Nákup CNG autobusov

1                 logo_0                  3

 

Názov projektu: Nákup CNG autobusov

Miesto realizácie projektu: Košice – mestská časť Západ

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výška NFP: 843 852,70 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 5/2023

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 10/2023

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je nákup 2 kusov 12 metrových CNG autobusov a 1 kusu 18 metrového autobusu mestskej hromadnej dopravy.  Autobusy MHD vzhľadom na ich priemerný vek nad 9,84 rokov bolo nevyhnutné modernizovať. Projekt inovuje, rozšíri a skvalitní vozidlový park autobusov o nový typ vozidiel na alternatívny pohon. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie vozidlového parku autobusov na alternatívny pohon.

Primárnymi výstupmi projektu „Nákup CNG autobusov“ sú predovšetkým:

• modernizácia vozidlového parku autobusov,

• zníženie priemerného veku vozidiel,

• zníženie poruchovosti a zvýšenie spoľahlivosti,

• zníženie emisií látok poškodzujúcich životné prostredie,

• zníženie emisií hluku zaťažujúcich životné prostredie,

• zvýšenie komfortu cestujúcich a atraktivity verejnej osobnej dopravy.

Realizáciou projektu mesto naplní 1 merateľný ukazovateľ:

P0191 Počet nahradených autobusov v mestskej a prímestskej doprave – 3