Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov

1                    2                     3

 

 

Názov a sídlo prijímateľa:  Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť

                                             Bardejovská 6, 043 29 Košice, Slovenská republika

Názov projektu: Nákup vysokoenvironmentálnych nízkopodlažných autobusov MHD v DPMK, a.s.

Miesto realizácie projektu: Košice – mestská časť Západ

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výška NFP: 6 399 120,20 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 10/2017

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 12/2018

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je nákup 9 nízkopodlažných trojnápravových 18 metrových autobusov mestskej hromadnej dopravy a 9 elektrobusov. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (DPMK) zabezpečuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu. Nosnú kostru dopravného systému MHD tvoria električková a autobusová trakcia, ktoré sa na celkových prepravných výkonoch podieľajú 99 %. Priemerný vek autobusov k 31.12.2016 bol  5,51 roka, električiek od zaradenia do prevádzky 20,98 roka a trolejbusov 20,76 roka. Výsledky dopravných výkonov a hospodárenia DPMK ukazujú, že aj napriek zvýšenému dopravnému výkonu dochádza ku klesaniu počtu prepravených osôb. Úbytok cestujúcich za obdobie posledných 15 rokov možno stále pripísať najmä nedostatkom ako sú nízka atraktivita verejnej dopravy, nevyhovujúce prepravné podmienky a kvalita dopravy, nízky komfort cestujúcich, vysoká poruchovosť, nevhodná časová harmonizácia jednotlivých druhov, nízka mobilita občanov za prácou, vplyv nezamestnanosti, či regionálne rozvojové disparity. Tieto a ďalšie dôvody spôsobili odliv cestujúcich na individuálnu osobnú dopravu a autobusovú verejnú dopravu.

Zámerom projektu je doplnenie a modernizácia vozidlového parku autobusov vysokoenvironmentálnymi nízkopodlažnými autobusmi. Nákup 9 kusov 18 metrových dieselových autobusov splňujúcich najprísnejšie emisné normy a 9 kusov elektrobusov predstavuje nový, inovatívny a modernizačný trend dopravy s dôrazom na zvýšenie komfortu cestujúcich a zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie.  

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie vozidlového parku autobusov. Projekt zásadne zlepší a skvalitní vozidlový park autobusov. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti. Z moderných vozidiel však budú benefitovať aj vodiči autobusov, keďže to zníži počet porúch a vynechaných spojov počas prepravy cestujúcich a tým aj počet konfliktných situácií. Dopravca bude profitovať hlavne zvýšenými tržbami, vyššou spoľahlivosťou, nižšími nákladmi na prevádzku a údržbu nových vozidiel oproti nahradeným starším vozidlám. V synergii s inými aktuálne riešenými projektmi v oblasti dopravy v meste Košice zabezpečí projekt podporu rozvoja moderných dopravných systémov v osobnej doprave. Popritom prinesie zabezpečenie proporcionálneho rozvoja jednotlivých druhov dopravy a zvýšenie bezpečnosti dopravy. Toto všetko pozitívne ovplyvní povedomie o MHD ako o modernom a spoľahlivom spôsobe prepravy v meste.

Primárnymi výstupmi projektu budú predovšetkým:

• modernizácia vozidlového parku autobusov,

• zníženie priemerného veku vozidiel,

• zníženie poruchovosti a zvýšenie spoľahlivosti,

• zníženie emisií látok poškodzujúcich životné prostredie,

• zníženie emisií hluku zaťažujúcich životné prostredie,

• zvýšenie komfortu cestujúcich a atraktivity verejnej dopravy.

 

Výsledky a dopady projektu výrazne prispejú k zvýšeniu kvality verejnej osobnej dopravy. Z pohľadu predloženého projektu, jeho výstupy priamo prispejú k štyrom parametrom:

  • kratší čas strávený v dopravnom prostriedku (časová elasticita),
  • vyššie pohodlie (zodpovedajúce štandardy vozidlového parku),
  • kratší čas strávený mimo dopravného prostriedku (kratší interval medzi spojmi, kratší čas na prestup z jedného dopravného prostriedku na druhý),
  • zlepšenie informovania cestujúcej verejnosti prostredníctvom moderných IKT.

Z finančného a ekonomického hľadiska prinesie projekt dopravnému podniku zvýšenie tržieb z dopravnej činnosti (predpokladaný nárast počtu cestujúcich MHD), úspory nákladov na opravu a údržbu ako aj zefektívnenie nákladov na prevádzku oboch trakcií a optimalizáciou spojov. Celkovo, projekt zvýši konkurencieschopnosť podniku, vrátane perspektívy spustenia IDS (a tým pádom získania nových cestujúcich), čo sa pozitívne odzrkadlí v náraste tržieb z dopravnej činnosti a pridanej hodnoty.