Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s.

1                    logo_0                    3

 

 

Názov projektu: Modernizácia dopravného dispečingu DPMK, a.s.

Miesto realizácie projektu: Košice – mestská časť Západ

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výška NFP: 336 107,42 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 1/2018

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 5/2021

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je modernizácia centrálneho dispečingu, ktorá pozostáva z dodávky pobočkovej telefónnej ústredne (PABX), modernizácie HWa SW dispečerov, doplnenia HW a SW serverovne, integrácie komunikačných prostriedkov dispečerov, bloku nových informačných zdrojov a video steny a riešenia jej ovládania. Súčasťou sú aj stavebné úpravy miestnosti serverovne, v ktorej je umiestnená komunikačná technológia podniku. Nosnú kostru dopravného systému MHD tvoria električková a autobusová trakcia, ktoré sa na celkových prepravných výkonoch podieľajú 99 %. Zvyšok dopĺňa nepravidelná doprava. Jedným z kľúčových problémov podniku je zastarané riadenie dopravy, ktoré je spôsobené tiež nevyhovujúcim stavom dispečingu DPMK. Momentálne na centrálnom dispečingu DPMK sú vybudované 3 pracoviská dispečerov a jedno pracovisko vedúceho dispečingu, ktorý zároveň môže plniť funkciu nadradeného riadiaceho dispečera. Všetci pracovníci dispečingu majú prístup k informačným kanálom a komunikačným prostriedkom (vysielačky, pevné telefónne linky interné/externé, mobilné telefóny). Existujúce informačné a komunikačné prostriedky sú bez integračnej nadstavby. Dispečeri nie sú vybavení prostriedkami integrovanej komunikácie. Zároveň komunikačné prostriedky nezodpovedajú dnešným funkčným požiadavkám a potrebám dispečerov, sú značne technicky prekonané a podpísala sa na nich doba a čas vzniku.

Zámerom projektu je doplnenie a modernizácia technických prostriedkov oddelenia centrálneho dispečingu DPMK, ktorý riadi MHD v meste. Dispečing pracuje nonstop (24 hodín/7 dní v týždni), nakoľko aj MHD v meste Košice má denné a nočné linky a pracuje v režime 24/7. Zámerom je vybaviť pracoviská dispečerov tak, aby dispečeri boli schopní za pomoci vysokovýkonných technických prostriedkov plniť svoje úlohy efektívne a rýchlo a tým priamo ovplyvňovať kvalitu ponúkaných služieb. Nie menej dôležité je vybaviť ich podpornými prostriedkami pre riešenie krízových udalosti všetkého druhu (havária, kalamita, udalosť hromadného ohrozenia a pod.).

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému.

Primárnymi výstupmi projektu budú predovšetkým:

• skvalitnenie dispečerského manažmentu dopravy,

• technické zmeny a podpora hardvérového a softvérového vybavenia s cieľom podporiť zabezpečenie informovanosti verejnosti za účelom zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy,

• zlepšenie obsluhy územia spoznaním skutočných dát z prevádzky,

• možnosť zavedenia nových doplnkových služieb vrátane mobilných aplikácií,

• integrácia a previazanosť služieb vo verejnej doprave.

 

Výsledky a dopady projektu výrazne prispejú k zvýšeniu kvality verejnej osobnej dopravy. Z pohľadu predloženého projektu, jeho výstupy priamo prispejú k štyrom parametrom:

• kratší čas strávený v dopravnom prostriedku (časová elasticita),

• vyššie pohodlie (zodpovedajúce štandardy vozidlového parku),

• kratší čas strávený mimo dopravného prostriedku (kratší interval medzi spojmi, kratší čas na prestup z jedného dopravného prostriedku na druhý),

• zlepšenie informovania cestujúcej verejnosti prostredníctvom moderných IKT.

 

Projekt zásadne zlepší a skvalitní riadenie MHD. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti a riadiacemu manažmentu DPMK. Zo zvýšenej kvality riadenia však budú benefitovať aj vodiči autobusov. Dopravca bude profitovať hlavne lepším dispečerským manažmentom dopravy, znížením výpadkov dopravy a meškania, rýchlou reakciou na mimoriadne situácie, lepšou integráciou a previazanosťou služieb a tiež získaním množstva doteraz absentujúcich dát z dopravy. Z projektu bude tiež profitovať aj integrátor verejnej osobnej dopravy Košický samosprávny kraj. Projekt vytvorí predpoklady pre rozvoj integrovaného dopravného systému v meste a kraji. V neposlednom rade bude beneficientom aj obstarávateľ autobusovej dopravy vo verejnom záujme (mesto Košice), ktorý okrem získania údajov o prevádzke môže s DPMK riešiť aj optimalizáciu autobusovej dopravy na území mesta. Dôjde ku skokovému zvýšeniu prevádzkovej a technickej kvality i prostredia pre cestujúcich, čo v synergii s ďalšími realizovanými projektmi (modernizácia tratí, nákup 46 ks električiek, plánovaná modernizácia depa, 3.stavba IKD, ďalšie stavby IDSK) výrazne prispeje k zvýšeniu atraktivity MHD a jej konkurencieschopnosti hlavne voči IAD. Z finančného a ekonomického hľadiska prinesie projekt dopravnému podniku zvýšenie tržieb z dopravnej činnosti (predpokladaný nárast počtu cestujúcich MHD),úspory nákladov na opravu a údržbu dispečingu, ako aj zefektívnenie nákladov na prevádzku oboch trakcií a optimalizáciou spojov. Celkovo, projekt zvýši konkurencieschopnosť podniku, vrátane perspektívy spustenia IDS (a tým pádom získania nových cestujúcich), čo sa pozitívne odzrkadlí v náraste tržieb z dopravnej činnosti a pridanej hodnoty.