Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a.s.

1                 logo_0                  3

 

 

Názov projektu: Modernizácia odbavovacieho systému v autobusoch MHD DPMK, a.s.

Miesto realizácie projektu: Košice – mestská časť Západ

Projekt je spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Špecifický cieľ projektu: 1.2.1 – Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy

Výška NFP: 652 746,20 EUR

Začiatok realizácie hlavných aktivít: 8/2022

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 1/2023

Opis projektu:

Predmetom realizácie projektu je nákup 344 kusov čítačiek bezkontaktných čipových kariet s tlačiarňou a EMV platbou. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť (DPMK) zabezpečuje pravidelnú mestskú hromadnú dopravu. DPMK zabezpečuje ako jediná spoločnosť v Košiciach pravidelnú MHD. Jedným z kľúčových problémov DPMK je zastaraný odbavovací systém cestujúcich. Zámerom projektu je doplnenie a modernizácia kľúčovej časti odbavovacieho systému DPMK v autobusovej trakcii. Odbavovací systém DPMK sa bude skladať z palubného počítača, čítačiek a označovačov cestovných lístkov, vonkajších a vnútorných informačných tabúľ a príslušenstva. Predmetom modernizácie sú čítačky, ktoré najviac dochádzajú do priameho kontaktu s cestujúcimi a musia mať čo najväčšiu rýchlosť a najmenšiu poruchovosť. Odbavovací systém musí byť v prevádzke 24 hodín denne, či už v nízkych zimných aj vysokých letných teplotách. Popritom musí byť rýchly, aby nezdržoval cestujúcich pri nástupe a výstupe z vozidla. Systém pracuje v prašnom prostredí a často je aj terčom vandalizmu. Napriek všetkým skutočnostiam musí byť stále funkčný, nakoľko zabezpečuje výber tržby, čo je nevyhnutná podmienka pre fungovanie verejnej dopravy.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému.

Primárnymi výstupmi projektu budú predovšetkým:

• skvalitnenie odbavovacieho systému podniku,

• technické zmeny a podpora hardvérového a softvérového vybavenia s cieľom zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy,

• zlepšenie obsluhy územia spoznaním skutočných dát z prevádzky,

• možnosť zavedenia nových doplnkových služieb vrátane platby EMV kartou,

• integrácia a previazanosť služieb vo verejnej doprave.

 

Výsledky a dopady projektu výrazne prispejú k zvýšeniu kvality verejnej osobnej dopravy. Z pohľadu predloženého projektu, jeho výstupy priamo prispejú k štyrom parametrom:

• kratší čas strávený v dopravnom prostriedku (časová elasticita),

• vyššie pohodlie (zodpovedajúce štandardy vozidlového parku),

• kratší čas strávený mimo dopravného prostriedku (kratší interval medzi spojmi, kratší čas na prestup z jedného dopravného prostriedku na druhý),

• zlepšenie informovania cestujúcej verejnosti prostredníctvom moderných IKT.

 

Projekt zásadne zlepší a skvalitní odbavovací systém podniku. Primárne je určený širokej cestujúcej verejnosti a riadiacemu manažmentu DPMK. Projekt vytvorí predpoklady pre rozvoj integrovaného dopravného systému v meste a kraji. Z finančného a ekonomického hľadiska prinesie projekt dopravnému podniku zvýšenie tržieb z dopravnej činnosti (predpokladaný nárast počtu cestujúcich MHD),úspory nákladov na opravu a údržbu ako aj zefektívnenie nákladov na prevádzku oboch trakcií a optimalizáciou spojov. Celkovo projekt zvýši konkurencieschopnosť podniku, vrátane perspektívy spustenia IDS (a tým pádom získania nových cestujúcich), čo sa pozitívne odzrkadlí v náraste tržieb z dopravnej činnosti a pridanej hodnoty.