváciou karty pre dopravné účely alebo predložením potvrdenia o návšteve školy. Aby sa predišlo                    duplicitnej aktivácii karty v tom istom roku, aktiváciou v mesiaci jún bude zľava nastavená do 30.6. nasledujúceho            školského vyučovania.

2. Žiaci základných škôl si nemusia obnovovať nárok na zľavu. Platí im počas platnosti karty, resp. do dosiahnutia      veku 16 rokov.

3. Platnosť študentskej zľavy pre vysokoškolákov v BČK alebo v študentských preukazoch končí dňom 30.9. bežného        roka. Prolongácia nároku za zľavnené cestovanie sa uskutočňuje predložením potvrdenia o návšteve školy alebo             aktiváciou pre dopravné účely na školskom terminále.     

4. Študenti posledných ročníkov stredných a vysokých škôl po ukončení štúdia záverečnými skúškami strácajú              nárok na zľavnenú dopravu. Opätovný nárok pre príslušný školský rok získajú po predložení potvrdenia o zápise na        ďalšie štúdium. Nepostačuje potvrdenie o prijatí. Ostatní študenti majú nárok na zľavnenú prepravu do dňa platnosti       zľavy nastavenej na BČK.

 

 

Za aktiváciu BČK je zodpovedný majiteľ karty. Karta, ktorá nebola včas aktivovaná pre dopravné účely je neplatná, vykazuje podtyp karty základnej bez nároku na zľavnenú prepravu. Akékoľvek reklamácie z tohto dôvodu budú považované za neoprávnené.

 

Prolongáciu nároku na zľavu vykonávajú v Zákazníckom centre na Bardejovskej č. 6 (v pracovných dňoch od 6:30 hod. do 18:00 hod.) a v Predpredaji na Rooseveltovej č. 3 (v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 18:30 hod.), vybavenie novej BČK (mestská karta Košice) len v Zákazníckom centre. 

Na vybavenie novej BČK je potrebná osobná účasť. Zamestnanci pracoviska vytvoria priamo na mieste podobizeň majiteľa karty. Vlastnú fotografiu nie je možné použiť. Osobné údaje sú zaznamenané na základe predloženého dokladu totožnosti (u maloletých zákonný zástupca predloží rodný list dieťaťa resp. preukaz poistenca). V prípade žiakov do ukončenia základnej školskej dochádzky nie je potrebné potvrdenie o návšteve školy. Stačí predložiť k nahliadnutiu OP zákonného zástupcu a rodný list žiaka. Študenti stredných a vysokých škôl denného štúdia do 26 rokov musia predložiť  potvrdenie o návšteve školy, ktoré nesmie byť staršie ako 30 dní (údaje nesmú byť prepisované, gumované alebo akokoľvek menené) a k nahliadnutiu predložiť preukaz totožnosti (OP, pas). Študenti posledného ročníka vysokej školy (1. aj 2. stupeň) musia mať uvedený dátum ukončenia štúdia záverečnými skúškami. Správnosť osobných údajov na žiadanke záväzne potvrdzuje žiadateľ karty vlastnoručným podpisom, u maloletých zákonný zástupca.  Vybavenie a výdaj karty je na počkanie.

Podtyp karty (žiacka, študentská) a platnosť zľavy sú zaznamenané len v čipe karty. Informácie o karte je možné overiť na čítacích zariadeniach vo vozidlách voľbou INFO a na predajných miestach.   

Bližšie informácie o nároku na prepravu za zľavnené cestovné a o podmienkach preukazovania sú uvedené v Tarife DPMK zverejnenej na stránke  www.dpmk.sk. 

Stredné školy Košického kraja a vysoké školy na Slovensku vydávajúce študentom preukazy v podobe BČK, s čipom typu EMCARD, sú uvedené na internetovej stránke www.emcard.sk.

 

Kontakt pre médiá:

PhDr. Michaela Karaffová

PR manažérka

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

michaela.karaffova@dpmk.sk

+421 905 974 785