Zákazky s nízkymi hodnotami - Archív 2016

Zákazka podľa § 9 ods. 9 :

Postup zadávania zákaziek podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní účinného od 1.7. 2013 sa uplatňuje, ak predpokladaná hodnota zákazky je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny  rok, rovnaká alebo vyššia ako 1 000,- EUR bez DPH a to nasledovne :

  • pre tovary a služby okrem potravín :  1 000 EUR bez DPH < 20 000 EUR bez DPH
  • práce :                                                     1 000 EUR bez DPH < 30 000 EUR bez DPH
  • potraviny                                                 1 000 EUR bez DPH < 40 000 EUR bez DPH

 

P.č. Predmet zákazky Druh zákazky Príloha Dátum zverejnenia zákazky Dátum zadania zákazky
4 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní a vykonanie postupov verejného obstarávania na predmet zákazky "Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia služba

výzva.pdf

príloha-návrh na plnenie kritérií.pdf

15.04.2016  
3

Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov z košov a upratovanie určených plôch električkových zastávok

služba výzva.pdf 22.02.2016 11.4.2016
2 Zhodnotenie/zneškodnenie vyradených trolejbusov služba výzva.pdf 05.02.2016 zrušené
1 Rehabilitačný pobyt služba výzva.pdf 14.01.2016